ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
63012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูธนภัส พุ่มไม้
199
2,644
67
2
63012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสนั่น วงษ์ดี
88
1,643
46
3
63012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางศรีรัตน์ อินทนุ
15
75
6
4
63012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี ใยระย้า
23
286
12
5
63012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย
22
247
12
6
63012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาคริต คำนวนสินธุ์
52
733
25
7
63012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.อาคม มาจันทร์
19
221
10
8
63012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายใจ ยอดดำเนิน
38
539
15
9
63012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค
16
185
12
10
63012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจุฑามาศ วงษเขียว
33
367
18
11
63012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนุตพล ธรรมลังกา
16
165
6
12
63022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานิตย์ เมธานุภาพ
45
706
20
13
63022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์
36
473
18
14
63022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกฤษณะ เครืออยู่
35
715
21
15
63022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภัทร เงินดี
199
2,802
78
16
63022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวีศักดิ์ คำภีระ
26
301
10
17
63022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิระพงษ์ สุริยา
19
253
11
18
63022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวลาวัลย์ เกติมา
38
653
18
19
63022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชษ เย็นฉ่ำ
55
1,016
32
20
63022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาโรช เกตุสาคร
86
1,420
42
21
64012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพร สุขอร่าม
167
2,487
76
22
64012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอำนวย บูรณะไทย
85
1,148
34
23
64012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพัฒนพงษ์ สีกา
64
1,056
34
24
64012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทน ทับจาก
65
950
30
25
64012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัลลภ เอี่ยมมะ
18
83
6
26
64012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
20
221
12
27
64012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกียรติชัย สังข์จันทร์
25
277
12
28
64012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
26
407
16
29
64012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสังวาลย์ พลอยดำ
15
94
6
30
64012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระ พุ่มไม้
28
325
12
31
64012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์
160
2,075
53
32
64012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์
24
290
12
33
64022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประกอบ พงศ์พันธ์
100
1,359
39
34
64022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.มนตรี คงเจริญ
85
1,391
54
35
64022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถาวร ปรากฎวงษ์
163
2,370
69
36
64022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่พันตรีทับทิม พาโคกทม
20
135
7
37
64022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรายุทธ เกษรพรหม
43
475
20
38
64022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐพล คัมภีรพจน์
20
97
6
39
64022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์
16
105
6
40
64022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสารัตน์ พวงเงิน
21
228
12
41
64022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวลิต ทะยะ
23
381
12
42
64022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัชวาลย์ อ่ำเทศ
21
176
12
43
64022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ
16
71
6
44
64022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุชิต กมล
21
280
12
45
64022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์
49
736
25
46
64022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทธิ อาดูร
86
1,546
44
47
64022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวลิต ทะยะ
22
248
12
รวม
2,463
34,455
1,118

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน