ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
ห้องเรียน
1
20012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูชาติ รักวงศ์
139
2,823
69
2
20012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ
227
3,500
84
3
20012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิทยา อรุณแสงฉาน
240
4,087
102
4
20012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประโยชน์ กีรติปกรณ์
97
1,648
46
5
20012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนภาพร มูลเมือง
150
2,236
52
6
20012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิต
67
1,203
34
7
20012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชาญ ทองดา
20
282
12
8
20012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกบรรจง บุญผ่อง
179
3,265
78
9
20012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสน่ห์ เทียนรุ่งรัศมี
38
604
19
10
20012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวีศักดิ์ เจริญเตีย
96
719
30
11
20012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเชษฐา ปาละกูล
27
551
18
12
20012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร
36
624
18
13
20022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิทักษ์ อักษรศิลป์
70
1,734
44
14
20022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย
77
1,504
41
15
20022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมคิด กลับดี
180
3,081
75
16
20022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพยุงศรี วังโส
35
581
20
17
20022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางบุญเกิด กลมทุกสิ่ง
10
92
6
18
20022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
61
1,368
39
19
20022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประโยชน์ กีรติปกรณ์
38
782
20
20
20022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรถพล วงศ์บุปผา
23
330
11
21
20032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสยาม มากอุส่าห์
122
2,303
60
22
20032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ
170
2,711
71
23
20032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสาริศา จันทร์แรม
27
444
16
24
20032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
171
2,955
69
25
20032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสนีย์ สำราญสุข
76
1,559
42
26
20032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอาวุธ โอชาพงศ์
41
1,222
32
27
20032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสมพร หิรัญลักษณ์สุต
71
1,356
35
28
20032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันชัย ทันสมัย
136
2,770
69
29
20032009
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.เจตปรียา ขำเสถียร
31
369
18
30
20032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณัฐชา จันทร์ดา
94
1,735
41
31
20032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคงเดช โชติจำลอง
226
3,584
84
32
21012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
187
2,667
73
33
21012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบำรุง ชูประเสริฐ
276
3,610
99
34
21012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกฤตติกา เบญจมาลา
115
2,503
63
35
21012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา นาคศิริ
54
854
25
36
21012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุมาลี สุขสาร
154
2,930
73
37
21012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัช เปยะกัง
25
449
18
38
21012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนภัสสร บุรารัตนวงศ์
64
787
42
39
21012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถาวร เขียนเสมอ
58
1,044
33
40
21012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดำรงค์ ศรีอร่าม
120
2,071
60
41
21012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ
121
2,152
54
42
21012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
83
1,827
44
43
21022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอัญชลี อิสสรารักษ์
167
2,714
72
44
21022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
92
1,733
48
45
21022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี คนเล
20
351
12
46
21022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสันติ มุกดาสนิท
106
1,624
48
47
21022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาตรี เจริญสุข
19
210
12
48
21022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา สรรเสริญ
44
756
24
49
21022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระ คงกระจ่าง
24
374
15
50
21022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวมณฑาทิพย์ เสาวคนธ์
91
1,011
33
รวม
4,795
0
0

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2