ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
51012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระศักดิ์ แก้วสุข
29
297
12
2
51012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานัส นพคุณ
218
3,115
84
3
51012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสนั่น สิงห์ไผ่
32
317
18
4
51012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทีป สุวรรณาภัย
39
463
15
5
51012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฏฐยศ ป่าหลวง
24
296
14
6
51012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ
215
3,223
88
7
51012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยงยุทธ กันไชยสัก
32
299
13
8
51012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรถพงษ์ เฟื่องฟู
25
171
12
9
51012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์
23
346
14
10
51012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติ ปานมี
39
395
15
11
51022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
54
911
31
12
51022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจักรพงษ์ ใจปัญญา
17
126
6
13
51022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
30
415
18
14
51022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธำรงค์ หน่อเรือง
30
289
12
15
51022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประชากร เขื่อนปัญญา
90
1,562
46
16
52012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเธวิญ เย็นใจ
20
125
7
17
52012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สิบเอกพงศ์กิติ แก้วกิติ
18
144
9
18
52012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์
17
107
9
19
52012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง
198
4,035
98
20
52012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม อุปวัฒนานันท์
65
835
29
21
52012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิรันดร หมื่นสุข
173
3,277
79
22
52012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางทิพพา ใจใหญ่
21
129
7
23
52012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทิน คงสนุ่น
91
962
44
24
52012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกัมพล ธิติกร
41
427
18
25
52012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน
22
208
9
26
52012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจง สอนสมบูรณ์
58
837
32
27
52012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายใจชาย ปัณนะพงษ์
38
438
15
28
52012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา
23
198
12
29
52012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา
16
79
6
30
52022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายผจญ ภักดีวิวัฒน์
23
219
14
31
52022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจนวิทย์ เลิศหิรัญปริยกร
62
816
28
32
52022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสน่ห์ สายต่างใจ
18
131
7
33
52022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุมล สัญญเดช
62
917
30
34
52022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ศักดิ์ อบหอม
17
250
15
35
52022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์
16
91
11
36
52022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศิลป์ สิงห์ทอง
14
120
9
37
52022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง
36
370
13
38
52022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบัติ อุตรัตน์
20
174
12
39
52022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิโรจ หลักมั่น
85
1,225
39
40
52032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรินทร์ จันทิมา
27
255
12
41
52032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดำรงค์ ตุลาสืบ
89
1,197
35
42
52032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว
26
189
12
43
52032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร
23
204
10
44
52032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางธีรดา แก้วบุญปัน
18
163
6
45
52032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญสง นาละออง
71
1,099
38
รวม
2,305
31,446
1,063

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน