ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
ห้องเรียน
1
22012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวรรณ ทวีผล
200
2,903
78
2
22012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ภู่ทรัพย์
15
115
6
3
22012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรลักษณ์ ตากใบ
154
2,807
75
4
22012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสนอ นวนกระโทก
98
1,775
48
5
22012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์
94
1,522
42
6
22012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนิลวรรณ วัฒนา
17
165
9
7
22012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
14
123
6
8
22012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรุณ ประสงค์ดี
15
72
6
9
22012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี
54
895
27
10
22012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี
48
860
25
11
22012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณัฎฐิญา สุขเสงี่ยม
18
76
6
12
22022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนฤมล กงกุล
16
175
9
13
22022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
17
84
9
14
22022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์
47
804
30
15
22022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอัจฉรา สาหุทัศ
16
180
6
16
22022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทองขาน บุญลา
42
694
21
17
22022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชานนท์ ปานเดชา
36
622
21
18
22022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพร พงศ์วิฑูรย์
29
485
15
19
22022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวมะลิ บุญคู่
63
876
27
20
22022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่พันตรีกรุณา สืบอุดม
77
1,403
39
21
22022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกรกนก ดาศรี
37
546
18
22
22022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกมลวรรณ อนันต์
38
765
21
23
22022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสายพิณ พิมล
18
217
9
24
23010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธิดา เมฆวะทัต
26
434
15
25
23010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรเกียรติ งามเลิศ
20
374
14
26
23012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิริยะ เอกปิยะกุล
107
2,030
54
27
23012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภาวดี อายุเจริญ
136
1,896
57
28
23012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ นิยมนา
42
548
24
29
23012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประธาน ทวีผล
21
179
6
30
23012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเบญจณี บุญอบ
14
143
6
31
23012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสิริมา ใจเที่ยง
16
123
6
32
23012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเนา บุญมาก
66
1,003
34
33
23012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรชัย คำรพ
66
1,038
33
34
23012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม ทินกระโทก
15
180
8
35
23012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคมสัน ณ รังษี
14
78
6
36
23012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรักพงศ์ จุลเจริญ
51
820
24
37
23012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุกัญญา กูลนรา
19
284
11
38
23012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานพ บุญสมพงษ์
31
432
15
39
23012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธนพร วังเรียง
15
139
6
รวม
1,814
0
0

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2