ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
56012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์
200
3,406
90
2
56012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลิศ จันธิมา
46
562
24
3
56012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสน่ห์ ไชยลังกา
26
205
11
4
56012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปิยะ ใจชุ่ม
79
870
32
5
56012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ
45
402
18
6
56012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภักดี ศรีโพธิ์
33
319
12
7
56012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิจิตร วงศ์ชัย
48
797
30
8
56012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสงกรานต์ บุญมี
33
591
20
9
56012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศาสตรา วงศ์จุมปู
55
304
24
10
56022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ
75
961
31
11
56022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจบ บุญช่วย
32
318
18
12
56022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานะ พิริยะพัฒนา
143
2,704
68
13
56022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิโรจน์ แสงแก้ว
48
550
18
14
56022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลียว วรรณทอง
40
519
18
15
56022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์
44
617
24
16
56022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ
56
532
19
17
56022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์
36
291
12
18
56022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายผล ยะนา
65
714
26
19
57012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคเณศ พงศ์สุวรรณ
305
3,047
87
20
57012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว
213
2,654
72
21
57012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร ชาติชำนาญ
74
887
32
22
57012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภวิศว์ ตาหล้า
42
534
22
23
57012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอิสรภาพ จินาอิ
46
366
21
24
57012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมงคล สิงห์ปัน
27
277
13
25
57012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประดิษฐ์ โพธิกลาง
120
715
30
26
57012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
20
256
9
27
57012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจักรกฤช สิทธิโสติ
22
234
12
28
57012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม
14
138
6
29
57012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย
44
486
15
30
57022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานัส พรมรินทร์
97
1,717
52
31
57022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกานตเชษฐ์ ถาคำ
44
260
14
32
57022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์
24
176
15
33
57022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรณพ ยะตา
20
142
6
34
57022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์
17
100
9
35
57022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววันรักษ์ ขันหอม
40
472
18
36
57022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดำรง ใจหงษ์
38
612
20
37
57022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ชูชาติ วิศิษฎ์ลานนท์
40
687
24
38
57022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางภาวิณี สุขสวัสดิ์
79
1,097
36
39
57022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล
52
669
23
40
57022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันสว่าง สิงห์ชัย
43
586
20
41
57032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
24
243
12
42
57032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัล แก้วเป็ง
105
2,010
60
43
57032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเทพ พิศวง
75
1,055
51
44
57032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกุศล มีปัญญา
28
300
12
45
57032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมทย์ นพวงศ์
159
2,884
81
46
57032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน
29
294
11
47
57032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสกสรร ทุนอินทร์
53
908
29
48
57032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรวัติ กิติวงค์
22
382
18
49
57042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ ศรีธินนท์
68
1,082
30
50
57042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธัญธนันจ์ ศรีชญธนัตถ์
20
189
12
51
57042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
38
453
21
52
57042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์
179
2,397
68
53
57042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไกร ธรรมากาศ
37
532
19
54
57042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบูรณ์ พูนภิญโญยศ
41
545
18
55
57042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ สุขคำฟอง
19
285
12
56
57042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิเศษ ถาแหล่ง
25
239
12
57
57042009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา
57
743
27
58
57042010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจริญ โกศัย
23
254
15
59
57042011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร มังคละ
21
121
9
รวม
3,548
45,690
1,568

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน