ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
39012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญมา ภูเงิน
สหวิทยาเขตบัวบาน
216
3,437
89
2
39012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเนา เทียมดวงแข
สหวิทยาเขตบัวบาน
37
518
15
3
39012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ บุญเต็ม
สหวิทยาเขตบัวบาน
35
370
15
4
39012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวลักขณา สาระกิจจานนท์
สหวิทยาเขตบัวบาน
21
133
6
5
39012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธารา พิลาแสง
สหวิทยาเขตบัวบาน
68
1,049
32
6
39012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอวยชัย ประกอบนัน
สหวิทยาเขตบัวบาน
26
344
15
7
39012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาตรี วงเวียน
สหวิทยาเขตบัวบาน
44
599
21
8
39012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกฤษฎา จันทร์นวล
สหวิทยาเขตบัวบาน
18
199
11
9
39012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย การโสภา
สหวิทยาเขตบัวบาน
35
424
15
10
39012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเวชย์ ประวันรัตน์
สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
18
191
6
11
39012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ
สหวิทยาเขตบัวบาน
20
191
9
12
39012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยเอกภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน
สหวิทยาเขตบัวบาน
28
320
9
13
39012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ
สหวิทยาเขตบัวบาน
144
2,254
70
14
39022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนิรามัย พลสนอง
สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
91
1,111
39
15
39022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเนียร มัตกิต
สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
81
1,314
45
16
39022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุขเกษม พาพินิจ
สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
123
2,235
66
17
39022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดุลย์ สงวนศิลป์
สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
17
93
5
18
39022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร
สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
21
285
11
19
39022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติภูมิ กำหอม
สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
47
671
21
20
39022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมพล ชนะพาล
สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
40
514
18
21
39022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจนภพ ชัยวรรณ
สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
16
140
6
22
42012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย ปุรัน
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
224
3,373
79
23
42012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุเทณร์ ขันติยู
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
72
913
35
24
42012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพชยา พิมพ์สารี
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
27
263
11
25
42012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุจิตรา ไชโยแสง
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
16
127
7
26
42012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
48
640
24
27
42012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุชา ศิลาเกษ
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
109
1,672
42
28
42012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกวีวัฒน์ ฤาชัยลาม
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
28
307
12
29
42012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนัยนา ยิ้มชื่น
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
21
182
12
30
42012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย กรวยทอง
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
119
720
30
31
42012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ สุชัยราช
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
31
428
14
32
42012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรากร มังบู่แว่น
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
56
907
28
33
42012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร แดนดี
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
16
129
6
34
42012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง
สหวิทยาเขตศรีสองรักษ์
25
301
11
35
42012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตศรีสองรักษ์
21
137
6
36
42012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิตติศักดิ์ นามวงษา
สหวิทยาเขตศรีสองรักษ์
70
931
32
37
42012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนพดล อินมา
สหวิทยาเขตศรีสองรักษ์
25
363
15
38
42012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยุง โพธิ์ชัย
สหวิทยาเขตศรีสองรักษ์
72
1,043
30
39
42012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายระบอบ พลมุข
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
45
707
23
40
42022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกมล เสนานุช
สหวิทยาเขตวังภูผา
131
2,627
70
41
42022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทัด ผาลี
สหวิทยาเขตวังภูผา
70
1,023
35
42
42022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธิดารัตน์ พจนธารี
สหวิทยาเขตวังภูผา
51
658
19
43
42022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์
สหวิทยาเขตวังภูผา
69
1,013
30
44
42022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเฉลิมพร ราศรีชัย
สหวิทยาเขตวังภูผา
22
295
12
45
42022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดิเรก ศรีโยธา
สหวิทยาเขตวังภูผา
33
486
18
46
42022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตวังภูผา
19
102
6
47
42022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระพงษ์ ศรีภูธร
สหวิทยาเขตวังภูผา
25
340
12
48
42022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธราภพ วีระประทีป
สหวิทยาเขตวังภูผา
16
148
6
49
42022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธิติพัชร์ มาลา
สหวิทยาเขตวังภูผา
15
91
7
50
42022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทีปแสง พลรักษา
18
114
6
51
42022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพรรณ กล้าหาญ
สหวิทยาเขตวังภูผา
19
149
6
52
42022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมคิด เกษดา
สหวิทยาเขตวังภูผา
62
929
27
รวม
2,721
37,510
1,195

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน