ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
94012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสพ ชนามุยา
159
2,046
60
2
94012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงค์ สัจจาภรณ์
160
2,118
63
3
94012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย ขวัญมนิจ
35
362
14
4
94012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำนงค์ แสงหวัง
23
125
9
5
94012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสรี ยีดอรอแม
47
537
19
6
94012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายลุกมาน หะยีกาเล็ง
33
316
12
7
94012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิทยา อุหมัน
56
493
21
8
94012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.มะอับดุลรอพี วาแม
38
319
14
9
94022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย ศรแก้ว
21
180
7
10
94022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสันติรักษ์ ไชยเอียด
90
742
30
11
94022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายหัสธรรม จินดารัตน์
18
100
9
12
94022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุดม อะตอ
28
198
12
13
94022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดุลย์ สะมาแอ
44
364
15
14
94022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางต่วนปาตีฮะ หัวเมือง
55
453
18
15
94022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนกฤต นิลราช
29
189
9
16
94022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยาการียา อาแว
36
322
13
17
94022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิมลวัลย์ จุลพรหม
23
172
12
18
95012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนพปฎล มุณีรัตน์
145
2,322
72
19
95012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอิสะมะแอ มะเระ
24
263
8
20
95012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเริงชัย ปรังเจะ
21
133
9
21
95012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจิรพรรณ ไชยโยธา
111
735
30
22
95012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายตะวัน อักษรชื่น
84
1,136
48
23
95022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทธานนท์ ทองนุ่น
113
1,426
41
24
95022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายซูกีพลี ตาเย๊ะ
30
241
9
25
95022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
47
439
17
26
95022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุนิษา นิติภัทร์
23
326
13
27
95022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอนุช เพชรเรือง
39
367
16
28
95022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพนา อรัญภาค
34
345
12
29
95022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภาสกร แก้ววิชิต
17
44
9
30
96012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิกร เซ้งเถียร
160
2,154
66
31
96012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกฤษดา ปรีชาหาญ
98
1,084
43
32
96012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจุฑาศิษฏ์ นิติภาค
36
334
12
33
96012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายการันต์ วาแมยีซา
41
403
20
34
96012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสัญญา สุขเพชร
93
1,014
29
35
96012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอภิวรรณ ยอดมงคล
50
589
21
36
96012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอับดุลฟัตต๊ะห์ มะตอเห
87
777
26
37
96012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมาหะมะ ดือราซอ
42
411
13
38
96012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมะพอลี ปะดอ
43
393
13
39
96022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสืบศักดิ์ ไกรนรา
48
468
23
40
96022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมะยูนา มะเย็ง
83
919
35
41
96022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจริญ จันทร์ทอง
40
473
18
42
96022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์
127
1,511
52
43
96022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพโรจน์ หมีนหวัง
22
192
17
44
96022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสริมวิทย์ ปรียวาณิชย์
87
615
23
45
96022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอับดุลกอเดร์ อิบบรอฮิม
109
1,163
38
46
96022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนินูรไอนี หะยีนิเลาะ
35
326
12
รวม
2,784
29,639
1,082

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2