ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
14010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัลลภา ศรสวรรค์
11
109
8
2
14010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
29
465
23
3
14010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ ชาติจันทึก
9
189
8
4
14010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง น้อยทอง
24
426
16
5
14010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระพล เฉลิมสถาน
102
2,395
64
6
14010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี ดร.คุณาวุฒิ เดชเสถียร
131
1,820
48
7
14010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประภาภรณ์ พลรักษ์
8
55
8
8
14010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทร หาสียา
9
106
8
9
14010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
47
8
10
14010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพิน ตันสุวรรณ
8
47
8
11
14010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ธนวัฒน์ พินนอก
19
200
11
12
14010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิตติญาดา เมฆแสงสี
7
53
9
13
14010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิญญา อ่อนจริง
12
176
8
14
14010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธณัญญา โพธิ์ศรี
10
120
8
15
14010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพักตร์วิภา ตะเพียนทอง
10
71
8
16
14010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกันดารัตน์ วงษ์ปัน
8
73
8
17
14010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์
24
427
17
18
14010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศร สุภาพคำ
22
412
11
19
14010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแทน เฉลยไตร
39
718
22
20
14010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพรวรินทร์ ศรีทัพไทยกำธร
18
166
11
21
14010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง ผาสุข
33
558
22
22
14010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
57
8
23
14010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละอองศรี สุวินัย
8
79
8
24
14010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวริยาพัชร วรภัสร์สรกุล
15
187
11
25
14010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผล พรมทอง
13
122
8
26
14010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์
19
251
11
27
14010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ สุขเกษม
26
454
16
28
14010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพรหมกฬัฐฐ์ วุฒิสิงห์ชัย
12
74
11
29
14010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
49
8
30
14010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
54
8
31
14010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤตญพร รสารักษ์
10
68
8
32
14010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกริชนรินทร์ สิงคเวหน
8
66
8
33
14010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรายุทธ ห้วยหงษ์ทอง
13
193
9
34
14010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช โตโสภณ
16
182
9
35
14010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภัสสร มะณีพันธ์
14
125
8
36
14010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
5
4
37
14010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
71
8
38
14010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรรเสริญ อรรถเนตร
7
42
8
39
14010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกุสุมา คำศิลา
9
69
8
40
14010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิกุลทอง แววไธสง
9
75
8
41
14010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
58
8
42
14010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุธิสา แจ่มจักษุ
12
134
11
43
14010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร สามิภักดิ์
13
173
8
44
14010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส ชาตินันท์
16
158
11
45
14010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ นิมิตรดี
10
133
8
46
14010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรณมาศ พรหมมา
15
128
11
47
14010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพสิษฐ์ รติสกุลดิลก
10
70
8
48
14010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
28
8
49
14010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอลิสสา บุญช่วย
21
317
11
50
14010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล บุตะมะ
14
284
9
51
14010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
136
8
52
14010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
28
612
21
53
14010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกรัตน์ ฤทธิไชยกูล
10
100
8
54
14010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอมชัย เวียงสิมา
15
123
11
55
14010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
131
8
56
14010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา วงษ์พจนี
12
132
8
57
14010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยะกมล บุญศาสตร์
14
218
8
58
14010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์
18
262
11
59
14010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงภัทร สุนิมิตร
12
155
8
60
14010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนากานต์ คงกะพันธ์
11
78
8
61
14010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
31
8
62
14010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
140
8
63
14010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
49
8
64
14010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรเมษธ์ มีเอี่ยม
10
150
8
65
14010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธารินี สุเพ็งคำ
6
85
8
66
14010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเขมนรินน์ สุขมะโน
14
180
8
67
14010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
94
8
68
14010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
59
8
69
14010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรณู สีนิล
19
184
11
70
14010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวงามสม ไชยวุธ
14
153
11
71
14010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช จันทร์ศักดิ์
11
148
8
72
14010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสมบูรณ์ แก้วสุวรรณ์
19
215
11
73
14010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรอุมา ขันธพาลี
4
49
7
74
14010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
78
8
75
14010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
80
8
76
14010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ กองโชค
23
494
17
77
14010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนวรรณ ทองคำสุก
3
36
7
78
14010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอังวิภา ผูกพันธ์
5
89
8
79
14010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอรุณีย์ จันทร์เสวก
15
147
11
80
14010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยนันท์ แววนิลานนท์
5
78
8
81
14010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
131
9
82
14010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี ตั้งเจริญ
13
174
8
83
14010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกอรรถภูมิ ชื่นชม
11
97
8
84
14010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุวดี พันธ์สุจริต
9
87
8
85
14010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประภาพร ยอดย้อย
4
49
8
86
14010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
92
9
87
14010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิจิตรา อินทสุวรรณ์
13
148
11
88
14010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวถาวร พรสิงห์
13
101
8
89
14010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
41
7
90
14010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐานิษตา สีหนาท
8
111
8
91
14010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
18
313
11
92
14010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
155
8
93
14010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญ ศรีสิงห์
6
68
8
94
14010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรวีวรรณ ลี้เจริญ
7
74
8
95
14010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงชัย เลิศวัฒนาพร
18
215
11
96
14010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิราภรณ์ เทพกรรณ์
15
228
11
97
14010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ ภูมิโคกรักษ์
15
180
8
98
14010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชลาไล ไชยชมภู
11
100
8
99
14010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนิษา สัมฤทธิ์
10
103
8
100
14010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวคนธ์ เจริญมังษา
11
128
8
101
14010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองดี ทองทา
10
115
8
102
14010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกุล
20
331
10
103
14010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาณุมาศ ตามเพิ่ม
18
212
11
104
14010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชชานนท์ สินด้ายดำ
8
66
8
105
14010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายทอง จำปาทอง
12
138
8
106
14010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนสาร ศุภพันธ์
11
126
8
107
14010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี พรมภักดี
14
165
8
108
14010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริวรรณ พรหมกสิกร
14
268
11
109
14010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกุสุมา ยี่ภู่
28
529
18
110
14010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฎพร ไกรมงคลประชา
9
111
9
111
14010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำอ้อย เมืองนาคิน
10
142
9
112
14010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุไลย รัตนพันธ์
12
145
9
113
14010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ฮินดล เดชเสถียร
16
205
8
114
14010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.ธนศักดิ์ เปาริก
23
445
16
115
14010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
113
8
116
14010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณิต ไผ่พูล
11
166
8
117
14010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต แสงวาโท
8
69
8
118
14010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณรงลักษณ์ บาลมล
14
188
8
119
14010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ
19
232
11
120
14010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
77
1,798
59
121
14010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามณี เมยมงคล
16
202
9
122
14010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุไรรัตน์ เอิบกมล
40
773
23
123
14010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายัณห์ พันธ์ไม้
19
215
11
124
14010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนิ พิมพาภรณ์
13
135
9
125
14010151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำพล โงวรรณ
51
960
30
126
14010152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ เพชรมณี
18
222
11
127
14010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวิมล เปลื้องกระโทก
15
280
8
128
14010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณฑา รักธรรม
9
129
8
129
14010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีเทพประทาน ช่างสาน
22
222
12
130
14010156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจบ จันทะเวช
40
677
24
131
14010157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจวรรณ ภู่ด้าย
17
241
11
132
14010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรารักษ์ มานะประสพสุข
17
251
9
133
14010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ แคดี
13
130
8
134
14010160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชุลี รุ่งพานิช
20
293
13
135
14010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน
18
281
11
136
14010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระเบียบ เขียวไสว
8
36
8
137
14010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
39
8
138
14010164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวบัวพันธ์ ผิวทอง
17
356
11
139
14010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมพงศ์ เมืองมั่น
13
227
8
140
14010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤพงษ์ พิมพ์ทอง
22
404
16
141
14010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรัตน์ เวียงพลออม
9
52
8
142
14010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนีย์ สรรเสริญ
12
96
8
143
14010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเปรมยุดา สุดจำ
13
148
8
144
14010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย มะลิใจ
10
130
8
145
14010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศวัน ชินนาทศิริกุล
9
57
8
146
14010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกึกก้อง บุญจันทร์
11
142
8
147
14010173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
101
11
148
14010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิชัย จับฟั่น
11
105
8
149
14010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
33
8
150
14010178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนิสา คงสุวรรณ
16
192
11
151
14010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
29
8
152
14010180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ ทับเงิน
14
233
11
153
14010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภฤกษ์ จันทร์วิฐี
9
106
11
154
14010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวน้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์
9
81
8
155
14010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพ
13
122
8
156
14010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมทรง อนุภาพ
18
181
11
157
14010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรณิศ สุวรรณไตรย์
10
62
8
158
14010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพรรณ์ บุษราคำ
17
329
9
159
14010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรชา เขาแก้ว
17
375
16
160
14010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจต เจริญสุข
19
424
16
161
14010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร บัวผัน
6
68
8
162
14010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสมเจตน์ เรืองฉาย
19
230
12
163
14010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ้งทิพย์ ผดุงโภชน์
9
102
8
164
14010193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัทธมณกาญจน์ บุญลาภสุขสกุล
12
128
11
165
14010196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจินตนา จุงใจ
16
130
11
166
14010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ สมตัว
9
76
11
167
14010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์
17
160
11
168
14010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
169
11
169
14010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอ้อมขวัญ เป็ดทอง
4
55
8
170
14010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
47
8
171
14010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัทมา โพธิ์ยั่งยืน
11
145
8
172
14010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
79
8
173
14010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
33
8
174
14010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชชาพร คำกังวาฬ
5
35
8
175
14010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดายงค์ พุฒจันทร์
8
119
8
176
14010211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ เรืองเกษม
12
99
11
177
14010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
59
8
รวม
2,560
35,789
1,886

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2