ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
70012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์
สพม.8
60
1,129
32
2
70012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย พุ่มบุญทริก
4
34
611
17
3
70012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์
-
195
3,477
81
4
70012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมงคล ชื่นชม
สพม.8
113
1,918
51
5
70012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรายุทธ ลิบไพรวัลย์
7
34
532
18
6
70012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมมาต โพธิ์ทอง
กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
30
414
16
7
70012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ
-
275
3,391
93
8
70012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิริชัย ทองหน้าศาล
สหวิทยาเขต 2
16
82
4
9
70012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ สำลี
โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ
52
578
19
10
70012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ บุญเจริญ
-
50
597
22
11
70012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจันทรา เรือนทองดี
สพม.8
27
522
18
12
70012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสายฝน ภานุมาศ
พัฒนาการศึกษาที่ 9
52
822
22
13
70022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรากุล หงษ์เทียบ
ดำเนินสะดวก
107
1,606
49
14
70022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทีป จำปาศรี
152
2,831
66
15
70022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์
ดำเนินสะดวก
65
1,162
32
16
70022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ อังกุรวิโรจน์
-
20
229
10
17
70022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย สุบรรณเกตุ
-
18
230
9
18
70022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจษฎา ธีระตระกูล
30
541
16
19
70022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิสรรณ พลเสน
สามัญเดิม
18
201
12
20
70022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรรณชัย รังษี
34
508
16
21
70022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนายมณเฑียร สุดฮะ
-
16
195
6
22
70022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล
-
50
708
23
23
70022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิเชษฐ์ เกตุกร
22
331
15
24
70022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรรษกฤช เกตุรัตน์
59
1,078
30
25
70022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัญ สุขเสรี
-
51
808
25
26
70022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิวัตร วงศ์วิลัย
สหวิทยาเขต 5
128
2,582
65
27
71012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคณิต ชูลาภ
เทพศิรินทร์
50
780
23
28
71012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร สุธาบูรณ์
99
1,620
48
29
71012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ สิงห์เรือง
19
162
8
30
71012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยงยุทธ สงพะโยม
ท่าม่วง
15
171
8
31
71012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประมวล ศรีบูจันดี
52
1,023
29
32
71012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายหงษ์ดี ศรีเสน
ท่าม่วง
181
3,959
92
33
71012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู
กาญจนา
190
3,566
99
34
71012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล
เมืองสิงห์
96
1,566
44
35
71012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
สามัญเดิม
20
258
12
36
71012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทำนุ วงษ์น้อย
สพม.8
93
1,306
36
37
71022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสมพิศ สำเนียงแจ่ม
72
1,124
35
38
71022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทีป หวานชิต
142
2,027
59
39
71022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยนต์ ขำขจร
สพม.8
43
724
21
40
71022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
พลอยไพลิน
41
688
21
41
71022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคงคา จุลกิจวัฒน์
45
919
26
42
71022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระชัย บุญอยู่
18
286
12
43
71022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชนะ อปราชิตา
สพม.8
15
440
16
44
71022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจริญ พรหมมา
15
155
9
45
71022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สพม.8
21
257
9
46
71022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยะ จันทร์สนอง
พลอยไพลิน
44
866
25
47
71022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรศักดิ์ ไสยหุต
17
242
12
48
71022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอรณิชชา คชนา
-
79
1,073
42
49
71022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป
สหวิทยาเขตพลอยไพลิน
27
389
14
50
71032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์
สหวิทยาเขตแควน้อย
53
949
31
51
71032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอำนาจ ทัดสวน
-
33
428
17
52
71032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์
แควน้อย
43
796
24
53
71032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สังขละบุรี
64
1,339
33
54
71032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไชยพร มะลิลา
29
422
15
55
71032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา ภุมรินทร์
สหวิทยาเขตแควน้อย
47
723
28
รวม
3,371
55,341
1,615

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน