ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
20012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูชาติ รักวงศ์
142
2,758
69
2
20012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ
247
3,400
84
3
20012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิทยา อรุณแสงฉาน
242
4,066
102
4
20012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประโยชน์ กีรติปกรณ์
97
1,630
47
5
20012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนภาพร มูลเมือง
138
2,148
50
6
20012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิต
66
1,149
33
7
20012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชาญ ทองดา
22
276
10
8
20012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกบรรจง บุญผ่อง
202
3,157
78
9
20012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสน่ห์ เทียนรุ่งรัศมี
38
540
18
10
20012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
96
714
30
11
20012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเชษฐา ปาละกูล
28
512
16
12
20012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร
37
586
16
13
20022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิทักษ์ อักษรศิลป์
70
1,544
40
14
20022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย
78
1,503
39
15
20022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมคิด กลับดี
183
3,014
74
16
20022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพยุงศรี วังโส
35
619
18
17
20022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางบุญเกิด กลมทุกสิ่ง
11
97
6
18
20022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
59
1,207
35
19
20022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประโยชน์ กีรติปกรณ์
37
731
18
20
20022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวีศักดิ์ เจริญเตีย
25
331
10
21
20032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสยาม มากอุส่าห์
128
2,227
58
22
20032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ
163
2,714
70
23
20032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสาริศา จันทร์แรม
27
460
15
24
20032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
173
2,913
69
25
20032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสนีย์ สำราญสุข
79
1,607
43
26
20032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอาวุธ โอชาพงศ์
44
1,044
27
27
20032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสมพร หิรัญลักษณ์สุต
72
1,299
34
28
20032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันชัย ทันสมัย
134
2,790
70
29
20032009
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.เจตปรียา ขำเสถียร
31
379
18
30
20032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณัฐชา จันทร์ดา
90
1,645
40
31
20032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคงเดช โชติจำลอง
222
3,628
84
32
21012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
185
2,662
71
33
21012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบำรุง ชูประเสริฐ
277
3,532
99
34
21012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกฤตติกา เบญจมาลา
131
2,336
60
35
21012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา นาคศิริ
52
783
22
36
21012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุมาลี สุขสาร
168
2,732
68
37
21012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัช เปยะกัง
27
458
17
38
21012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนภัสสร บุรารัตนวงศ์
66
876
42
39
21012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถาวร เขียนเสมอ
56
1,025
32
40
21012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล
132
1,969
60
41
21012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ
121
1,892
52
42
21012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
84
1,711
43
43
21022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอัญชลี อิสสรารักษ์
170
2,676
70
44
21022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
101
1,702
48
45
21022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี คนเล
21
337
12
46
21022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสันติ มุกดาสนิท
115
1,601
48
47
21022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาตรี เจริญสุข
18
219
12
48
21022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา สรรเสริญ
47
701
24
49
21022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระ คงกระจ่าง
27
409
15
50
21022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธงชัย วนิชรัตน์
94
972
33
รวม
4,908
79,281
2,149

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน