ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
82012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสนอง คล่องสมุทร
25
269
12
2
82012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจันทนา แก้วมุกดา
23
230
12
3
82012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศักดิ์ ทวีรส
19
123
6
4
82012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพาหน ร่วมใจ
18
115
6
5
82012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู
53
671
24
6
82012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอรสา เสรีวงษ์
117
1,871
57
7
82012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวปาจรีย์ สุวัตถิกุล
135
1,965
51
8
82012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณัฐญาพร เสวตานนท์
60
838
31
9
82012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง
19
115
6
10
82012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิม จันทร์พงศ์
63
844
27
11
82012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
63
821
30
12
82012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี ยกเชื้อ
53
967
36
13
82012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัชพล ทองเกื้อ
22
254
12
14
83012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน
235
2,921
80
15
83012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา หัตถิ
249
2,794
81
16
83012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี พรผล
148
2,267
68
17
83012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสนิท รอดเซ็น
59
1,016
32
18
83012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ
92
1,807
56
19
83012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย สุริพล
27
457
18
20
83012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวประภาพรรณ เพ็ชรประสมกูล
16
170
9
21
85012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรูญ อมฤตโกมล
113
2,065
63
22
85012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
111
1,918
52
23
85012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ รักร่วม
15
167
8
24
85012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์
37
692
21
25
85012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
71
1,199
30
26
85012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร
14
184
12
27
85012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสนอ นิ่งราวี
17
186
10
รวม
1,874
26,926
850

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2