ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
33012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยิ่งยง นันทวณิชชากร
272
3,674
91
2
33012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์
230
3,009
78
3
33012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนาวิน สีหาบุตร
20
210
9
4
33012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา มุขขันธ์
22
283
12
5
33012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐวุฒิ นามวงศ์
27
237
12
6
33012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.พิสิฐ รักพรม
16
111
14
7
33012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคณาวุฒิ พรหมทา
63
423
24
8
33012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีรวุฒิ นวลศิริ
19
191
9
9
33012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันชัย วรรณวงษ์
18
204
10
10
33012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
72
1,013
31
11
33012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวันดี พรหมมา
23
190
12
12
33012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนริศ อัมภรัตน์
175
2,542
74
13
33012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุมาลี นาคกระโทก
37
357
16
14
33012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกิษรา เทสันตะ
19
69
6
15
33012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
18
140
7
16
33012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศักดิ์ อุ่นใจ
40
611
18
17
33012025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดาวหยาด ขันธ์เพชร
45
702
22
18
33012026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยยา บัวหอม
43
504
21
19
33012027
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไสว มีสติ
18
150
6
20
33012028
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจักรินทร์ บุญเอนก
40
511
22
21
33012032
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง
22
223
9
22
33012033
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายลือชัย พิเลิศ
36
444
14
23
33022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ
36
492
20
24
33022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วย
18
145
6
25
33022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร บุญมาก
111
2,029
55
26
33022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระศักดิ์ จันทะรัตน์
29
371
18
27
33022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสถาน ปรางมาศ
22
182
9
28
33022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ
26
216
12
29
33022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทัศพร คำปลิว
20
111
8
30
33022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ เทสันตะ
16
89
6
31
33022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ หลักบุญ
27
360
12
32
33022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร บุญมาก
96
1,346
41
33
33022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิตตนาถ สิงห์โต
34
432
17
34
33022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสีลา มะเค็ง
26
287
12
35
33022023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสัมพันธ์ ไทยสรวง
20
157
7
36
33032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
กุดบง
135
1,956
69
37
33032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทวิน ชินบุตร
211
3,427
91
38
33032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเนตรนภา สาระวรรณ
20
128
6
39
33032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางศรศรี ศรีคำ
17
129
12
40
33032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสวาสดิ์ อินธิศร
37
454
29
41
33032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียรชัย งามแสงทรัพย์
43
272
21
42
33032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกอบชัย โพธินาแค
23
291
11
43
33032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเด่นนคร ขาวสะอาด
18
251
12
44
33032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัษกร ตัณทกูล
14
174
11
45
33032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิรันดร์ ธรรมคุณ
24
108
10
46
33032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย จันครา
39
395
16
47
33032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีวราช อ่อนหวาน
37
533
16
48
33032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูรินท์ สอนพูด
38
485
19
49
33042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุรินทร์ สุดใจ
37
580
21
50
33042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุดม ดำริห์
190
3,576
96
51
33042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
72
985
42
52
33042012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
54
643
28
53
33042013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณภัทร์ ใจเครือ
33
307
13
54
33042017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพลพัทธชัย งามแสง
33
404
15
55
33042018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถวัลย์ สุนทรา
92
1,427
48
56
33042020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูมิภัทร มาลี
84
999
33
57
35012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัชพล รวมธรรม
184
3,340
93
58
35012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร
130
2,101
61
59
35012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางมณีรัตน์ ปรินายวนิชย์
27
360
15
60
35012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเชษฐา ค้าคล่อง
34
416
15
61
35012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทรงธรรม ทองประทุม
17
164
7
62
35012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกมล ณ รุณ
22
347
11
63
35012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพัฒน์ ชูชัยโตธนพัฒน์
15
112
6
64
35012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
20
118
6
65
35012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุทัย สุภาพัฒน์
26
210
9
66
35012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ เภานาง
72
1,010
30
67
35012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.มนตรี แจ่มศรี
31
437
15
68
35012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ
45
766
24
69
35022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญมี พุ่มจันทร์
162
2,411
69
70
35022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสฤษดิ์ กำหอม
62
953
37
71
35022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญมี พุ่มจันทร์
112
1,762
53
72
35022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจงมิตร ศรีไชย
39
612
18
73
35022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ่าสิบเอกมานพ ชื่นตา
11
130
7
74
35022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัชราวุธ บุปผาชาติ
32
362
16
75
35022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิทยา กรแก้ว
22
260
12
76
35022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอิศราวุธ คำทอง
19
210
9
77
35022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล ผงทอง
23
316
15
78
35022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางมัสริน จงกลรัตน์
19
229
9
79
35022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม
24
235
11
80
35022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาญวิทย์ หมุนอุดม
15
138
9
81
35022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวานิช ทานะเวช
17
165
8
82
35022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิติ ในพรม
38
525
16
83
35022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิสิฐ พรมโสภา
18
152
7
รวม
4,243
57,380
1,947

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน