ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
70012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์
สพม.8
60
1,206
34
2
70012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย พุ่มบุญทริก
4
34
637
18
3
70012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์
-
195
3,332
81
4
70012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมงคล ชื่นชม
สพม.8
101
1,927
51
5
70012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรายุทธ ลิบไพรวัลย์
7
35
566
18
6
70012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมมาต โพธิ์ทอง
กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
30
395
15
7
70012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ
-
275
3,351
93
8
70012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิริชัย ทองหน้าศาล
สหวิทยาเขต 2
16
91
5
9
70012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ สำลี
โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ
52
566
20
10
70012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ บุญเจริญ
-
50
667
23
11
70012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจันทรา เรือนทองดี
สพม.8
27
526
17
12
70012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสายฝน ภานุมาศ
พัฒนาการศึกษาที่ 9
52
824
23
13
70022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรากุล หงษ์เทียบ
ดำเนินสะดวก
107
1,602
49
14
70022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทีป จำปาศรี
149
2,705
66
15
70022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์
ดำเนินสะดวก
65
1,170
32
16
70022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ อังกุรวิโรจน์
-
20
274
12
17
70022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย สุบรรณเกตุ
-
18
177
10
18
70022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจษฎา ธีระตระกูล
30
556
16
19
70022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิสรรณ พลเสน
สามัญเดิม
18
171
11
20
70022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรรณชัย รังษี
34
539
19
21
70022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนายมณเฑียร สุดฮะ
-
16
170
6
22
70022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรรษกฤช เกตุรัตน์
-
50
720
22
23
70022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิเชษฐ์ เกตุกร
22
350
15
24
70022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล
59
1,108
30
25
70022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัญ สุขเสรี
-
51
836
26
26
70022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิวัตร วงศ์วิลัย
สหวิทยาเขต 5
128
2,554
68
27
71012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคณิต ชูลาภ
เทพศิรินทร์
50
825
25
28
71012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร สุธาบูรณ์
99
1,687
48
29
71012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ สิงห์เรือง
19
155
7
30
71012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยงยุทธ สงพะโยม
ท่าม่วง
15
164
8
31
71012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประมวล ศรีบูจันดี
52
1,057
30
32
71012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายหงษ์ดี ศรีเสน
ท่าม่วง
181
4,001
96
33
71012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู
กาญจนา
190
3,473
101
34
71012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล
เมืองสิงห์
96
1,624
48
35
71012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
สามัญเดิม
20
263
12
36
71012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทำนุ วงษ์น้อย
สพม.8
93
1,277
36
37
71022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสมพิศ สำเนียงแจ่ม
72
1,140
37
38
71022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทีป หวานชิต
142
1,959
57
39
71022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยนต์ ขำขจร
สพม.8
43
762
23
40
71022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
พลอยไพลิน
41
726
22
41
71022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคงคา จุลกิจวัฒน์
45
908
28
42
71022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระชัย บุญอยู่
18
239
12
43
71022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชนะ อปราชิตา
สพม.8
14
457
17
44
71022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำนงค์ ภักดี
15
163
9
45
71022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา
สพม.8
23
273
9
46
71022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยะ จันทร์สนอง
พลอยไพลิน
44
931
28
47
71022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรศักดิ์ ไสยหุต
17
257
12
48
71022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอรณิชชา คชนา
-
79
1,076
40
49
71022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป
สหวิทยาเขตพลอยไพลิน
27
400
15
50
71032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์
สหวิทยาเขตแควน้อย
52
1,011
34
51
71032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอำนาจ ทัดสวน
-
33
412
17
52
71032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์
แควน้อย
42
789
24
53
71032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจริญ พรหมมา
สังขละบุรี
65
1,339
34
54
71032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไชยพร มะลิลา
29
476
15
55
71032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา ภุมรินทร์
สหวิทยาเขตแควน้อย
48
763
28
รวม
3,358
55,627
1,652

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน