ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
13020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติภัฎ กุลจรัสอนันต์
40
801
29
2
13020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ รุจิวิทยากุล
22
483
14
3
13020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรี เหลืองอุดม
37
646
22
4
13020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
157
2,724
72
5
13020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัยนา รอดแถม
17
262
8
6
13020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม โพธินำแสง
55
1,251
34
7
13020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สังข์สี
23
374
14
8
13020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกรียงไกร อาจเวทย์
91
1,709
55
9
13020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร
84
1,815
50
10
13020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ปาเลย์
20
360
12
11
13020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนณัฐ ศิระวงษ์
83
1,858
53
12
13020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณิภา ช่วยเมือง
9
90
8
13
13020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
41
8
14
13020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
28
8
15
13020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
58
8
16
13020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
179
12
17
13020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมพ์วิสาข์ สารประสพ
15
167
8
18
13020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ อัปษร
20
142
12
19
13020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชาตรี บวรเวสสะ
12
159
8
20
13020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปริศนา ป้องปิ่น
14
187
8
21
13020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุญเรียม จันทวรนันทวิช
15
135
8
22
13020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบง
11
182
8
23
13020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเหมือนฝัน จันทร์ประสิทธิ์
12
163
8
24
13020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
135
8
25
13020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน ยิ้มถนอม
27
410
13
26
13020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิธิพงศ์ โรจนดุล
8
63
8
27
13020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
38
823
24
28
13020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
66
8
29
13020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำไพพรรณ ทนโคกสูง
13
191
8
30
13020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
192
11
31
13020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัชร ศรีแสนยง
8
56
8
32
13020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย เบาเนิด
14
103
9
33
13020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงเดือน ภิรมย์ทอง
15
225
8
34
13020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพจน์ วงศ์ปาน
10
98
8
35
13020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชรธนินทร์ การะวิโก
16
212
8
36
13020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญลือ บุญฤทธิโรจน์
32
572
22
37
13020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยราช สืบเชื้อวงค์
15
203
9
38
13020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจตุรงค์ สโรบล
71
1,452
39
39
13020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ ชินานุปกรณ์
15
315
8
40
13020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรรณิการ์ สีเหลือง
23
471
16
41
13020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ คุณาวัน
13
150
8
42
13020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลลักษณ์ สาเหล้
19
436
16
43
13020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทิมา รื่นสุข
17
186
8
44
13020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ร่างใหญ่
13
107
8
45
13020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภวิทย์ สงคง
41
538
21
46
13020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนบดี ณรงค์ฤทธิไกร
26
460
16
47
13020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ กิ่งบัวหลวง
16
184
8
48
13020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษบา นาคพุทธ
17
178
8
49
13020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉิดชาย ขอพลอยกลาง
28
608
16
50
13020052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวระพีพรรณ คณาฤทธิ์
27
383
14
51
13020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัณวรรธน์ เดชกล้า
23
231
11
52
13020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรินทร์ ฉัตรนารัตน์
13
200
8
53
13020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอารี เสาร์บดีรักษ์
20
228
12
54
13020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรัน นิลทองหลาง
10
75
8
55
13020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสดชื่น ตันดี
27
376
11
56
13020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมา ใจใหญ่
16
148
8
57
13020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิรินทรา สรรเสริญ
10
68
8
58
13020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิต จันทบาล
29
496
15
59
13020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา บุญจนะ
49
922
30
60
13020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ลุนพัฒน์
28
504
15
61
13020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย บัวคำภู
15
160
8
62
13020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฐมพงษ์ ทะแสง
20
152
11
63
13020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชุตินันท์ พั่วนะคุณมี
14
223
8
64
13020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัญวิทย์ กล่ำพลบ
40
780
24
65
13020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเสาวณีย์ สมบูรณ์ศิโรรัตน์
20
210
11
66
13020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาลี สุภิรัตน์
21
357
14
67
13020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
108
8
รวม
1,691
27,869
1,015

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน