ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
74012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประพจน์ แย้มทิม
สพม.10
157
2,965
69
2
74012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรรเสริญ ขวัญดี
-
106
2,871
66
3
74012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
50
1,126
35
4
74012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุดม สมพร้อม
สพม.10
42
725
20
5
74012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่พ.ต.กิตติธัช แสนภูวา
56
975
27
6
74012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไกรรัฐ สว่างเดือน
11 โรงเรียน
89
2,035
55
7
74012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงศกร พูลสมบัติ
57
1,518
41
8
74012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล
สพม.10
5
78
6
9
74012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิเชษฐ์ วันทา
-
44
844
28
10
74012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์
สพม.10
19
146
9
11
74012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววรรณา ปุจฉาการ
21
323
12
12
75012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธัตถพล คชสาร
-
106
2,185
56
13
75012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
113
2,248
59
14
75012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิไล ออกกิจวัตร
21
551
18
15
75012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุชาดา นิลศรี
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายจังหวัดสมุทรสงคราม
14
61
6
16
75012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวชิระ อาจเอื้อม
-
9
86
6
17
75012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ รั้วมั่น
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
104
1,414
43
18
75012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์
0
13
68
6
19
75012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนายยอดเพชร งามคง
สพม.10
13
151
6
20
75012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
มัธยมศึกษาสมุทรสงคราม
13
36
6
21
76012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์
156
2,826
68
22
76012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
สพม.10
174
3,061
77
23
76012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิม จำปาวิจิตร
-
11
123
11
24
76012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณ สรรพคุณ
มฤคทายวัน
65
1,538
43
25
76012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโกวิท กรีทวี
134
2,282
54
26
76012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสันต์ บรรลือทรัพย์
รามราช นิเวศน์
15
133
9
27
76012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิติพงษ์ ยาวไธสง
พระนครคีรี
22
255
14
28
76012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชลิต ระหว่างบ้าน
57
728
28
29
76012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสิทธิ์ มากมูล
34
555
17
30
76012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
19
207
13
31
76012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมหิศร แสงมณีรัตนชัย
สพม.10
10
56
6
32
76012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง
-
39
591
18
33
76022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกชพร มั่งประเสริฐ
-
16
314
12
34
76022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกนกทิพย์ นาคประสบสุข
16
293
10
35
76022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
-
71
714
30
36
76022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์
ราชนิเวศมฤคทายวัน
66
1,030
30
37
76022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทธิชัย รีทาศรี
-
17
203
10
38
76022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ ทองสมนึก
ส่งเสริมการศึกษา
43
368
18
39
76022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
รามราชนิเวศน์
43
792
24
40
76022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายร้อง มะเจี่ยว
85
1,311
37
41
76022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิชิต อ่วมจันทร์
13 โรงเรียน
42
593
22
42
76022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอาวุธ ทัศนา
42
717
16
43
77012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญชัย อังสวัสดิ์
17 โรงเรียน
109
2,314
64
44
77012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายราเชนทร์ พูลเพิ่ม
ประจวบคีรีขันธ์
22
340
12
45
77012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค
สพม.10 ประจวบคีรีขันธ์
5
69
6
46
77012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางโสภา ชวนวัน
สพม.10
45
657
22
47
77012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
------------
17
185
6
48
77012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม
105
1,884
50
49
77012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
35
441
15
50
77012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ หูทิพย์
สพม.10
25
370
12
51
77012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยชนะ สระทองทา
29
482
17
52
77022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสามารถ รุ่งเรือง
สพม 10
63
876
27
53
77022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโพชฌง เสืออบ
19
193
8
54
77022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
-
43
566
23
55
77022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจักรพงษ์ สังข์ศิริ
ส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
22
290
12
56
77022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.สมชัย สินแท้
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
54
1,330
36
57
77022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์
116
2,232
60
58
77022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ บุญทรัพย์
มัธยมศึกษา
28
608
20
59
77022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจงรัก จันทวงศ์
สพฐ.
30
444
15
60
77022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม
สิงขร
97
1,606
43
รวม
3,094
53,983
1,589

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน