ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
11010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรัญญู อติศักดิ์กุล
เมืองบางปู
18
280
8
2
11010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวพล บริรัตนะวงศ์
เมืองบางปู
26
551
17
3
11010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชฎา ศรีแก่น
เมืองบางปู
67
1,359
39
4
11010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลเอก สว่างแจ้ง
ศรีพุทธ
35
625
18
5
11010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวญาณิศา ปลอดโปร่ง
เมืองสมุทรปราการ
10
80
8
6
11010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสรัลรัตน์ ร่าหมาน
เมืองสมุทรปราการ
9
67
8
7
11010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนภาพร สุรเนตร
เมืองสมุทรปราการ
23
262
12
8
11010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ชณัฐดา ฤทธิ์แดง
เมืองบางปู
13
113
10
9
11010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ เถื่อนถ้ำ
เมืองบางปู
10
111
8
10
11010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี แผ้วฉ่ำ
เมืองบางปู
24
478
15
11
11010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ
เมืองบางปู
36
800
23
12
11010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัชนี อุทัยรัตน์
เมืองบางปู
54
909
34
13
11010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิติชาย ตันปิติ
เมืองบางปู
83
1,519
43
14
11010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช เก้าอุดม
เมืองสมุทรปราการ
11
106
8
15
11010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรีย์ จันทรา
เมืองสมุทรปราการ
16
236
10
16
11010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย พึ่งอิ่ม
เมืองสมุทรปราการ
43
702
23
17
11010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานุ ช้างกลาง
ศรีพุทธ
33
552
18
18
11010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธารา เปลี่ยนบางช้าง
เมืองสมุทรปราการ
62
809
32
19
11010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปัญญากุล
ศรีพุทธ
47
821
24
20
11010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เมืองสมุทรปราการ
86
1,378
44
21
11010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล นุชอุดม
เมืองสมุทรปราการ
106
1,581
45
22
11010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์
ศรีพุทธ
85
1,723
47
23
11010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศรีพุทธ
121
2,191
52
24
11010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสราวุธ พิบูลย์สวัสดิ์
ศรีพุทธ
59
857
26
25
11010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิวิมล อั๋งสกุล
เมืองบางปู
31
610
16
26
11010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยสนธิ์ เชื้อทอง
ศรีพุทธ
95
1,590
48
27
11010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
ศรีพุทธ
54
744
24
28
11010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรนุช โหงวสอาด
ศรีพุทธ
31
487
21
29
11010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภาพร ศรีภิรมย์
คุ้งบางกะเจ้า
9
74
8
30
11010030
ประถมศึกษา
นางสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง
คุ้งบางกะเจ้า
8
130
6
31
11010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์ ชูบัว
คุ้งบางกะเจ้า
6
73
8
32
11010032
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกุลธวัช หาญรักษ์
คุ้งบางกะเจ้า
18
150
9
33
11010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คุ้งบางกะเจ้า
5
83
8
34
11010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรวี นิจจอหอ
ลัดหลวง
18
261
11
35
11010035
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทวัญ วงเวียน
ลัดหลวง
13
121
9
36
11010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล
ลัดหลวง
19
355
14
37
11010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองหนัก สิริมาตร์
ลัดหลวง
41
747
25
38
11010039
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพทูร จันตะเภา
ลัดหลวง
49
852
25
39
11010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรี ศตสังวัตสร์
ลัดหลวง
23
336
15
40
11010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิจิตรา กิตติราช
คุ้งบางกะเจ้า
20
205
11
41
11010042
ประถมศึกษา
นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล
คุ้งบางกะเจ้า
7
66
6
42
11010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวัฒน์
ลัดหลวง
13
150
8
43
11010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิสิต จรูญภาค
ลัดหลวง
7
25
8
44
11010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ เนียมทอง
คุ้งบางกะเจ้า
6
56
8
45
11010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริวรรณ จำเมือง
คุ้งบางกะเจ้า
12
126
8
46
11010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
คุ้งบางกะเจ้า
8
80
9
47
11010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณี ชูก้าน
ปู่เจ้าสมิงพราย
29
561
19
48
11010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ นรดี
ปู่เจ้าสมิงพราย
10
61
8
49
11010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปู่เจ้าสมิงพราย
8
72
8
50
11010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล มูลศรี
ปู่เจ้าสมิงพราย
14
168
9
51
11010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย
ปู่เจ้าสมิงพราย
20
223
14
52
11010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัทมาพร ศรีอาภัย
ปู่เจ้าสมิงพราย
15
174
8
53
11010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิระพงศ์ ศุภศรี
ปู่เจ้าสมิงพราย
22
343
11
54
11010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา
ปู่เจ้าสมิงพราย
18
301
14
55
11010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอราคิน สงเมือง
ปู่เจ้าสมิงพราย
17
278
16
56
11010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรนุช โหงวสอาด
ปู่เจ้าสมิงพราย
16
133
8
57
11010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปู่เจ้าสมิงพราย
36
636
22
58
11010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ปากอ่าวเจ้าพระยา
14
190
9
59
11010060
ประถมศึกษา
นางกิ่งดาว เทือกขันตี
ปากอ่าวเจ้าพระยา
6
28
6
60
11010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิ่นทอง ใจสุทธิ
ปากอ่าวเจ้าพระยา
15
149
9
61
11010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรจน์ จำปาศักดิ์
ปากอ่าวเจ้าพระยา
18
320
14
62
11010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกันยารัตน์ จิตตเกษม
ปากอ่าวเจ้าพระยา
39
655
21
63
11010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พระสมุทรเจดีย์
29
636
21
64
11010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์
พระสมุทรเจดีย์
14
186
8
65
11010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนิต ประสมเชื้อ
ปากอ่าวเจ้าพระยา
57
1,167
35
66
11010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญรุ่ง กลิ่นอยู่
พระสมุทรเจดีย์
11
172
8
67
11010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ
พระสมุทรเจดีย์
24
450
16
68
11010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกพงษ์ ตรีเนตร
พระสมุทรเจดีย์
61
1,102
35
69
11010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกฤติยา เกษแก้ว
พระสมุทรเจดีย์
23
379
12
70
11010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววีรนุช สุทธพันธ์
พระสมุทรเจดีย์
23
375
15
71
11010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอรการย์ สินธุ์สุวรรณ
ปากอ่าวเจ้าพระยา
44
707
24
72
11010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรีย์ คนเจน
พระสมุทรเจดีย์
5
6
5
รวม
2,158
34,903
1,252

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน