ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 33(สุรินทร์) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
32012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุชา หลิมศิริวงษ์
199
3,381
90
2
32012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช
247
3,225
90
3
32012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวทองใบ ตลับทอง
41
595
21
4
32012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทศพร สระแก้ว
41
512
21
5
32012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจิดาภา บูรณ์เจริญ
23
233
15
6
32012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจีระพรรณ เพียรมี
69
1,132
39
7
32012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกนกพร สร้อยจิต
17
153
7
8
32012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพบูรณ์ เมินขุนทด
23
239
12
9
32012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมชัย แสนสุข
32
243
12
10
32012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคมกฤษ ยินดี
25
229
9
11
32012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรุ่งราวี จำปาดี
24
209
12
12
32012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิทักษ์ สุปิงคลัด
132
2,209
63
13
32012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรังสิมันตุ์ เชือนรัมย์
12
41
6
14
32012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ
19
173
9
15
32012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายตฤณ สุขนวล
16
144
7
16
32012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชนะศึก จินดาศรี
17
181
6
17
32012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
18
149
10
18
32012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิตกร ผมงาม
13
53
6
19
32012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์
20
250
9
20
32012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
114
1,877
60
21
32012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสมา ขวัญทอง
26
278
12
22
32012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายแชม มุ่งดี
29
309
14
23
32012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชำนาญ เกตุโสระ
20
226
12
24
32012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญศักดิ์ บุญจูง
125
2,300
68
25
32012025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพศิน บัวหุ่ง
34
455
16
26
32012026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจักรพงษ์ เจริญพร
37
555
21
27
32012027
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิยม สุขทอง
16
202
9
28
32012028
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์
21
202
12
29
32012029
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ
20
122
6
30
32012030
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเพียว พรหมแก้ว
30
521
17
31
32012031
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิโรจน์ เสียงสนั่น
15
95
6
32
32012032
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุพิชฌาย์ เทศทอง
16
168
7
33
32012033
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ สันทอง
24
237
10
34
32012034
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ บุญโต
97
1,483
42
35
32012035
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงษ์ศักดิ์ พรมมา
กุดบง
38
441
22
36
32012036
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจงบุญ จากภัย
29
260
16
37
32012037
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์
78
1,367
44
38
32012038
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสันต์ ปัญญาธานี
38
687
24
39
32012039
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล
17
67
6
40
32012040
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายก้องภูมิ เจริญราช
16
44
6
41
32022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกชพร ชุมเพชร
78
1,214
36
42
32022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์
วัดหลวงสร้างนางขาว
30
446
19
43
32022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูชาติ คิดดี
18
143
12
44
32022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพัลลภ พัวพันธุ์
วัดหลวงสร้างนางขาว
118
1,881
52
45
32022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทศพร สมพันธ์
29
359
24
46
32022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทิดไทย สวัสดี
18
169
6
47
32022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน์
19
188
9
48
32022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสัจภาส สำราญสุข
17
205
10
49
32022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรัตม์ ใจกล้า
16
92
6
50
32022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุดใจ ศรีใหญ่
18
114
6
51
32022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชิตชัย แข่งขัน
17
143
6
52
32022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยรรยง วงค์คำจันทร์
114
2,100
65
53
32022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพินทร์ พุฒตาล
22
251
12
54
32022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์
35
541
22
55
32022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยุทธศาสตร์ แก้วดี
24
310
11
56
32022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโทชยพล บุตรศาสตร์
18
241
11
57
32022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิทักษ์ ทวีแสง
16
149
8
58
32022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ สุจินพรัหม
16
140
6
59
32022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสถียร พะโยธร
18
235
11
60
32022020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย สาลีงาม
70
990
33
61
32022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข
38
539
18
62
32022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจษฎา สทุมรัมย์
19
232
12
63
32022023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจษฎา ลาภจิตร
18
178
7
64
32032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ จันทเขต
นาหนัง
183
3,030
81
65
32032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา
25
364
12
66
32032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิเวศ ทิวทอง
41
536
20
67
32032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเกิด กองสุข
23
275
13
68
32032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธานินท์ ชินวงษ์
25
325
11
69
32032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ
23
325
16
70
32032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประจักษ์ เงางาม
17
179
10
71
32032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์
นาหนัง
51
821
25
72
32032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาโรจน์ พฤษภา
40
625
20
73
32032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนัด เทศทอง
35
504
19
74
32032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพิจิตรา คำมันตรี
24
278
15
75
32032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์
102
1,893
58
76
32032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวายุคล จุลทัศน์
เปงจานนคร
55
979
29
77
32032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพงษ์ รัตนโคตร
20
369
19
78
32032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอายุ คิดดี
45
805
28
79
32032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์
เปงจานนคร
26
229
11
80
32032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง
18
234
12
81
32032018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญสมชัย ฟองนวล
24
283
12
82
32032019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย แผ่นจันทร์
126
1,848
59
83
32032020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายขันติ จารัตน์
เปงจานนคร
20
193
9
84
32032021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธรรมนูญ มีเสนา
55
1,044
35
85
32032022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพิน บุญเยี่ยม
28
401
17
รวม
3,620
51,647
1,807

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2