ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
ห้องเรียน
1
62012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสอิ้ง กันยะมูล
140
2,725
66
2
62012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน
76
1,415
36
3
62012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกรียงศักดิ์ คงไทย
48
759
21
4
62012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพชยนต์ ศรีม่วง
96
1,907
49
5
62012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัช วันบรรเจิด
41
513
18
6
62012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิม ทองหาญ
39
589
21
7
62012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภิญโญ แก่งศิริ
54
771
21
8
62012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจรรยา ศรีสาร
26
299
12
9
62012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพงษ์ แสงแก้ว
24
373
14
10
62012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์
41
578
22
11
62012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจบ ภูโสดา
43
762
23
12
62012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชิตพล เพชรวารี
25
292
12
13
62012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพัฒนา ทรงประดิษฐ
98
1,727
45
14
62012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจุฑามาศ วงษเขียว
36
428
17
15
62012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว
45
757
24
16
62012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวินทร์ อุดมสุข
61
1,157
33
17
62012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดง
31
400
12
18
62012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ
25
216
15
19
62012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรวรรณี วัฒนศิริ
30
421
14
20
62022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด
95
1,533
40
21
62022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิมิตร ปานช้าง
32
462
17
22
62022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์
29
437
13
23
62022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.กนกรัตน์ คงไทย
111
2,128
52
24
62022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์
45
585
17
25
62022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิฑูรย์ พานชัย
32
451
15
26
62022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณภาวดี วันนู
53
743
21
27
62022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล พิมพ์สอน
96
1,474
37
28
62022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา บุญคง
36
548
20
29
62022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอานนท์ เชาว์ไว
20
313
12
30
62022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิมิตร ปานช้าง
68
1,234
30
31
62022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนายุทธ คลังวงษ์
65
991
31
32
62022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศิริกุล เก่าราชการ
60
975
27
33
66012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
137
2,692
65
34
66012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำราญ เขม้นกิจ
22
277
13
35
66012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติทัต อาจเอื้อ
17
197
6
36
66012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิรุตติ ครุฑหลวง
16
182
12
37
66012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชุมพล สุวิเชียร
93
1,802
43
38
66012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ สิงห์สง่า
16
228
12
39
66012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีรพงศ์ หมอนทอง
17
151
6
40
66012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสายัณห์ หอกุล
22
362
15
41
66012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโชคชัย เทพสุริยวงศ์
40
551
19
42
66012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเชาวน์ มาเนียม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
23
332
12
43
66012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรพต
26
267
12
44
66012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนิกูล ทองหน้าศาล
40
688
23
45
66012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวี เจริญหุ่น
58
1,054
30
46
66012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิฑูรย์ คำจริง
30
414
14
47
66012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนพคุณ ครุฑหลวง
43
465
21
48
66022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทิว มนูญธรรม
108
2,205
57
49
66022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยชน หน่อมาก
19
245
12
50
66022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรวัช อุดคำมี
14
94
6
51
66022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย ยอดเพชร
136
2,177
54
52
66022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากุล
22
218
11
53
66022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
62
1,111
33
54
66022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปุณยวีร์ ยอดทอง
18
156
6
55
66022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธัญญาภรณ์ นาจำปา
13
128
6
56
66022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
14
140
9
57
66022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภิญโญ ขาวพราย
59
956
27
58
66022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
13
80
6
59
66022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศิรินาฏ เจาะจง
19
192
14
60
66022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา โสดถานา
16
157
9
61
66022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววรนารถ ตันพานิช
19
134
8
62
66022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนพล ฉ่ำเพียร
17
130
6
รวม
2,870
0
0

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2