ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
ห้องเรียน
1
70012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรายุทธ ลิบไพรวัลย์
65
1,405
41
2
70012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิริชัย ทองหน้าศาล
39
594
16
3
70012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิวัตร วงศ์วิลัย
207
3,112
81
4
70012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ บุญเจริญ
124
1,850
51
5
70012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคม พิริยวุฒิกรอุดม
นาหนัง
38
488
18
6
70012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกนกพร พิริยวุฒิกรอุดม
30
452
14
7
70012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมงคล ชื่นชม
275
3,653
96
8
70012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรพล ชาวสูนย์
15
90
6
9
70012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมมาต โพธิ์ทอง
48
496
20
10
70012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนัทที พัฒนะผล
59
877
25
11
70012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางปิยนุช โรจนกุล
34
522
15
12
70012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเขมิกา จุฬารมย์
50
747
21
13
70022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ
99
1,892
53
14
70022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัญ สุขเสรี
166
2,832
67
15
70022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
66
1,061
32
16
70022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางขวัญใจ โพธิ์ทองนาค
27
299
14
17
70022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล พรชัย
17
200
11
18
70022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจษฎา ธีระตระกูล
30
399
13
19
70022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
16
142
9
20
70022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมณเฑียร สุดฮะ
34
590
21
21
70022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวโสภา ขำเจริญ
16
165
6
22
70022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรรษกฤช เกตุรัตน์
44
554
20
23
70022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิเชษฐ์ เกตุกร
27
355
15
24
70022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล
67
1,048
32
25
70022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจันทรา เรือนทองดี
57
1,016
30
26
70022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรรณชัย รังษี
150
2,777
66
27
71012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิชญาณี บุญทวี
59
867
25
28
71012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์
103
1,771
51
29
71012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจษฎา ศรีนวล
17
156
7
30
71012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายแมน พรมภิมาน
15
179
7
31
71012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประมวล ศรีบูจันดี
61
1,162
32
32
71012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายหงษ์ดี ศรีเสน
300
4,003
104
33
71012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู
259
4,039
106
34
71012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล
121
1,701
57
35
71012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต
21
288
12
36
71012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทำนุ วงษ์น้อย
90
1,278
38
37
71022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ สิงห์เรือง
72
1,060
42
38
71022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยะ จันทร์สนอง
139
2,002
55
39
71022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยนต์ ขำขจร
43
873
28
40
71022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภากร เมฆขยาย
42
878
26
41
71022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิวรัตน์ พายุหะ
67
1,022
29
42
71022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพัชรี จิรจีรังชัย
25
264
12
43
71022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนุชนาถ สอนสง
28
469
18
44
71022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำนงค์ ภักดี
15
113
8
45
71022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา
23
286
11
46
71022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเสาว์ณี วงษ์พัฒน์
50
969
32
47
71022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเพยาว์ วงศาโรจน์
13
230
12
48
71022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอรณิชชา คชนา
63
1,423
48
49
71022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล
29
349
13
50
71032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไชยพร มะลิลา
64
1,100
35
51
71032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาคร แก้วอุปการ
33
417
16
52
71032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยงยุทธ สงพะโยม
50
1,024
37
53
71032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจริญ พรหมมา
88
1,823
51
54
71032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเลิศ แสวงทอง
36
480
18
55
71032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน จันทรา
37
1,006
34
รวม
3,763
0
0

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2