ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นนทบุรี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
12020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภรณ์ บุญไกรสร
บางใหญ่
21
230
8
2
12020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญผกา ใช้สถิตย์
บางใหญ่
19
193
9
3
12020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพนมพร พีระพิทยมงคล
อำเภอบางใหญ่
59
656
22
4
12020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาชวิน จันจำรัส
บางใหญ่
21
219
8
5
12020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินดารัตน์ หยงสตาร์
บางใหญ่
12
58
8
6
12020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ
อำเภอบางใหญ่
14
126
9
7
12020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร รัตนสกล
บางใหญ่
16
155
8
8
12020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางงามทิพย์ เฟื่องภักดี
บางใหญ่
27
374
12
9
12020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุกัญญา พึ่งรุ่ง
บางใหญ่
104
1,556
40
10
12020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริวรรณ สังข์ตระกูล
อำเภอบางใหญ่
15
110
9
11
12020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ประชารุง
บางใหญ่
62
1,010
32
12
12020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอุ่น ผดุงล้อม
บางบัวทอง
19
182
8
13
12020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทรงศรี นาคทับที
บางบัวทอง
61
1,126
35
14
12020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธิ์ อับดุลลากาซิม
บางบัวทอง
24
306
11
15
12020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาคริสต์ ทองรักชาติ
บางบัวทอง
19
135
9
16
12020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย ภุมรินทร์
บางบัวทอง
39
647
22
17
12020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ บัวจำรัส
บางบัวทอง
92
1,196
32
18
12020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย โลศิริ
บางบัวทอง
17
120
8
19
12020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรนิภา ชัยโกศล
บางบัวทอง
18
170
8
20
12020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์
บางบัวทอง
26
360
14
21
12020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายละออง กลมแป้น
บางบัวทอง
40
614
22
22
12020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์
บางบัวทอง
27
391
16
23
12020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร สุขจันทร์
บางบัวทอง
25
428
18
24
12020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชัชชัญญ์ชิสา ณัฐสุทธาธเนศ
บางบัวทอง
21
326
8
25
12020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งทิพย์ บุตตะจีน
บางบัวทอง
18
261
9
26
12020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายใจ พุ่มถาวร
ไทรน้อย
17
168
8
27
12020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุฒพงษ์ บุญกอบ
ไทรน้อย
16
107
8
28
12020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมบูรณ์ ผดุงล้อม
ไทรน้อย
17
187
8
29
12020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม
ไทรน้อย
15
96
8
30
12020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.อมลวรรณ ศรีประเสริฐ
ไทรน้อย
39
543
21
31
12020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุฑาสิณี เมืองจันทร์
ไทรน้อย
22
141
8
32
12020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศัจกร แพงคำ
ไทรน้อย
27
370
11
33
12020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง
อำเภอไทรน้อย
11
92
9
34
12020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาวดี จิรภาสพงศา
ไทรน้อย
58
741
25
35
12020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิดาพัณณ์ วิมุกติบุตร
ไทรน้อย
29
372
16
36
12020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ พิทยาภิรักษ์
ไทรน้อย
22
264
8
37
12020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมล บรรณะทอง
ไทรน้อย
71
1,264
33
38
12020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิตติยา ดอกคำ
ไทรน้อย
17
101
8
39
12020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาพร เดชพรม
ไทรน้อย
14
96
9
40
12020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง
ไทรน้อย
23
276
13
41
12020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนิรุทธิ์ เนตรวิจิตร
ไทรน้อย
17
90
8
42
12020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารมย์ ระเบียบดี
ไทรน้อย
16
159
8
43
12020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพงษ์ คล้ายสอน
อำเภอไทรน้อย
18
190
8
44
12020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชณิตา ศิริชาติ
ไทรน้อย
24
245
11
45
12020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรปรัชญ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
ปากเกร็ด
19
108
11
46
12020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยฤกษ์ วุฒิธาดา
ปากเกร็ด
11
88
8
47
12020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปณต จตุพศ
ปากเกร็ด
52
798
29
48
12020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์
ปากเกร็ด
31
458
17
49
12020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร เกิดสุข
ปากเกร็ด
23
266
11
50
12020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมจิตร รอดเพชร
ปากเกร็ด
24
367
12
51
12020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์
ปากเกร็ด
14
94
8
52
12020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์
ปากเกร็ด
20
303
8
53
12020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววรรณวิภา ฉลาด
ปากเกร็ด
29
435
18
54
12020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจวน วงษ์ปิ่น
ปากเกร็ด
15
107
9
55
12020076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพูลมาศ ทับเกร็ด
ปากเกร็ด
76
962
38
56
12020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรัณย์ ศรลัมพ์
ปากเกร็ด
35
450
19
57
12020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจรินทร์ วรรณมาศ
ปากเกร็ด
12
54
8
58
12020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์
ปากเกร็ด
23
372
14
59
12020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผุสดี หวายนำ
ปากเกร็ด
62
851
24
60
12020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมศรี เต็มอนุภาพกุล
ปากเกร็ด
41
610
19
61
12020086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภกฤษ ไชยศร
ปากเกร็ด
56
801
27
62
12020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระชัย หันยอ
บางใหญ่
22
270
11
63
12020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาภรณ์ สถิรพันธ์
ปากเกร็ด
25
390
16
รวม
1,879
24,235
920

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน