ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
25012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์
ทวารวดี
238
3,437
84
2
25012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร อินทมาศ
ศรีบูรพา
154
2,369
64
3
25012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิรันดร์ กิจวิจารณ์
ศรีบูรพา
14
25
5
4
25012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอลงกรณ์ เขตสกุล
ศรีบูรพา
22
214
12
5
25012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ก้อนสันทัด
นฤบดินทรจินดา
96
1,590
44
6
25012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์
นฤบดินทรจินดา
19
212
7
7
25012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ
นฤบดินทรจินดา
21
289
12
8
25012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิเชษฐ์ ชมภู
นฤบดินทรจินดา
31
656
19
9
25012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกุลกาญจน์ มลิเกตุ
นฤบดินทรจินดา
13
134
6
10
25012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ พรมพิชัย
นฤบดินทรจินดา
42
772
21
11
25012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางมณฑา เรืองฤทธิ์
นฤบดินทรจินดา
17
242
8
12
25012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมุจลินท์ ปานสวัสดิ์
ทวารวดี
34
514
15
13
25012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิริพงษ์ จำใช้
ทวารวดี
17
78
6
14
25012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจษฎา ดีเลิศ
ทวารวดี
83
1,383
39
15
25012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงศ์พันธ์ เจริญผล
ทวารวดี
14
80
6
16
25012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนันทพร สังอรดี
ทวารวดี
13
132
6
17
25012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพาดี ฉิมพาลี
ศรีบูรพา
70
1,189
35
18
25012025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพบูลย์ ทองเฟื่อง
ศรีบูรพา
16
198
8
19
25012026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพทูล อยู่เกตุ
ศรีบูรพา
37
639
19
20
26012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัณฑิต โชคถนอมจิตต์
ขุนด่านปราการชล
17
124
11
21
26012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงษ์มิตร สิทธินอก
ขุนด่านปราการชล
168
2,711
72
22
26012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมโภช อินทปัญญา
ขุนด่านปราการชล
37
819
29
23
26012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุกัญญา เพาะบุญ
ขุนด่านปราการชล
46
578
18
24
26012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประชุม บำรุงจิตร์
ขุนด่านปราการชล
13
187
12
25
26012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง
ขุนด่านปราการชล
34
491
15
26
26012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำราญ ซื่อตรง
บ้านนา - องครักษ์
141
2,165
51
27
26012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรุญ ทองอินทร์
บ้านนา - องครักษ์
24
283
12
28
26012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ
บ้านนา - องครักษ์
11
161
9
29
26012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายองอาจ พุ่มมี
บ้านนา - องครักษ์
78
1,530
42
30
26012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรัตน์ บำรุงจิตต์
บ้านนา - องครักษ์
22
337
15
31
27012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
วังบูรพา
64
997
36
32
27012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชานันท์ ประภา
วังบูรพา
123
2,116
60
33
27012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
วังบูรพา
175
2,992
85
34
27012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ
วังบูรพา
35
426
19
35
27012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
วังบูรพา
45
551
24
36
27012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์
วังบูรพา
54
799
24
37
27012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม
วังบูรพา
18
248
11
38
27022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสาน เลือดทหาร
ปิ่นมาลา
134
2,355
64
39
27022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิษณุ เกิดในหล้า
ปิ่นมาลา
46
803
27
40
27022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววันฤดี สำราญสุข
ปิ่นมาลา
32
420
14
41
27022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิรัฐร์ รอดเกิด
ปิ่นมาลา
26
360
10
42
27022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเนียร พวงแก้ว
ปิ่นมาลา
21
254
12
43
27022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรชัย กิจนิมิตร์
ปิ่นมาลา
80
1,024
41
44
27022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเนียร พวงแก้ว
ปิ่นมาลา
71
1,031
36
รวม
2,466
37,915
1,165

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2