ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
70012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรายุทธ ลิบไพรวัลย์
74
1,226
34
2
70012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิริชัย ทองหน้าศาล
เซิมโพธิ์
43
665
19
3
70012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิวัตร วงศ์วิลัย
215
3,172
81
4
70012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ บุญเจริญ
120
1,783
51
5
70012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคม พิริยวุฒิกรอุดม
นาหนัง
34
514
17
6
70012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมมาต โพธิ์ทอง
30
406
14
7
70012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมงคล ชื่นชม
260
3,485
92
8
70012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอำนวย วิริยธรรมเจริญ
14
79
5
9
70012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ สำลี
55
559
20
10
70012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนัทที พัฒนะผล
56
764
24
11
70012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางปิยนุช โรจนกุล
34
516
15
12
70012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสายฝน ภานุมาศ
52
789
23
13
70022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัญ สุขเสรี
107
1,666
49
14
70022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรากุล หงษ์เทียบ
161
2,711
66
15
70022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย สุบรรณเกตุ
65
1,044
33
16
70022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางขวัญใจ โพธิ์ทองนาค
25
265
13
17
70022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว
16
177
8
18
70022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจษฎา ธีระตระกูล
31
584
16
19
70022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเขมิกา จุฬารมย์
18
175
11
20
70022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมณเฑียร สุดฮะ
34
575
19
21
70022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวโสภา ขำเจริญ
16
166
6
22
70022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรรษกฤช เกตุรัตน์
46
661
20
23
70022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิเชษฐ์ เกตุกร
29
347
15
24
70022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล
73
1,080
32
25
70022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจันทรา เรือนทองดี
57
924
27
26
70022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรรณชัย รังษี
146
2,609
68
27
71012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคณิต ชูลาภ
58
830
26
28
71012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์
105
1,627
48
29
71012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ สิงห์เรือง
15
144
7
30
71012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเลิศ แสวงทอง
19
144
7
31
71012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประมวล ศรีบูจันดี
62
1,147
28
32
71012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายหงษ์ดี ศรีเสน
301
4,037
100
33
71012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู
271
3,713
102
34
71012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล
118
1,648
51
35
71012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนุชนาถ สอนสง
21
283
12
36
71012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทำนุ วงษ์น้อย
89
1,237
36
37
71022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอโนทัย ทัณกาศ
74
1,111
40
38
71022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยะ จันทร์สนอง
139
1,937
55
39
71022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยนต์ ขำขจร
44
742
24
40
71022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภากร เมฆขยาย
43
783
23
41
71022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิวรัตน์ พายุหะ
68
918
28
42
71022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพัชรี จิรจีรังชัย
24
255
12
43
71022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ
32
409
17
44
71022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำนงค์ ภักดี
14
158
9
45
71022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา
23
292
10
46
71022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเสาว์ณี วงษ์พัฒน์
54
927
28
47
71022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรศักดิ์ ไสยหุต
15
243
12
48
71022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอรณิชชา คชนา
63
1,057
39
49
71022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล
30
402
15
50
71032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไชยพร มะลิลา
61
995
35
51
71032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
35
404
17
52
71032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยงยุทธ สงพะโยม
48
832
27
53
71032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจริญ พรหมมา
86
1,484
39
54
71032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิชญาณี บุญทวี
34
423
16
55
71032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน จันทรา
48
862
29
รวม
3,805
55,986
1,670

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน