ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
74012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประพจน์ แย้มทิม
155
2,910
69
2
74012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรรเสริญ ขวัญดี
105
2,682
66
3
74012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
65
1,287
40
4
74012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุดม สมพร้อม
40
608
21
5
74012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่พ.ต.กิตติธัช แสนภูวา
61
1,144
30
6
74012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไกรรัฐ สว่างเดือน
วังหลวงหนองหลวง
113
2,010
57
7
74012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงศกร พูลสมบัติ
74
1,610
44
8
74012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล
5
88
6
9
74012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิเชษฐ์ วันทา
53
851
27
10
74012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์
21
157
9
11
74012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววรรณา ปุจฉาการ
22
340
13
12
75012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธัตถพล คชสาร
110
2,187
56
13
75012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัณฑิตย์ ลิมปนพรชัยกุล
116
2,260
60
14
75012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิไล ออกกิจวัตร
21
534
21
15
75012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุชาดา นิลศรี
15
79
6
16
75012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวชิระ อาจเอื้อม
9
120
6
17
75012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ รั้วมั่น
102
1,322
47
18
75012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์
16
87
6
19
75012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
12
163
7
20
75012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์
15
33
6
21
76012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์
143
2,781
70
22
76012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
191
3,037
79
23
76012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิม จำปาวิจิตร
11
107
12
24
76012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณ สรรพคุณ
88
1,522
45
25
76012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโกวิท กรีทวี
131
2,211
54
26
76012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสันต์ บรรลือทรัพย์
16
88
9
27
76012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิติพงษ์ ยาวไธสง
22
303
15
28
76012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาโรช ระหว่างบ้าน
60
750
26
29
76012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสิทธิ์ มากมูล
37
552
17
30
76012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพัฒน์พรชัย เมฆวิลัย
14
205
12
31
76012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมหิศร แสงมณีรัตนชัย
12
56
6
32
76012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง
38
596
18
33
76022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกชพร มั่งประเสริฐ
14
323
12
34
76022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกนกทิพย์ นาคประสบสุข
13
277
9
35
76022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
87
717
30
36
76022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์
66
890
30
37
76022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทธิชัย รีทาศรี
15
196
11
38
76022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยอดเพชร งามคง
42
362
18
39
76022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
42
772
24
40
76022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญช่วย วาดวงศ์
78
1,234
34
41
76022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิชาติ ใจกล้า
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
33
610
20
42
76022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอาวุธ ทัศนา
43
610
17
43
77012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญชัย อังสวัสดิ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
131
2,348
66
44
77012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายราเชนทร์ พูลเพิ่ม
22
329
12
45
77012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค
18
64
6
46
77012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางโสภา ชวนวัน
47
646
24
47
77012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางชลิกา หูทิพย์
21
162
6
48
77012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม
104
2,113
55
49
77012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานะ สบายใจ
34
446
15
50
77012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ หูทิพย์
23
398
15
51
77012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยชนะ สระทองทา
34
479
15
52
77022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสามารถ รุ่งเรือง
68
860
28
53
77022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโพชฌง เสืออบ
17
203
9
54
77022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
44
604
23
55
77022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจักรพงษ์ สังข์ศิริ
27
302
12
56
77022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.สมชัย สินแท้
72
1,391
38
57
77022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์
250
2,302
60
58
77022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ บุญทรัพย์
40
613
23
59
77022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจงรัก จันทวงศ์
31
445
15
60
77022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม
98
1,718
44
รวม
3,407
54,094
1,631

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน