ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
20012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ
149
2,771
69
2
20012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ
243
3,490
84
3
20012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเริง หมอนวัน
243
4,169
102
4
20012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล
94
1,634
46
5
20012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอัญชลี อิสสรารักษ์
142
2,117
49
6
20012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิต
68
1,031
31
7
20012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชาญ ทองดา
22
300
10
8
20012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกบรรจง บุญผ่อง
203
3,193
78
9
20012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอิทธิพล ปากเมือง
38
537
17
10
20012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิทยา อรุณแสงฉาน
99
714
30
11
20012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิทักษ์ อักษรศิลป์
28
541
16
12
20012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร
36
552
15
13
20022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนภาพร มูลเมือง
74
1,370
37
14
20022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย
87
1,508
37
15
20022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพัฒน์ จิรัสคามิน
181
2,985
73
16
20022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพยุงศรี วังโส
36
544
18
17
20022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางบุญเกิด กลมทุกสิ่ง
13
88
6
18
20022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมคิด กลับดี
59
1,096
32
19
20022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประโยชน์ กีรติปกรณ์
37
673
18
20
20022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสน่ห์ เทียนรุ่งรัศมี
25
378
10
21
20032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสยาม มากอุส่าห์
128
2,177
56
22
20032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ
164
2,792
69
23
20032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสาริศา จันทร์แรม
26
409
14
24
20032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
173
2,992
69
25
20032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสนีย์ สำราญสุข
78
1,487
40
26
20032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอาวุธ โอชาพงศ์
48
925
23
27
20032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสมพร หิรัญลักษณ์สุต
71
1,180
33
28
20032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันชัย ทันสมัย
129
2,685
67
29
20032009
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเจตปรียา ขำเสถียร
34
417
18
30
20032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณัฐชา จันทร์ดา
91
1,567
39
31
20032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคงเดช โชติจำลอง
223
3,583
84
32
21012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบำรุง ชูประเสริฐ
187
2,607
70
33
21012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
275
3,536
99
34
21012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกฤตติกา เบญจมาลา
132
2,223
56
35
21012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา นาคศิริ
51
710
21
36
21012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุมาลี สุขสาร
167
2,664
67
37
21012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัช เปยะกัง
34
362
15
38
21012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนภัสสร บุรารัตนวงศ์
66
972
42
39
21012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถาวร เขียนเสมอ
57
980
31
40
21012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล
127
1,984
60
41
21012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางบุศยรัตน์ พันธ์เครือบุตร
121
1,740
50
42
21012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดำรงค์ ศรีอร่าม
82
1,651
42
43
21022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมนึก คฤคราช
164
2,629
68
44
21022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภิรมย์ ลี้กุล
107
1,633
50
45
21022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี คนเล
26
323
12
46
21022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสันติ มุกดาสนิท
121
1,609
48
47
21022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาตรี เจริญสุข
19
236
12
48
21022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา สรรเสริญ
47
685
24
49
21022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวมณฑาทิพย์ เสาวคนธ์
29
367
15
50
21022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธงชัย วนิชรัตน์
91
942
33
รวม
4,945
77,758
2,105

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน