ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อ่างทอง (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
15010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ กลิ่นแก้ว
9
109
11
2
15010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา สังข์ชุม
11
102
8
3
15010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรพนา บัญฑิโต
9
74
8
4
15010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
13
4
5
15010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์
11
136
8
6
15010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
พ.อ.อ.ดร.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล
106
2,722
73
7
15010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัทมพร อู่ทอง
7
71
9
8
15010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวาสนา มั่นประสิทธิ์
16
178
11
9
15010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลภรณ์ จันทร์ศรี
8
50
8
10
15010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมานิตา สังข์ชุม
15
201
8
11
15010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
55
8
12
15010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
53
9
13
15010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ ต้องประสงค์
7
39
8
14
15010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
83
8
15
15010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกศินี สอนแก้ว
16
175
8
16
15010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
10
74
11
17
15010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
94
8
18
15010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
81
8
19
15010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา ปรางค์ทอง
11
103
8
20
15010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
47
8
21
15010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสรวีย์ นำสินวิเชษฐชัย
17
125
11
22
15010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณี โนจิตร
17
249
12
23
15010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัสกร ฤทธิ์ฤดี
10
147
8
24
15010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษณะ พงษ์นิล
13
170
9
25
15010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชดา ทองสุข
14
154
9
26
15010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก บำเพ็ญ
13
139
9
27
15010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
15
7
28
15010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัสกร ฤทธิ์ฤดี
8
54
8
29
15010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกาญจนา ใจยืน
20
190
11
30
15010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
72
8
31
15010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอลงกต แก่นคิรี
14
158
12
32
15010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
55
8
33
15010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
64
6
34
15010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
66
8
35
15010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเกศอุมา นาควารี
12
64
8
36
15010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
41
8
37
15010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ เทพวงษ์
13
256
11
38
15010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์ เนตรจันทร์
8
71
8
39
15010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
40
8
40
15010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
41
15010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิชัย ภคภัทร
12
140
11
42
15010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
83
8
43
15010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
57
8
44
15010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพงษ์ บุญพงษ์
14
106
11
45
15010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหิรัญ งอกกำไร
9
109
8
46
15010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
58
8
47
15010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสรามล คำเขื่อน
15
107
11
48
15010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาเรียม สุขวัฒน์
4
49
8
49
15010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
82
9
50
15010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
50
9
51
15010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
27
8
52
15010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรุจิรา เข็มทิพย์
15
126
11
53
15010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจีรวัลย์ เทียนประทีป
8
71
8
54
15010063
ประถมศึกษา
-
7
40
6
55
15010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมาณ ภูลบศรี
11
66
9
56
15010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
32
9
57
15010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
24
5
58
15010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอุทุมพร มีเนตร์
13
94
11
59
15010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร สอนอิ่ม
12
101
11
60
15010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุฬามาศ แก้วทอง
6
28
8
61
15010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
10
6
62
15010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
28
7
63
15010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
49
8
64
15010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชรินรัตน์ จิตตสุโภ
14
161
11
65
15010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
149
11
66
15010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ รุ่งแจ้ง
10
103
8
67
15010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุรางค์ ธูปบูชากร
18
256
11
68
15010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกุหลาบ พรมเมศ
15
162
11
69
15010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกลมวัฒน์ พูลศรี
8
95
8
70
15010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศวรรษ ขวัญอยู่
9
46
8
71
15010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร พึ่งอุทัยศรี
8
70
8
72
15010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจุฬามาศ แก้วทอง
15
168
12
73
15010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
65
9
74
15010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
75
9
75
15010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมา เปรมปรี
38
700
22
76
15010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพงษ์ แก้วภักดี
16
163
12
77
15010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
78
15010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก ทวีสุข
9
96
8
79
15010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศวรรษ ขวัญอยู่
16
132
8
80
15010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธัญญ์สิริณทร์ ทองสร้อย
14
108
11
81
15010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุฑารัตน์ เมืองวัฒนะ
9
83
8
82
15010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวุฒิ บุญสอน
13
167
8
83
15010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวชรวุฒิ ศรีเคลือบ
13
132
12
84
15010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรณชุรี ชะเอม
12
160
11
85
15010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ
8
70
8
86
15010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณุภาพล ตรีธนะ
20
219
11
87
15010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทกา บริบูรณ์
11
82
8
88
15010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเผอิญ ถาดทอง
10
86
9
89
15010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณัฐวีณ์ ทองสมบัติ
18
136
11
90
15010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
71
8
91
15010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
32
8
92
15010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ
20
241
11
93
15010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัญชลี ชูจิตร
17
243
11
94
15010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชาติ มาลัย
21
340
13
95
15010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรรทิมา เวลาดี
12
82
8
96
15010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐกาญจน์ วงศ์วีระกุล
12
114
8
97
15010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูชิต ช้างพันธุ์
12
122
8
98
15010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
66
8
99
15010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทน ไม้ทอง
12
123
11
100
15010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
151
8
101
15010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอธิภรณ์ โพธิ์นอก
8
67
9
102
15010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
87
8
103
15010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
28
8
104
15010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
32
8
105
15010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
24
7
106
15010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
43
9
107
15010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
31
8
108
15010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลพรรณ ญาณโกมุท
8
99
8
109
15010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสรัญญา ภูษาทอง
17
154
11
110
15010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
44
8
111
15010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
35
8
112
15010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรวุธ จิระโภคิน
19
173
11
113
15010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
62
9
114
15010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
60
8
115
15010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจารึก นิลศรี
19
154
11
116
15010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ ขวัญมงคล
11
97
8
117
15010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
21
6
118
15010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
23
7
119
15010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโสภิตา ขลังธรรมเนียม
12
113
8
120
15010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ปรากฏผล
61
1,522
38
121
15010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
126
8
122
15010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปรัชญลักห์ เลิศลพบวรผล
18
172
11
123
15010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุพงศ์ ธูปประสม
12
167
8
124
15010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชลธิชา เรียนชอบ
10
158
8
125
15010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระ คงชนะ
10
101
8
126
15010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
67
8
127
15010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชฐ เกษวงษ์
17
229
11
128
15010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุปรานี นาคหัวเพ็ชร์
8
46
8
129
15010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด พึ่งประสิทธิ์
8
49
8
130
15010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
39
9
131
15010144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจัตุรงค์ วงษ์ปาน
15
163
10
132
15010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
7
95
11
133
15010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราทิพย์ ชักนำ
14
133
8
134
15010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ มั่นอก
12
99
8
135
15010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรญาณิศวร์ ธนกุลไกรวุฒิ
10
84
8
136
15010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมณฑา จิตตชื่น
18
123
11
137
15010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลำใย บุตรน้ำเพ็ชร
16
168
11
138
15010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประภาภัทร์ แสงทอง
10
167
8
139
15010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
47
8
140
15010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ
10
95
8
141
15010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปณิธาน ภูษาทอง
11
58
8
142
15010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ลูกฟัก
13
122
8
143
15010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิมาภรณ์ แสงโอภาส
6
71
8
144
15010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพล ขลังธรรมเนียม
11
84
8
รวม
1,645
18,928
1,362

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน