ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
70012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์
สพม.8
74
1,226
34
2
70012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย พุ่มบุญทริก
4
42
665
19
3
70012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์
-
217
3,172
81
4
70012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ บุญเจริญ
สพม.8
122
1,783
51
5
70012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรายุทธ ลิบไพรวัลย์
7
36
514
17
6
70012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมมาต โพธิ์ทอง
กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
30
406
14
7
70012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมงคล ชื่นชม
-
271
3,485
92
8
70012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิริชัย ทองหน้าศาล
สหวิทยาเขต 2
14
79
5
9
70012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ สำลี
โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ
54
559
20
10
70012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนัทที พัฒนะผล
-
55
764
24
11
70012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางปิยนุช โรจนกุล
สพม.8
37
516
15
12
70012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสายฝน ภานุมาศ
พัฒนาการศึกษาที่ 9
53
789
23
13
70022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัญ สุขเสรี
ดำเนินสะดวก
104
1,666
49
14
70022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรากุล หงษ์เทียบ
159
2,711
66
15
70022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย สุบรรณเกตุ
ดำเนินสะดวก
66
1,044
33
16
70022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ อังกุรวิโรจน์
-
19
265
13
17
70022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว
-
17
177
8
18
70022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจษฎา ธีระตระกูล
30
584
16
19
70022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเขมิกา จุฬารมย์
สามัญเดิม
18
175
11
20
70022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรรณชัย รังษี
33
575
19
21
70022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนายมณเฑียร สุดฮะ
-
17
166
6
22
70022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรรษกฤช เกตุรัตน์
-
50
661
20
23
70022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิเชษฐ์ เกตุกร
29
347
15
24
70022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล
79
1,080
32
25
70022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจันทรา เรือนทองดี
-
56
924
27
26
70022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิวัตร วงศ์วิลัย
สหวิทยาเขต 5
151
2,609
68
27
71012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคณิต ชูลาภ
เทพศิรินทร์
58
830
26
28
71012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์
104
1,627
48
29
71012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ สิงห์เรือง
18
144
7
30
71012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเลิศ แสวงทอง
ท่าม่วง
18
144
7
31
71012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประมวล ศรีบูจันดี
59
1,147
28
32
71012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายหงษ์ดี ศรีเสน
ท่าม่วง
298
4,037
100
33
71012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู
กาญจนา
271
3,713
102
34
71012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล
เมืองสิงห์
115
1,648
51
35
71012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนุชนาถ สอนสง
สามัญเดิม
22
283
12
36
71012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทำนุ วงษ์น้อย
สพม.8
94
1,237
36
37
71022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอโนทัย ทัณกาศ
76
1,111
40
38
71022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทีป หวานชิต
145
1,937
55
39
71022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยนต์ ขำขจร
สพม.8
44
742
24
40
71022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภากร เมฆขยาย
พลอยไพลิน
46
783
23
41
71022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคงคา จุลกิจวัฒน์
68
918
28
42
71022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพัชรี จิรจีรังชัย
24
255
12
43
71022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ
สพม.8
37
409
17
44
71022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำนงค์ ภักดี
17
158
9
45
71022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา
สพม.8
26
292
10
46
71022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยะ จันทร์สนอง
พลอยไพลิน
52
927
28
47
71022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรศักดิ์ ไสยหุต
15
243
12
48
71022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอรณิชชา คชนา
-
65
1,057
39
49
71022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล
สหวิทยาเขตพลอยไพลิน
31
402
15
50
71032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไชยพร มะลิลา
สหวิทยาเขตแควน้อย
63
995
35
51
71032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอำนาจ ทัดสวน
-
37
404
17
52
71032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยงยุทธ สงพะโยม
แควน้อย
46
832
27
53
71032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจริญ พรหมมา
สังขละบุรี
80
1,484
39
54
71032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิชญาณี บุญทวี
38
423
16
55
71032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา ภุมรินทร์
สหวิทยาเขตแควน้อย
48
862
29
รวม
3,848
55,986
1,670

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน