ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 20(อุดรธานี) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
41012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช ทุมมนตรี
222
4,604
111
2
41012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล
164
3,629
88
3
41012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระชัย นนพิภักดิ์
136
2,247
68
4
41012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดุลย์ สุปัญญา
21
206
9
5
41012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา ชูพรหมวงศ์
30
397
15
6
41012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์ชัย พนารัตน์
50
609
21
7
41012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง
171
2,822
72
8
41012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจัดสันต์ ภักดีศรี
29
365
19
9
41012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำรูญ ศรีฉายา
23
241
11
10
41012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพสิษฐ์ จรูญพงษ์
33
447
16
11
41012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
16
150
6
12
41012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสันทัศน์ หอมสมบัติ
61
591
25
13
41012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฉัตรชัย เหลาเกลี้ยงดี
16
61
6
14
41012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนภัคธร ศรีจันทร์เวียง
14
90
6
15
41012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเยาวลักษณ์ สุวรรณมณี
19
155
9
16
41012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรมาณู มุกดาม่วง
22
209
9
17
41012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอานน รักการ
68
918
28
18
41012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ่าอากาศเอกทฤษฎี สิงอุปโป
24
152
8
19
41012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัคคกิตติ์ ศรีพิมพ์สอ
18
102
6
20
41012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเนตรชนก ชมภูธร
100
1,723
46
21
41012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย
41
580
17
22
41012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิริวัฒน์ มงคล
20
207
9
23
41012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวประภัสสร ทามาลี
14
80
7
24
41012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศรายุทธ ธิศรีชัย
45
666
21
25
41012025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี
15
64
6
26
41022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
111
2,101
66
27
41022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
44
732
24
28
41022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวา ป้องขวาเลา
105
1,553
48
29
41022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกำธร หนูทอง
48
578
16
30
41022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษมศักดิ์ ฆ้องลา
17
134
6
31
41022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางชัชตะวัน สีเขียว
15
61
6
32
41022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเรวดี หล้าสา
24
278
9
33
41022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรชธร สุวรรณหาร
17
176
6
34
41022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอิทธิพล วังคำแหง
18
129
7
35
41022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดรุณนิรุตน์ ศักดิ์อุบล
16
26
6
36
41022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจักรกฤษณ์ ไกรวาสังข์
76
1,286
37
37
41022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุฒิชิต มุกดาพันธ์
13
136
6
38
41022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจีรนันท์ ละม่อมสาย
23
252
12
39
41022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสุภฌา สุวรรณบุตร
36
507
16
40
41022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณฐพล ฉิมนันท์
27
343
12
41
41022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนพล น้อมระวี
18
123
6
42
41032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางธิดาวรรณ นาคเสน
165
2,756
73
43
41032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางชุติมา ปราบมนตรี
49
628
26
44
41032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสนทยา เจริญพันธ์
37
543
20
45
41032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิศิษฎ์ อิสระดำรง
33
395
15
46
41032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอิทธิพล พลพระจันทร์
17
182
9
47
41032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ เกิดเพชร
30
365
16
48
41032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเวศ ฤาชากุล
145
2,790
74
49
41032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัชชัย โสมาสวน
29
323
12
50
41032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสิตาพัชร์ ผิวเงิน
22
230
10
51
41032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัณฑิต วรรณราม
21
254
10
52
41032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัชพงษ์ รู้บุญ
21
205
12
53
41032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว
36
531
23
54
41032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทรงสรรค์ รูปสม
36
404
14
55
41042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวิทูรย์ ภักดีสมัย
62
1,165
30
56
41042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน
105
2,204
57
57
41042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสุข ศรีจันทร์
104
1,795
51
58
41042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมงคลชัย รัตนอ่อน
20
190
9
59
41042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชะโลม บุตรแสน
20
275
9
60
41042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิชาติ พรหมพื้น
18
177
12
61
41042009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม ไพรหลวง
32
378
18
62
41042010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวราวุธ หาเคน
18
72
6
63
41042011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายลำเพย พิเคราะห์แนะ
49
807
24
รวม
3,049
46,399
1,452

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน