ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
15012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเทพ สังข์วิเศษ
49
596
18
2
15012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสิทธิ์ รักงาม
33
478
17
3
15012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางมยุรีย์ แพร่หลาย
98
1,394
41
4
15012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบันลือ พลมาลา
162
2,861
75
5
15012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเติมศักดิ์ อ้วนแก้ว
21
240
15
6
15012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจบ เฉลยมรรค
19
244
11
7
15012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทำนอง พรามนัส
16
73
7
8
15012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงศ์ไท คีรีวงศ์วัฒนา
11
130
6
9
15012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร
15
68
6
10
15012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมงคล บกสกุล
216
3,086
80
11
15012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิรุธ บัญฑิโต
16
110
6
12
15012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
51
1,042
29
13
15012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดำรงค์ ทองคำชู
18
164
12
14
15012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยุทธศิลป์ แย้มเจริญ
40
563
18
15
16012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำรวย วัฒนวงศ์
97
1,716
47
16
16012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
199
2,989
78
17
16012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางฐิติพัชร์ ดิษรัก
39
511
20
18
16012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมิง กุลธี
65
722
30
19
16012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว
31
480
18
20
16012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกาญจนา บุญคง
153
2,667
70
21
16012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรทิพย์ ทานะมัย
16
56
6
22
16012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรพงษ์ ภูธร
37
463
14
23
16012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนรงค์ โสภา
40
527
19
24
16012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
17
204
8
25
16012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระวัฒน์ ระนาท
104
1,523
44
26
16012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางปราณี ฉ่ำพึ่ง
29
307
18
27
16012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสังวรณ์ รักญาติ
21
242
11
28
16022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณัฏฐินี หอมจันทร์
83
1,450
44
29
16022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรเทพ หอมจันทร์
151
2,635
68
30
16022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอารีย์ คนซื่อ
27
373
15
31
16022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระวัฒน์ วัฒนา
49
731
27
32
16022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ ชมภูนุช
15
150
6
33
16022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิปปนนท์ คงอิ่ม
25
204
12
34
16022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิมิตร โลหะเวช
37
629
19
35
16022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
27
360
16
36
16022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทวน กำจัดภัย
31
598
17
37
16022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรรณพร โพธิจันทร์
17
192
10
38
16022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
38
548
20
39
16022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางชูศรี คำกัน
65
963
27
40
17012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย
34
416
15
41
17012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์
15
68
6
42
17012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชาญ การะเกตุ
63
1,004
28
43
17012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนัฐวรรณ ศรีทอง
19
314
15
44
17012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนุชนารถ ยิ้มจันทร์
18
143
9
45
17012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักย์ แย้มนุ่น
83
1,325
39
46
17012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมทย์ เจริญสลุง
186
2,821
75
47
17012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิงห์ชัย แพรเจริญ
21
242
12
48
17012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเชาวลิต บุญอิ่ม
15
59
6
49
17012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา ทองงาม
15
107
8
50
17012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์
25
316
14
51
17012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
14
137
6
52
18012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร แก่นไร่
139
2,758
71
53
18012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล
49
668
22
54
18012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์
32
400
13
55
18012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรชต ปานสมบูรณ์
48
706
25
56
18012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย บุษบงค์
34
540
24
57
18012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูมิภัทร ลอยเจริญ
12
69
6
58
18012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสายชล บุตรเสนห์
15
101
6
59
18012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเผด็จ สุพันธนา
87
1,511
44
60
18012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์
21
323
15
61
18012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย คำวิเศษ
22
349
12
62
18012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูชาติ พารีสอน
92
1,682
48
63
18012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเมธี วัฒนสิงห์
24
258
12
64
18012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา ใจตรง
23
235
9
รวม
3,284
48,841
1,545

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน