ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
48012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจง ศรีประเสริฐ
141
2,178
63
2
48012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระ ดีแนบเนียน
33
477
17
3
48012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์
155
2,453
72
4
48012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย บุญมั่งมี
36
461
16
5
48012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภานุมาศ สุวรรณมาโจ
36
481
21
6
48012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสินธ์ สิงห์ศรี
33
415
15
7
48012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
17
244
11
8
48012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
50
953
32
9
48012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันศักดิ์ คำแหง
25
343
16
10
48012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรชัย สุทธิอาจ
46
528
21
11
48012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประชา สมศรี
12
124
6
12
48012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัณฑิต นามพลแสน
20
149
11
13
48012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไกรศรี ภิรมย์
18
227
9
14
48012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยนาจ ศิรินุมาศ
125
2,314
69
15
48012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอาจ ชมภูโคตร
43
633
21
16
48012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูวนารถ ตั้งศิริ
20
142
6
17
48012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์
18
138
6
18
48012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทินกร ภาคนาม
18
204
9
19
48012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุมิตร แวงโสธรณ์
23
466
18
20
48012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
103
2,039
61
21
48012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสายัน ปองไป
20
198
9
22
48012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายหัสนัย ธนโชคดี
59
858
28
23
48012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนู เจริญรัตน์
34
437
15
24
48012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกฉันท์ วงค์อินพ่อ
13
134
6
25
48012025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิริพงษ์ ทักษิณวิโรจน์
18
155
9
26
48012026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจง ศรีประเสริฐ
104
1,991
57
27
48012027
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทอดไทย หอมสมบัติ
17
186
7
28
48012028
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพูลศักดิ์ พ่อบุตรดี
13
181
7
29
48022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
94
1,323
42
30
48022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมิตรชัย ไชยนาน
24
341
12
31
48022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางภัทรวดี มีระหงษ์
38
559
21
32
48022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.พรนภา เอกนิพนธ์
22
292
18
33
48022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฉัตรชัย ไชยมงค์
16
136
6
34
48022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัลลังก์ มะเจี่ยว
15
140
9
35
48022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกชัย คะษาวงค์
68
1,119
38
36
48022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี แก้วใส
21
238
9
37
48022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเดชา แก้วเชื่อม
89
1,562
39
38
48022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาลี ภูสวัสดิ์
19
196
12
39
48022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวชิระ ปะทะดี
30
409
15
40
48022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุฒิชัย ไปปลอด
18
164
8
41
48022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรศักดิ์ ชาดีกรณ์
20
233
10
42
48022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ พ.ต.วิเชียร อุส่าห์
28
273
12
43
48022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอร่าม คูสกุลรัตน์
62
1,095
33
44
48022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทัศน์ วังกะธาตุ
23
222
9
45
48022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยรัตน์ กำลังหาญ
17
207
8
46
48022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
17
239
9
47
48022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยอดชาย พ่อหลอน
58
1,042
36
48
48022020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล
27
350
15
49
48022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
33
479
16
50
48022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมทย์ เทพกูล
17
235
12
51
48022023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล บุญมีทองอยู่
21
236
11
52
49012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลียง ผางพันธ์
122
2,191
62
53
49012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภัคชญา สินพูน
23
203
10
54
49012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเลี่ยม บุญศรี
40
644
22
55
49012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนิต ทองอาจ
45
576
20
56
49012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรสวัสดิ์ สุวรรณศรี
24
283
11
57
49012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิทยา วังคะฮาต
26
417
14
58
49012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษร สินพูน
21
214
9
59
49012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์
58
976
32
60
49012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาตรี ประดุจชนม์
114
824
35
61
49012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิริพร บุญทะระ
27
307
15
62
49012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
18
206
9
63
49012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพจน์ พละพร
71
1,123
33
64
49012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปิโย ลุสุข
25
290
11
65
49012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรังสิต บุญพอ
18
195
9
66
49012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐกร สอนวงค์
10
120
6
67
49012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัชชัย อยู่พุก
17
126
8
68
49012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภักดี สมคะเนย์
46
1,078
33
69
49012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสวาสดิ์ สมประสงค์
14
194
8
70
49012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิษณุกร จันทรา
28
330
12
71
49012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคนิม เบญมาตย์
51
758
23
72
49012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
15
131
6
73
49012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
43
898
26
74
49012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช สุขบัติ
19
267
10
75
49012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย ช่างถม
24
246
13
76
49012025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญชอบ อุสาย
18
223
12
77
49012026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินิจ พลธะรัตน์
11
113
7
78
49012027
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
18
382
12
79
49012028
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเนรมิต กฤตาคม
50
775
24
80
49012029
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปานไทย ภูล้นแก้ว
14
147
7
81
49012030
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัย
14
190
6
รวม
3,051
44,626
1,543

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2