ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
60012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพันศักดิ์ ศรีทอง
236
3,181
81
2
60012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม
176
2,842
75
3
60012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบัติ ล้อจงเฮง
20
298
13
4
60012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอารมณ์ น้อยเกิด
40
610
20
5
60012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ
160
2,346
60
6
60012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา พรหมบุตร
13
167
10
7
60012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
38
461
16
8
60012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์
26
409
15
9
60012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาญชัย ชนิดสะ
144
2,151
63
10
60012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบูรณ์ นนท์สกุล
39
644
21
11
60012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมคิด เจริญสุข
18
236
9
12
60012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงษ์เทพ เจริญไทย
53
726
22
13
60012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายก้านตอง เส็งเอี่ยม
22
290
10
14
60012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอินทพงษ์ จินดาทิพย์
15
92
6
15
60022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ชรินรัตน์ แผงดี
63
966
27
16
60022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิงหวรรธน์ มาตราช
44
612
15
17
60022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.เบญจรงค์ ทองอ่อน
20
214
6
18
60022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนริศ ธรรมปรัชญา
16
164
12
19
60022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสังวร ยมรัตน์
67
1,004
28
20
60022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ
112
1,778
47
21
60022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรพต สมสวย
38
495
18
22
60022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมชัย ส่งศรี
73
1,177
35
23
60032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาโรจน์ กลั่นด้วง
99
1,793
48
24
60032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษม รัตนพรหม
24
223
8
25
60032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจงกล เดชปั้น
192
2,727
72
26
60032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประหัส ปุ้มกระโทก
28
321
10
27
60032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุกิจ ดั่นเจริญ
15
215
12
28
60032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณัฐชานนท์ ยอดทอง
39
507
14
29
60032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางประภาพร มั่นพรม
16
95
6
30
60032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจักรกฤษณ์ สนอ่วม
24
220
12
31
60032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจันทร์เทพจ์ เพ็ชรยิ้ม
115
1,759
48
32
60032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิทัศ อินทร์ฉ่ำ
23
346
11
33
60032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทิพย์ แดงนิ่ม
78
1,288
33
34
60032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา
29
340
12
35
60032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิมล ปรักมาตย์
21
269
10
36
60032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี
62
843
30
37
60032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
15
215
9
38
61012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดิศักดิ์ อินทร์ชื่น
64
838
23
39
61012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสวก พันธุ์อ้น
46
480
15
40
61012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนกฤต นิโรจน์
148
2,464
66
41
61012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว
138
2,037
58
42
61012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชยพล สอนซิว
18
95
10
43
61012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัคคณัฐ อัยรา
35
509
18
44
61012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูกิต สัมมาพิทักษ์
19
271
13
45
61012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ
27
370
12
46
61012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัตนชัย ศรีโกมล
32
328
12
47
61012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุภาพร ธะนะแสง
16
132
11
48
61012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจารุวรรณ เพ็ญสุข
34
214
12
49
61012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิติศักดิ์ นิโรจน์
30
261
18
50
61012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล
98
1,646
47
51
61012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ
32
367
13
52
61012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชัสสุภา นันทารมย์
19
179
8
53
61012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
26
247
12
54
61012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางศิวภา บัวสุวรรณ
17
178
12
55
61012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภาณุพงศ์ มั่นพรม
47
732
24
56
61012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปวิช พรศิรชัย
21
291
12
57
61012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย
32
405
15
58
61012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
15
115
6
รวม
3,163
44,183
1,361

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน