ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
ห้องเรียน
1
54012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์
164
2,918
72
2
54012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลิศชาย รัตนะ
230
3,036
74
3
54012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนารี หลายกิจพานิช
20
251
12
4
54012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว
26
280
15
5
54012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
20
278
11
6
54012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกัมพล ภิมาลย์
20
117
6
7
54012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร แก้วทอง
83
980
41
8
54012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์
69
922
32
9
54012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
18
137
6
10
54012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยน สายสนองยศ
37
395
18
11
54022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุรักษ์ วงศ์ชัยพาณิชย์
71
1,183
38
12
54022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์
76
978
31
13
54022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดนัยรัตน์ กาศเกษม
22
128
12
14
54022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวาสนา สำเนียง
38
716
24
15
54022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ
56
790
24
16
54022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจิรพร วงศ์ชัยพาณิชย์
33
325
17
17
55012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไตรพฤก ผางาม
139
2,185
60
18
55012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเพชร งามธุระ
205
2,662
69
19
55012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกรียงเดช ดีปินตา
17
164
10
20
55012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางชุติมา ก้อนสมบัติ
13
134
6
21
55012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพัชราภา ผาแสง
31
371
14
22
55012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม
36
409
16
23
55012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรเทพ เสนนันตา
63
948
30
24
55012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ
106
1,407
41
25
55012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณราวิชญ์ อิ่นอ้าย
17
139
9
26
55012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ท.กฤษณะชัย ดีปินตา
16
123
11
27
55012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนนทภัทร มะโน
34
340
12
28
55012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์
18
123
7
29
55012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสันต์ กิวัฒนา
38
420
15
30
55012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวีระวรรณ คฤหานนท์
25
190
10
31
55012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวิทย์ อนุรักษ์
17
62
6
32
55013001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์
64
434
22
33
55022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประกวด พายัพสถาน
117
1,935
51
34
55022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคมสัน ชัยรักษา
25
123
9
35
55022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
14
81
8
36
55022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนชาต ชาวส้าน
35
423
17
37
55022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางธิดา เสมอใจ
105
1,380
41
38
55022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพัชราภา ผาแสง
22
179
10
39
55022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
18
96
9
40
55022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย
20
122
12
41
55022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง
35
419
13
42
55022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกมล สุทธาวาส
55
738
21
43
55022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์
21
128
9
44
55022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล
34
569
18
45
55022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง
26
234
12
46
55022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยเอกจิรภัทร มหาวงค์
34
307
15
รวม
2,383
0
0

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2