ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
ห้องเรียน
1
46012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร
20
175
9
2
46012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล
255
3,604
90
3
46012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์
153
2,383
60
4
46012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกรักษ์ สารปรัง
242
3,461
90
5
46012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดุสิต มั่นคง
22
203
8
6
46012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว
21
270
10
7
46012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูชัย ประทุมขันธ์
83
1,203
35
8
46012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถาวร แสนพันดร
18
125
6
9
46012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
17
50
6
10
46012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนุกูล ทรงมงคลรัตน์
17
168
9
11
46012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจง วันทา
15
70
6
12
46012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา
16
74
6
13
46012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจารุวรรณ รัตนมาลี
155
2,359
60
14
46012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิคม วิชัยโย
56
1,003
30
15
46012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช เพ็งสลุง
17
131
9
16
46012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร ด่านขุนทด
16
151
6
17
46012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอานนท์ นนทวัน
48
731
24
18
46012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล
36
529
23
19
46012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเมืองมนต์ โสภารีย์
19
130
12
20
46022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปุณกาญจน์ ภูเงิน
98
1,578
47
21
46022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรณกฤต กุมสิน
16
159
9
22
46022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายตรี ภูวิโคตรธนกุล
19
185
7
23
46022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกนกพร คำโสภา
16
141
6
24
46022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
16
46
6
25
46022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์
18
108
6
26
46022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประกาย ภูขมัง
16
70
6
27
46022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัชชัย สำราญวงศ์
63
929
27
28
46022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเวียงชัย ราชฤทธิ์
59
744
26
29
46022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์
17
125
6
30
46022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรุตม์ เขจรสัตย์
64
967
30
31
46022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนัฐ มาตชรา
21
185
9
32
46022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร
16
90
6
33
46022020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางรติกรณ์ แสบงบาล
17
148
7
34
46022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาโรช จันทรบุตร
21
229
10
35
46022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมาโนช ภูคงกิ่ง
22
182
9
36
46032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา
58
864
32
37
46032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์
26
398
18
38
46032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน
97
1,655
47
39
46032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
17
88
6
40
46032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชินกรณ์ แก้วรักษา
19
209
7
41
46032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ทวีภรณ์ วรชิน
71
354
21
42
46032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนเทพ วิเศษสอน
26
163
11
43
46032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิสิทธิ์ศักดิ์ สุขชารี
20
181
7
44
46032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางรดา ฉายผาด
26
278
12
45
46032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัคเรศศ์ ป้องกัน
79
1,440
38
46
46032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา
179
2,813
69
47
46032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอิสรพล ปิ่นขจร
24
296
10
48
46032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง
15
128
6
49
46032018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์
17
93
12
50
46032019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพโรจน์ เกื้อสุวรรณ
16
142
7
51
46032021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์
17
133
6
52
46032022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวทศพร ทักษิมา
44
481
20
53
46032023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ คุ้มนายอ
18
227
10
54
46032024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประโมกข์ ดุลนีย์
57
692
24
55
46032025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย รัตนมาลี
18
93
6
รวม
2,569
0
0

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2