ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
51012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระศักดิ์ แก้วสุข
29
294
12
2
51012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพล ประสานศรี
216
3,179
82
3
51012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสนั่น สิงห์ไผ่
32
319
18
4
51012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทีป สุวรรณาภัย
48
473
14
5
51012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฏฐยศ ป่าหลวง
25
268
9
6
51012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
216
3,152
90
7
51012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติ ปานมี
33
328
13
8
51012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรถพงษ์ เฟื่องฟู
24
199
12
9
51012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์
22
335
14
10
51012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางรติมา ปฤษฎางคเดชา
38
400
14
11
51022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
54
892
30
12
51022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์
18
131
6
13
51022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ
35
503
18
14
51022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธำรงค์ หน่อเรือง
31
276
12
15
51022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประชากร เขื่อนปัญญา
90
1,506
46
16
52012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ
21
128
7
17
52012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สิบเอกพงศ์กิติ แก้วกิติ
15
153
9
18
52012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์
16
109
9
19
52012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
210
3,989
98
20
52012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม อุปวัฒนานันท์
63
812
27
21
52012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิรันดร หมื่นสุข
170
3,163
77
22
52012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางทิพพา ใจใหญ่
21
118
7
23
52012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญทวี วิทยาคุณ
92
1,084
36
24
52012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญสง นาละออง
48
453
18
25
52012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน
21
217
9
26
52012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจง สอนสมบูรณ์
56
850
29
27
52012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายใจชาย ปัณนะพงษ์
36
422
15
28
52012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจนวิทย์ เลิศหิรัญปรยกร
22
218
12
29
52012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา
16
88
6
30
52022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกัมพล ธิติกร
24
232
14
31
52022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจนวิทย์ เลิศหิรัญปริยกร
62
796
28
32
52022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสน่ห์ สายต่างใจ
19
106
7
33
52022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานัส นพคุณ
62
987
34
34
52022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ศักดิ์ อบหอม
20
253
15
35
52022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายผจญ ภักดีวิวัฒน์
17
117
12
36
52022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศิลป์ สิงห์ทอง
18
128
9
37
52022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง
35
400
14
38
52022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบัติ อุตรัตน์
22
200
12
39
52022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิโรจ หลักมั่น
83
1,219
40
40
52032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรินทร์ จันทิมา
24
247
12
41
52032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดำรงค์ ตุลาสืบ
89
1,203
36
42
52032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว
25
193
12
43
52032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางปริศนา วรรณารักษ์
21
231
11
44
52032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุมล สัญญเดช
18
161
6
45
52032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทิน คงสนุ่น
73
1,139
39
รวม
2,330
31,671
1,050

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน