ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
13020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติภัฎ กุลจรัสอนันต์
43
849
28
2
13020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ รุจิวิทยากุล
22
444
13
3
13020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรี เหลืองอุดม
37
639
22
4
13020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
167
2,675
69
5
13020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัยนา รอดแถม
17
269
8
6
13020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม โพธินำแสง
54
1,245
33
7
13020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สังข์สี
22
386
14
8
13020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกรียงไกร อาจเวทย์
99
1,819
55
9
13020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร
81
1,725
46
10
13020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ปาเลย์
19
370
15
11
13020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนณัฐ ศิระวงษ์
84
1,864
53
12
13020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณิภา ช่วยเมือง
9
85
8
13
13020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ คุณาวัน
6
38
8
14
13020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง
7
28
8
15
13020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
55
8
16
13020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนวลน้อย พรรณพลีวรรณ
20
175
12
17
13020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมพ์วิสาข์ สารประสพ
16
186
8
18
13020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ อัปษร
22
164
12
19
13020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชาตรี บวรเวสสะ
14
152
8
20
13020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภวิทย์ สงคง
16
173
8
21
13020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุญเรียม จันทวรนันทวิช
14
142
8
22
13020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ คุปตานนท์
กุดบง
12
173
8
23
13020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเหมือนฝัน จันทร์ประสิทธิ์
14
186
8
24
13020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน ยิ้มถนอม
15
138
8
25
13020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ แสงนิล
24
422
13
26
13020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
37
7
27
13020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณา ภางาม
40
810
24
28
13020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชญพงษ์ สมบุญ
9
61
8
29
13020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษบา นาคพุทธ
13
196
8
30
13020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรัช แจ้งเจริญ
20
193
11
31
13020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัชร ศรีแสนยง
8
50
8
32
13020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย เบาเนิด
15
105
9
33
13020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพลินตา กะลัมพากร
17
232
8
34
13020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพจน์ วงศ์ปาน
13
93
8
35
13020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชรธนินทร์ การะวิโก
17
210
8
36
13020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญลือ บุญฤทธิโรจน์
29
586
21
37
13020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยราช สืบเชื้อวงค์
15
202
9
38
13020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจตุรงค์ สโรบล
70
1,507
39
39
13020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ ชินานุปกรณ์
22
328
9
40
13020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรรณิการ์ สีเหลือง
27
527
16
41
13020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมศรี กาญจนเดชากุล
14
147
8
42
13020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลลักษณ์ สาเหล้
20
431
16
43
13020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทิมา รื่นสุข
16
170
8
44
13020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ร่างใหญ่
15
107
8
45
13020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาวดี ปานสกุล
43
630
22
46
13020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนบดี ณรงค์ฤทธิไกร
27
469
16
47
13020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไสว เครือรัตนไพบูลย์
15
181
8
48
13020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษบา นาคพุทธ
14
184
8
49
13020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉิดชาย ขอพลอยกลาง
29
624
16
50
13020052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวระพีพรรณ คณาฤทธิ์
28
412
14
51
13020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัณวรรธน์ เดชกล้า
22
249
11
52
13020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรินทร์ ฉัตรนารัตน์
14
194
8
53
13020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอารี เสาร์บดีรักษ์
20
213
12
54
13020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
75
8
55
13020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสดชื่น ตันดี
27
378
11
56
13020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมา ใจใหญ่
16
143
8
57
13020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารี เสาร์บดีรักษ์
11
72
8
58
13020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิต จันทบาล
31
495
16
59
13020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา บุญจนะ
51
996
30
60
13020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ลุนพัฒน์
31
555
15
61
13020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาลี สุภิรัตน์
17
177
8
62
13020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฐมพงษ์ ทะแสง
21
158
11
63
13020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชุตินันท์ พั่วนะคุณมี
16
246
8
64
13020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัญวิทย์ กล่ำพลบ
36
756
23
65
13020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเสาวณีย์ สมบูรณ์ศิโรรัตน์
18
229
11
66
13020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาลี สุภิรัตน์
21
335
13
67
13020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
109
8
รวม
1,755
28,274
1,007

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน