ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
13012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกพรต สมุทธานนท์
165
3,233
84
2
13012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจริญ บัวลี
144
2,305
64
3
13012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิสูตร คำนวนศักดิ์
62
873
31
4
13012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนพจ แก้ววงษา
138
2,538
72
5
13012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอัญชลี เกตุบำรุง
131
2,154
62
6
13012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรพันธ์ แก้วอุดม
204
3,556
88
7
13012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์
190
4,309
105
8
13012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ กรดงาม
42
818
26
9
13012009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาคร ไปด้วย
107
2,109
56
10
13012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
20
101
6
11
13012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมร ปาโท
117
716
30
12
13012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชนัญชิดา ม่วงทอง
27
278
14
13
13012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทศพงศ์ พีระพฤฒิพงศ์
83
1,254
35
14
13012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเนียง ดลสอาด
21
275
6
15
13022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนฤนาท ผ่องศรีนวล
191
3,368
81
16
13022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระพงค์ ประดิษฐ์
116
2,192
54
17
13022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาลี วัฒนเขจร
177
2,807
72
18
13022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ สุมน
101
1,798
49
19
13022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิทักษ์ ตุ้มมี
120
2,319
62
20
13022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิษณุ เดชใด
89
896
33
21
13022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์
153
2,191
59
22
13022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางปราณี ลายเสือ
40
671
26
23
19012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนูญ ชัยสูงเนิน
79
1,137
32
24
19012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษม ประดับเพชร
29
322
10
25
19012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบัติ เขม้นเขตรการ
83
1,500
47
26
19012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์
221
3,732
92
27
19012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยเอกภัทรเดช พันแสน
16
110
6
28
19012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง
20
344
10
29
19012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกุสุมาวดี คีรี
55
981
30
30
19012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกมล เฟื่องฟุ้ง
36
518
16
31
19012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอิทธิเดช คุลี
132
2,767
73
32
19012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์
32
368
15
33
19012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนาพล จีรเดชภัทร์
96
1,721
47
34
19022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดุลชิตร์ มงคล
149
2,872
70
35
19022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวน เที่ยงเจริญ
131
2,490
62
36
19022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์
98
1,629
47
37
19022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดุลย์ ต้นคำ
17
312
15
38
19022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
38
455
15
39
19022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายขจรศักดิ์ ชัยสมตระกูล
39
456
20
40
19022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเอมอร บูรณศักดิ์
33
426
17
41
19022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำราญ ซื่อตรง
91
1,551
44
42
19022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิพัฒพล ธูปหอม
33
445
15
43
19022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภัทรพล สุลำนาจ
30
436
18
รวม
3,896
65,333
1,816

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน