ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
54012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์
163
2,881
72
2
54012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลิศชาย รัตนะ
230
3,028
72
3
54012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนารี หลายกิจพานิช
20
259
12
4
54012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว
26
278
14
5
54012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
20
268
11
6
54012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกัมพล ภิมาลย์
19
140
6
7
54012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร แก้วทอง
79
962
33
8
54012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์
70
929
32
9
54012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
18
140
6
10
54012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยน สายสนองยศ
37
444
17
11
54022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุรักษ์ วงศ์ชัยพาณิชย์
70
1,228
39
12
54022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์
74
883
29
13
54022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดนัยรัตน์ กาศเกษม
22
133
12
14
54022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวาสนา สำเนียง
38
668
24
15
54022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ
57
784
24
16
54022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจิรพร วงศ์ชัยพาณิชย์
29
342
18
17
55012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไตรพฤก ผางาม
139
2,153
60
18
55012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเพชร งามธุระ
205
2,702
68
19
55012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกรียงเดช ดีปินตา
17
177
11
20
55012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางชุติมา ก้อนสมบัติ
13
128
6
21
55012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพัชราภา ผาแสง
31
329
12
22
55012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม
36
393
17
23
55012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรเทพ เสนนันตา
63
927
29
24
55012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ
106
1,310
38
25
55012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณราวิชญ์ อิ่นอ้าย
17
132
9
26
55012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ท.กฤษณะชัย ดีปินตา
16
121
11
27
55012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนนทภัทร มะโน
34
338
12
28
55012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์
18
132
7
29
55012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสันต์ กิวัฒนา
38
447
16
30
55012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวีระวรรณ คฤหานนท์
25
196
10
31
55012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ อนุรักษ์
16
75
6
32
55013001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์
64
506
23
33
55022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประกวด พายัพสถาน
114
1,950
51
34
55022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคมสัน ชัยรักษา
26
128
9
35
55022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
14
64
6
36
55022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนชาต ชาวส้าน
35
421
18
37
55022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางธิดา เสมอใจ
107
1,380
41
38
55022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพัชราภา ผาแสง
22
170
10
39
55022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
18
65
9
40
55022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย
20
144
11
41
55022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง
35
414
13
42
55022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกมล สุทธาวาส
55
721
20
43
55022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์
21
121
9
44
55022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล
35
524
16
45
55022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง
26
209
12
46
55022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยเอกจิรภัทร มหาวงค์
34
320
15
รวม
2,372
30,064
996

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2