ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 21(หนองคาย) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
43012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช บรรเลงรมย์
199
3,430
102
2
43012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิมิตร กวีกรณ์
23
254
9
3
43012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
13
79
6
4
43012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง
24
161
11
5
43012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลียว สรสิทธิ์
64
1,276
38
6
43012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมคิด มหาเสนา
28
316
10
7
43012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.คำนึง เลื่อนแก้ว
11
57
4
8
43012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีรยุทธ ชานัย
117
2,301
77
9
43012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพศาล พิลารักษ์
32
370
12
10
43012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิชาติ ภูประเสริฐ
22
280
14
11
43012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชัย การมาโส
18
183
8
12
43012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพนัสเทพ กุลวงศ์
17
124
6
13
43012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอารมณ์ ศรีแสง
19
257
12
14
43012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคมสัน ชัยจักร์
29
430
15
15
43012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี
24
282
12
16
43012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุธินันท์ ภักดีวุฒิ
18
187
12
17
43012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิษณุ อึ้งตระกูล
54
845
27
18
43012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมหันต์ เวทไธสง
24
277
12
19
43012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชนาวุธ ประทุมชาติ
48
704
20
20
43012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
21
227
10
21
43012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยา มะโยธี
39
526
18
22
43022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์
170
3,073
82
23
43022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธเนตร มีรัตน์
32
612
21
24
43022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
38
484
18
25
43022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรังสรรค์ จันทจร
31
344
15
26
43022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงษ์พร อินพินิจ
21
246
11
27
43022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอาทิต กันธินาม
53
724
25
28
43022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวนะ ทวีอุทิศ
100
1,681
47
29
43022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
37
574
23
30
43022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสากล รักชาติ
16
180
8
31
43022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิรศักดิ์ แก้ววันทา
16
293
15
32
43022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดุลย์ พรมวัง
98
1,831
51
33
43022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอาทิตย์ อัมไพ
24
408
17
34
43022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเฉลียว ชินโณ
18
200
6
35
43022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิพนธ์ ป้องโกเซ
54
814
25
36
43022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา
24
362
15
37
43022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวีศักดิ์ มาลา
37
473
17
38
43022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
20
260
11
39
43032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร
154
2,702
79
40
43032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรชัย ไกรรัตน์
21
281
9
41
43032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัชชัย เหมวงษ์
26
333
12
42
43032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโชคชัย ชินโณ
35
462
15
43
43032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภชัย สายเย็น
95
1,750
48
44
43032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไสว จันทร์อ้วน
27
307
12
45
43032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวัฒน์ อินทวงศ์
17
141
6
46
43032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง
106
1,752
47
47
43032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเถลิง ศรีนนท์
30
310
12
48
43032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอุบลวรรณ ขอดคำ
20
183
9
49
43032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ
34
425
16
50
43032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอมรเทพ วิภาวิน
12
202
9
51
43032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทิน ไชโสดา
26
368
14
52
43032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไสว พลพุทธา
67
999
30
53
43032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางศศิธร วงศ์ชาลี
16
137
6
54
43032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมทย์ คำเพชรดี
124
2,021
51
55
43032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรจิตย์ ผิวงาม
20
211
11
56
43032018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเดชา แสงจันทร์
44
705
21
รวม
2,507
38,414
1,249

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2