ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
56012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์
201
3,416
89
2
56012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลิศ จันธิมา
48
565
24
3
56012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสน่ห์ ไชยลังกา
36
214
11
4
56012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจริญ กาละ
94
924
32
5
56012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ
41
393
18
6
56012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภักดี ศรีโพธิ์
36
315
14
7
56012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิจิตร วงศ์ชัย
56
771
30
8
56012008
นางสาววันรักษ์ ขันหอม
29
581
20
9
56012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศาสตรา วงศ์จุมปู
56
380
24
10
56022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ
42
924
31
11
56022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจบ บุญช่วย
34
337
18
12
56022004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ พิริยะพัฒนา
92
2,679
67
13
56022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิโรจน์ แสงแก้ว
49
597
19
14
56022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลียว วรรณทอง
37
505
18
15
56022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์
44
625
24
16
56022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
52
558
20
17
56022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ท.ทวีป วงศ์ชาลีกุล
23
282
12
18
56022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายผล ยะนา
69
732
26
19
57012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคเณศ พงศ์สุวรรณ
318
3,206
86
20
57012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว
142
2,747
72
21
57012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร ชาติชำนาญ
55
889
38
22
57012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภวิศว์ ตาหล้า
26
508
20
23
57012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษม หมื่นตาบุตร
57
479
22
24
57012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมงคล สิงห์ปัน
24
249
9
25
57012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประดิษฐ์ โพธิกลาง
98
718
30
26
57012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
21
255
10
27
57012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจักรกฤช สิทธิโสติ
23
227
12
28
57012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
19
139
6
29
57012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย
43
493
15
30
57022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานัส พรมรินทร์
91
1,665
50
31
57022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกานตเชษฐ์ ถาคำ
44
281
14
32
57022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์
19
187
15
33
57022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรณพ ยะตา
17
136
6
34
57022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์
18
94
9
35
57022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถนอม ปงใจ
37
463
18
36
57022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางภาวิณี สุขสวัสดิ์
42
609
19
37
57022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ชูชาติ วิศิษฎ์ลานนท์
44
686
24
38
57022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอนก ตาคำ
77
1,101
36
39
57022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
58
643
21
40
57022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันสว่าง สิงห์ชัย
45
609
20
41
57032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดำรง ใจหงษ์
17
266
12
42
57032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
102
1,888
60
43
57032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเทพ พิศวง
73
1,021
38
44
57032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกุศล มีปัญญา
25
312
12
45
57032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมทย์ นพวงศ์
153
2,871
80
46
57032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน
24
297
11
47
57032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสกสรร ทุนอินทร์
50
882
26
48
57032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรวัติ กิติวงค์
14
384
17
49
57042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปิยะ แก้วหาญ
58
1,039
31
50
57042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจษฎา รูปศรี
18
197
12
51
57042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ ศรีธินนท์
26
485
18
52
57042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์
113
2,410
67
53
57042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไกร ธรรมากาศ
34
524
19
54
57042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบูรณ์ พูนภิญโญยศ
47
534
18
55
57042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ สุขคำฟอง
22
256
12
56
57042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิเศษ ถาแหล่ง
27
237
13
57
57042009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา
63
724
27
58
57042010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจริญ โกศัย
25
279
15
59
57042011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวันทนา ชูช่วย
16
123
10
รวม
3,264
45,911
1,547

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน