ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
31012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล
193
3,390
90
2
31012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระศักดิ์ พินิจ
101
1,369
44
3
31012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์ ซารัมย์
102
1,604
47
4
31012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล
58
815
22
5
31012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
28
363
18
6
31012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเทพ จำเนียรกูล
41
459
17
7
31012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร
33
439
15
8
31012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม
18
124
6
9
31012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพล บุญโชติ
28
281
11
10
31012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประภาส สนิทรัมย์
78
1,267
41
11
31012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพศาล สังกะเพศ
160
2,621
69
12
31012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา กุลแก้ว
31
420
14
13
31012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม เยี่ยมรัมย์
30
255
12
14
31012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนา โด่งพิมาย
16
142
6
15
31012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฏฐชัย เอี่ยมสร้อย
16
109
6
16
31012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประจวบ อินทแย้ม
20
238
9
17
31012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูวนาถ ยุพานวิทย์
66
827
26
18
31022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
176
2,828
72
19
31022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนิวรรต ติมุลา
25
373
12
20
31022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรศักดิ์ พะประโคน
30
326
15
21
31022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภฤกษ์ พลายงาม
19
281
11
22
31022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชำนาญ บุญวงศ์
159
2,862
78
23
31022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปฐพี มีบาง
32
356
13
24
31022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมคิด สิทธิสาร
48
572
20
25
31022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์
123
2,019
56
26
31022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์
28
339
12
27
31022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัครเดช หลาบนอก
149
2,446
72
28
31022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
39
610
21
29
31022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐธ์พงษ์ วิโสรัมย์
53
673
23
30
31022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพบูลย์ มั่นยืน
75
1,034
30
31
31032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานัส เวียงวิเศษ
174
2,977
76
32
31032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนาภพ โคตรสมบัติ
42
561
18
33
31032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรธี เครือบคนโท
61
1,056
29
34
31032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชนมพันธ์ ทรัพย์ศิริ
18
195
8
35
31032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสฏฐศิษฎ์ วัฒนภักดีกิจ
35
450
16
36
31032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
28
365
15
37
31032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิรวิชญ์ สิทธินอก
32
442
15
38
31032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาตรี อัครสุขบุตร
146
2,543
66
39
31032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุบิน ฝ่ายเทศ
22
299
11
40
31032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐนันท์ ศรีคุณ
26
329
14
41
31032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนกฤติ พรมบุตร
21
260
12
42
31032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน
27
190
11
43
31032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์
156
2,614
70
44
31032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.วีรเทพ เนียมหัตถี
31
502
16
45
31032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจินดา กรองทอง
17
216
9
46
31032018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ
63
955
26
47
31032019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกันตาธรณ์ ตะราช
34
437
17
48
31032020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายราเมศน์ โสมแสน
49
746
21
49
31032021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภัทร์ แสนกล้า
19
134
6
50
31032022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนภณ ธนะสีรังกูร
56
699
22
51
31032023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสารภี เลไธสง
35
459
17
52
31042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรากร เสนามาตย์
71
1,035
33
53
31042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์
57
845
27
54
31042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ศรีแสนปาง
26
275
9
55
31042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประชัย พรสง่ากุล
171
2,678
72
56
31042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกาญจนพงษ์ ตราชู
48
841
29
57
31042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์ รุ่งแสง
128
719
30
58
31042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิวัฒน์ โพธิมาศ
31
366
15
59
31042009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววรินทร ปัดกอง
18
185
9
60
31042010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
33
342
15
61
31042011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโกศล เสนาปักธงไชย
136
2,054
59
62
31042012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
62
990
30
63
31042013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวยุพารักษ์ วีระสอน
29
265
12
64
31042014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไทยรัฐ วงษ์ทอง
66
971
30
65
31042015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัตน์ แสงกุล
46
706
24
66
31042016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวทัญญู ซึ่งเสน
23
184
8
รวม
4,012
58,327
1,785

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน