ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
70012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรายุทธ ลิบไพรวัลย์
76
1,283
36
2
70012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิริชัย ทองหน้าศาล
เซิมโพธิ์
41
625
18
3
70012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิวัตร วงศ์วิลัย
204
3,106
81
4
70012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ บุญเจริญ
125
1,754
51
5
70012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคม พิริยวุฒิกรอุดม
นาหนัง
36
524
16
6
70012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกนกพร พิริยวุฒิกรอุดม
30
420
13
7
70012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมงคล ชื่นชม
272
3,565
94
8
70012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรพล ชาวสูนย์
15
76
5
9
70012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมมาต โพธิ์ทอง
52
529
20
10
70012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนัทที พัฒนะผล
59
828
25
11
70012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางปิยนุช โรจนกุล
34
510
15
12
70012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสายฝน ภานุมาศ
51
780
22
13
70022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ
100
1,819
52
14
70022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัญ สุขเสรี
166
2,714
66
15
70022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
64
1,083
31
16
70022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางขวัญใจ โพธิ์ทองนาค
26
297
14
17
70022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล พรชัย
17
188
8
18
70022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจษฎา ธีระตระกูล
30
518
15
19
70022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเขมิกา จุฬารมย์
17
139
11
20
70022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมณเฑียร สุดฮะ
33
606
21
21
70022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวโสภา ขำเจริญ
16
150
6
22
70022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรรษกฤช เกตุรัตน์
45
609
20
23
70022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิเชษฐ์ เกตุกร
27
343
15
24
70022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล
69
1,011
31
25
70022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจันทรา เรือนทองดี
57
1,047
29
26
70022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรรณชัย รังษี
150
2,688
67
27
71012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิชญาณี บุญทวี
59
847
26
28
71012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์
103
1,709
49
29
71012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจษฎา ศรีนวล
17
135
7
30
71012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายแมน พรมภิมาน
15
161
7
31
71012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประมวล ศรีบูจันดี
61
1,143
31
32
71012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายหงษ์ดี ศรีเสน
301
4,058
103
33
71012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู
257
3,792
104
34
71012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล
121
1,703
56
35
71012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต
21
290
12
36
71012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทำนุ วงษ์น้อย
91
1,257
37
37
71022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ สิงห์เรือง
74
1,056
41
38
71022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยะ จันทร์สนอง
139
1,924
54
39
71022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยนต์ ขำขจร
44
806
28
40
71022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภากร เมฆขยาย
41
848
24
41
71022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิวรัตน์ พายุหะ
67
924
28
42
71022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพัชรี จิรจีรังชัย
25
267
12
43
71022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนุชนาถ สอนสง
28
434
18
44
71022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำนงค์ ภักดี
15
125
8
45
71022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา
23
275
11
46
71022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเสาว์ณี วงษ์พัฒน์
54
993
30
47
71022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเพยาว์ วงศาโรจน์
13
246
12
48
71022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอรณิชชา คชนา
63
1,202
41
49
71022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล
29
355
14
50
71032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไชยพร มะลิลา
64
1,053
36
51
71032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
32
393
17
52
71032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยงยุทธ สงพะโยม
50
883
31
53
71032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจริญ พรหมมา
91
1,652
46
54
71032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเลิศ แสวงทอง
35
447
17
55
71032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน จันทรา
36
948
32
รวม
3,781
57,138
1,714

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2