ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
34012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี
สหวิทยาเขต1
194
3,888
99
2
34012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง
สหวิทยาเขต 2
162
2,606
67
3
34012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพฑูรย์ ครองยุทธ
สหวิทยาเขต 2
257
3,566
99
4
34012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์
สหวิทยาเขต 3
20
188
6
5
34012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
สหวิทยาเขต 2
75
833
27
6
34012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา จันทวี
สหวิทยาเขต 3
19
139
6
7
34012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเอื้อมพร สายเสมา
สหวิทยาเขตเมือง 1
113
1,700
48
8
34012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร พลพวก
สหวิทยาเขตเขื่องใน
17
157
6
9
34012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรพิชิต ทองหมื่น
สหวิทยาเขต 2
21
282
9
10
34012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุพัตรา คำจันทร์
สหวิทยาเขต 3
18
120
6
11
34012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิสันต์ อุ่นวงศ์
สหวิทยาเขต 2
17
219
8
12
34012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรินทร์ ภานานันท์
สหวิทยาเขต 3
17
167
6
13
34012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางธัญญาภรณ์ จารุจิตร
สหวิทยาเขต 2
26
229
16
14
34012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล ทับทิมหิน
สหวิทยาเขต 1
29
378
15
15
34012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล ภูสิธานันท์
สหวิทยาเขตที่ 1
89
1,504
42
16
34012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบัติ เจือบุญ
สหวิทยาเขต 1
19
161
6
17
34012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
สหวิทยาเขต 1
19
326
13
18
34012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขต 1 เมือง 1
16
189
9
19
34012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ
สหวิทยาเขต 2
42
628
16
20
34012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสุธา ปวะบุตร
มัธยมศึกษา
52
738
23
21
34022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์
สหวิทยาเขต 3
169
2,897
73
22
34022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร แสงศรี
สหวิทยาเขต 5
106
1,555
48
23
34022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัจจัย บ่งเทพ
3
35
409
15
24
34022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรพต แก่นลา
สหวิทยาเขต3
22
221
10
25
34022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูวดล ไชยชนะ
สหวิทยาเขต 3
44
548
15
26
34022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขต 3
28
321
12
27
34022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง
สหวิทยาเขต 4
33
394
15
28
34022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระศักดิ์ เอกศรี
สหวิทยาเขต 4
65
887
27
29
34022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.บุญธรรม กล้าหาญ
3
91
1,157
42
30
34022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระพล พยัคฆพล
สหวิทยาเขต 5
49
684
23
31
34022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม หลุมทอง
สหวิทยาเขต 6
14
149
8
32
34032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนรเชฐ เบ้าทอง
สหวิทยาเขต 6
48
563
19
33
34032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี
สหวิทยาเขต 6
136
2,063
60
34
34032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาคริต พิมพ์หล่อ
สหวิทยาเขต 6
52
756
22
35
34032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ สมคิด
สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่
53
665
20
36
34032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรวัลย์ แสนแดง
สหวิทยาเขต 9
47
803
27
37
34032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์
สหวิทยาเขตที่ 6
32
459
18
38
34032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร ใจภักดี
-
25
280
9
39
34032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัณฑิต พลอาษา
สหวิทยาเขต 6
59
832
24
40
34042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดุริยะ จันทร์ประจำ
สหวิทยาเขต 5
46
628
23
41
34042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม บรรลุศิลป์
51
772
25
42
34042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสันต์ นวลอินทร์
สหวิทยาเขต 5
33
414
15
43
34042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนพรัตน์ ทองแสง
สหวิทยาเขต 5
174
2,946
73
44
34042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบัติ ปัญญาคง
สหวิทยาเขต 7 วาริน
27
274
11
45
34042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไกร เฉลิมพงษ์
สหวิทยาเขต 7
35
423
14
46
34042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิศาล จันทป
สหวิทยาเขต 7
57
909
25
47
34042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิชาติ ทองแจ่ม
สหวิทยาเขตที่ 5
50
906
27
48
34052001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิทักษ์ บุญยอ
สหวิทยาเขต 8
224
3,643
90
49
34052002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจงศักดิ์ อุทรามนตรี
สหวิทยาเขต 9
91
1,390
41
50
34052003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทรงยุทธ ด้ามทอง
สหวิทยาเขต 8
47
701
23
51
34052004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรชาติ การสอาด
สหวิทยาเขต 9
29
358
12
52
34052006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว
สหวิทยาเขต 8
33
476
15
53
34052007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.อ.อ.ถาวร คำจุมพล
สหวิทยาเขต 6
46
778
24
54
34052008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทองเสาร์ แก้วหลวง
สหวิทยาเขต 6
46
728
20
55
34052009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญจพล โคตรคันทา
สหวิทยาเขต 9
82
1,442
43
56
34052010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร.ต.หญิงกอบสมุทร ศรีดา
สหวิทยาเขต 9
39
486
20
57
34052011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนัส โฉมฉลวย
สหวิทยาเขต 9
123
1,816
53
58
34052012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติณรงค์ มาสงค์
สหวิทยาเขต 6
41
639
24
59
34052014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายองอาจ จูมสีมา
สหวิทยาเขต 8
49
546
18
60
37012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี
สหวิทยาเขต 7
229
3,512
93
61
37012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์
สหวิทยาเขต 8
78
1,191
35
62
37012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิยม รักพรม
8
98
1,559
49
63
37012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรเชษฐ์ บุตรพรหม
อบต.ลือ
24
295
18
64
37012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร
สหวิทยาเขต 1 เมืองอำนาจ
40
536
21
65
37012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร รัตนศรี
สหวิทยาเขต 2
12
177
6
66
37012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา บัณฑิต
สหวิทยาเขต 4 พนา
31
447
15
67
37012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเมธ หน่อแก้ว
สหวิทยาเขต 7
32
455
15
68
37012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย
สหวิทยาเขต1
30
331
18
69
37012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพศาล พรหมภา
สหวิทยาเขตที่ 3 (หัวตะพาน)
30
272
17
70
37012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิสิทธิ์ ต้องสู้
สหวิทยาเขต 7
24
359
12
71
37012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญลือ โกมลศรี
ปทุมราชวงศา
28
315
15
72
37012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิชัย กองเพียร
สหวิทยาเขต 1
41
596
19
73
37012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุกิจ จันทบาล
8
72
1,082
31
74
37012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์
สหวิทยาเขต 4 พนา
35
438
18
75
37012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัศมี ถิ่นขาม
7
55
858
25
76
37012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีพีระพงษ์ สิงห์จันทร์
สหวิทยาเขต 1
21
220
9
77
37012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมัย บุตรภักดิ์
สหฯ 3 อำนาจเจริญ
87
1,316
39
78
37012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมสมัคร วุฒิเจริญกุล
หัวตะพาน
18
90
6
79
37012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธำรงค์ วิเศษรอด
หัวตะพาน
18
95
12
80
37012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอชิระ วิริยสุขหทัย
สหวิทยาเขต8
38
573
20
81
37012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประดิษฐ์ พันยา
สหวิทยาเขต 8
18
153
7
รวม
4,716
68,806
2,110

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน