ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
70012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สพม.8
35
1,007
31
2
70012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษม อุ่นมณีรัตน์
4
44
628
20
3
70012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์
-
196
3,495
81
4
70012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมงคล ชื่นชม
สพม.8
112
1,892
51
5
70012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ สำลี
7
23
527
17
6
70012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมมาต โพธิ์ทอง
กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
28
376
14
7
70012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ
-
124
3,477
93
8
70012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล
สหวิทยาเขต 2
16
91
4
9
70012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลา พวงมาลัย
โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ
52
558
18
10
70012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ บุญเจริญ
-
33
632
23
11
70012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจันทรา เรือนทองดี
สพม.8
30
504
17
12
70012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสายฝน ภานุมาศ
พัฒนาการศึกษาที่ 9
43
731
23
13
70022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรากุล หงษ์เทียบ
ดำเนินสะดวก
69
1,730
51
14
70022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทีป จำปาศรี
149
2,858
66
15
70022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์
ดำเนินสะดวก
62
1,198
30
16
70022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ อังกุรวิโรจน์
-
19
219
9
17
70022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย สุบรรณเกตุ
-
13
218
10
18
70022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธำรง ศรีทิพย์
30
515
15
19
70022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิสรรณ พลเสน
สามัญเดิม
16
199
9
20
70022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรรณชัย รังษี
29
519
16
21
70022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
-
18
179
6
22
70022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิวัตร วงศ์วิลัย
-
40
673
24
23
70022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิเชษฐ์ เกตุกร
24
297
15
24
70022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรรษกฤช เกตุรัตน์
57
1,094
34
25
70022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัญ สุขเสรี
-
48
907
25
26
70022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า
116
2,555
62
27
71012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคณิต ชูลาภ
เทพศิรินทร์
49
797
23
28
71012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร สุธาบูรณ์
92
1,549
48
29
71012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ สิงห์เรือง
19
179
8
30
71012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยงยุทธ สงพะโยม
ท่าม่วง
16
159
8
31
71012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทำนุ วงษ์น้อย
19
1,009
30
32
71012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายหงษ์ดี ศรีเสน
ท่าม่วง
146
3,974
90
33
71012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู
กาญจนา
149
3,617
98
34
71012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล
เมืองสิงห์
58
1,443
41
35
71012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
สามัญเดิม
16
240
9
36
71012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโอภาส เจริญเชื้อ
สพม.8
63
1,338
36
37
71022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสมพิศ สำเนียงแจ่ม
59
1,116
33
38
71022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทีป หวานชิต
141
2,310
62
39
71022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยนต์ ขำขจร
สพม.8
41
740
28
40
71022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
พลอยไพลิน
22
721
21
41
71022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคงคา จุลกิจวัฒน์
51
962
26
42
71022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระชัย บุญอยู่
19
319
12
43
71022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชนะ อปราชิตา
สพม.8
15
383
15
44
71022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจริญ พรหมมา
10
126
8
45
71022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประมวล ศรีบูจันดี
สพม.8
25
265
9
46
71022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยะ จันทร์สนอง
พลอยไพลิน
44
810
24
47
71022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรศักดิ์ ไสยหุต
19
245
12
48
71022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอรณิชชา คชนา
-
67
1,229
42
49
71022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป
สหวิทยาเขตพลอยไพลิน
20
363
14
50
71032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์
สหวิทยาเขตแควน้อย
51
876
28
51
71032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอำนาจ ทัดสวน
-
28
394
16
52
71032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
แควน้อย
40
798
24
53
71032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงศกร พูลสมบัติ
สังขละบุรี
70
1,321
33
54
71032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไชยพร มะลิลา
23
392
15
55
71032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา ภุมรินทร์
สหวิทยาเขตแควน้อย
18
725
28

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]