ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
50012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเสริญ สุริยา
-
182
3,719
86
2
50012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์
139
2,801
63
3
50012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิสิษฐ คำบุรี
43
790
24
4
50012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุทัย ขัติวงษ์
สพม.34
57
1,163
39
5
50012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางดวงใจ ญาณโรจน์
สพม.34
58
638
20
6
50012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์
สพม34
118
2,153
64
7
50012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทียม วันมหาชัย
กลุ่มดอยสุเทพ
31
360
18
8
50022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
53
795
25
9
50022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพโรจน์ ศิริ
สพม.34
22
188
12
10
50022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
ดอยสามหมื่น
8
197
12
11
50022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเร็จ ไกรพันธ์
สพม.34
90
1,288
37
12
50022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระ ศิริรัตน์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ
138
1,751
49
13
50022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี
ดอยสามหมื่น
34
561
18
14
50022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางลภัสนันท์ เรียนยอย
ดอยสามหมื่น
78
1,367
39
15
50022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุปราณี ปัญญานะ
กลุ่มดอยสามหมื่น
93
1,436
39
16
50032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ
50
1,041
32
17
50032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย สันกลกิจ
กลุ่มดอยอ่างขาง
55
880
27
18
50032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวัติ ผันผาย
96
1,556
43
19
50032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สพม 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
40
827
24
20
50032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางระพีพรรณ สุขสงวน
สพม.34 โรงเรียนในฝัน
38
422
16
21
50042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์
ดอยสัพพัญญู
127
2,288
62
22
50042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวินทร์ณวัฒน์ สิทธิพุทธิวงศ์
เทพศิรินทร์
26
449
17
23
50042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศรันย์ วรรณรัตน์
73
1,211
38
24
50042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุฒิไกร วรรณการ
โรงเรียนในฝัน
53
895
31
25
50042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมงคล กาเหว่า
กลุ่มดอยสัพพัญญู
27
645
19
26
50042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
37
530
20
27
50042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงศักดิ์ จำรูญหิน
27
364
15
28
50052001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิพัฒน์ สายสอน
109
1,979
59
29
50052002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิกร แก้วคำดี
-
88
1,246
41
30
50052004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายระวี คงภาษี
ดอยอินทนนท์
62
1,028
31
31
50052005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิทยา พัฒนเมธาดา
อินทนนท์
58
820
29
32
50052006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทัณฑธร อินทะวงศ์
56
1,126
31
33
50052007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรชัย คูณแก้ว
นันทบุรี
36
595
20
34
50052008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสมจิต ตาคำแสง
CAT
24
216
10
35
58012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ
พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
106
1,604
42
36
58012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ
-
70
1,003
30
37
58012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรศักดิ์ ฤทธากันต์
56
947
27
38
58012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกัญญา สมบูรณ์
-
21
342
15
39
58022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์
สพม.34
91
1,616
46
40
58022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
โรงเรียนในฝัน
39
555
19
41
58022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สพม.34
28
275
16
42
58022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิวุธ มีพันธ์
-
48
868
30
รวม
2,689
44,535
1,335

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน