ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
62012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสอิ้ง กันยะมูล
135
2,704
66
2
62012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน
77
1,428
36
3
62012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกรียงศักดิ์ คงไทย
48
762
21
4
62012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพชยนต์ ศรีม่วง
96
1,855
48
5
62012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัช วันบรรเจิด
42
503
18
6
62012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิม ทองหาญ
38
552
19
7
62012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภิญโญ แก่งศิริ
55
745
21
8
62012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจรรยา ศรีสาร
26
298
12
9
62012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพงษ์ แสงแก้ว
24
344
12
10
62012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์
41
592
22
11
62012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจบ ภูโสดา
40
663
21
12
62012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชิตพล เพชรวารี
26
279
12
13
62012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพัฒนา ทรงประดิษฐ
98
1,753
47
14
62012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
35
421
16
15
62012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว
45
724
23
16
62012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวินทร์ อุดมสุข
61
1,141
33
17
62012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
32
399
12
18
62012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ
26
221
15
19
62012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรวรรณี วัฒนศิริ
28
391
15
20
62022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด
95
1,491
38
21
62022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิมิตร ปานช้าง
31
441
17
22
62022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์
29
421
13
23
62022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.กนกรัตน์ คงไทย
108
2,020
51
24
62022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์
45
603
18
25
62022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิฑูรย์ พานชัย
33
446
15
26
62022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณภาวดี วันนู
53
775
22
27
62022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล พิมพ์สอน
91
1,452
37
28
62022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา บุญคง
36
502
18
29
62022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอานนท์ เชาว์ไว
20
286
12
30
62022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิมิตร ปานช้าง
68
1,176
30
31
62022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนายุทธ คลังวงษ์
65
956
30
32
62022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศิริกุล เก่าราชการ
60
929
27
33
66012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
137
2,562
62
34
66012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำราญ เขม้นกิจ
23
306
13
35
66012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติทัต อาจเอื้อ
17
169
6
36
66012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิรุตติ ครุฑหลวง
16
180
12
37
66012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชุมพล สุวิเชียร
93
1,625
40
38
66012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ สิงห์สง่า
16
226
12
39
66012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีรพงศ์ หมอนทอง
17
144
6
40
66012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสายัณห์ หอกุล
23
336
15
41
66012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโชคชัย เทพสุริยวงศ์
39
563
21
42
66012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเชาวน์ มาเนียม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
24
352
12
43
66012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรพต
26
265
12
44
66012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนิกูล ทองหน้าศาล
40
675
25
45
66012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวี เจริญหุ่น
57
1,017
30
46
66012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิฑูรย์ คำจริง
30
405
13
47
66012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนพคุณ ครุฑหลวง
41
485
20
48
66022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทิว มนูญธรรม
107
2,156
57
49
66022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยชน หน่อมาก
19
239
12
50
66022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรวัช อุดคำมี
14
97
6
51
66022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย ยอดเพชร
136
2,117
54
52
66022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากุล
22
222
8
53
66022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
63
1,068
33
54
66022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปุณยวีร์ ยอดทอง
18
159
6
55
66022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธัญญาภรณ์ นาจำปา
14
134
7
56
66022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดง
15
131
9
57
66022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภิญโญ ขาวพราย
59
868
27
58
66022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
13
81
6
59
66022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศิรินาฏ เจาะจง
19
191
14
60
66022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา โสดถานา
17
161
9
61
66022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววรนารถ ตันพานิช
19
137
7
62
66022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนพล ฉ่ำเพียร
16
126
6
รวม
2,858
44,470
1,357

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2