ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
22012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวรรณ ทวีผล
202
2,843
78
2
22012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ภู่ทรัพย์
15
74
6
3
22012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรลักษณ์ ตากใบ
154
2,766
75
4
22012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสนอ นวนกระโทก
98
1,687
48
5
22012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์
94
1,586
42
6
22012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนิลวรรณ วัฒนา
16
157
9
7
22012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรัชญ์ รอดระหงษ์
16
111
9
8
22012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรุณ ประสงค์ดี
15
71
6
9
22012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี
54
872
26
10
22012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี
48
818
24
11
22012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณัฎฐิญา สุขเสงี่ยม
18
74
6
12
22022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนฤมล กงกุล
16
168
9
13
22022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรถพล วงศ์บุปผา
18
86
9
14
22022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์
47
813
30
15
22022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอัจฉรา สาหุทัศ
17
181
6
16
22022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทองขาน บุญลา
42
662
20
17
22022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชานนท์ ปานเดชา
38
639
21
18
22022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพร พงศ์วิฑูรย์
29
472
15
19
22022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวมะลิ บุญคู่
63
877
27
20
22022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่พันตรีกรุณา สืบอุดม
81
1,338
37
21
22022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกรกนก ดาศรี
39
568
18
22
22022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกมลวรรณ อนันต์
39
687
21
23
22022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสายพิณ พิมล
18
176
7
24
23010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธิดา เมฆวะทัต
26
406
14
25
23010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรเกียรติ งามเลิศ
21
382
14
26
23012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิริยะ เอกปิยะกุล
107
1,976
54
27
23012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภาวดี อายุเจริญ
136
1,845
56
28
23012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ นิยมนา
42
525
23
29
23012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประธาน ทวีผล
19
178
6
30
23012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเบญจณี บุญอบ
14
147
6
31
23012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสิริมา ใจเที่ยง
16
113
6
32
23012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเนา บุญมาก
66
1,033
35
33
23012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรชัย คำรพ
66
1,031
33
34
23012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม ทินกระโทก
15
190
8
35
23012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคมสัน ณ รังษี
14
67
6
36
23012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรักพงศ์ จุลเจริญ
51
773
22
37
23012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุกัญญา กูลนรา
19
251
9
38
23012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานพ บุญสมพงษ์
32
420
15
39
23012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธนพร วังเรียง
15
126
6
รวม
1,827
27,189
862

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2