ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
16010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ ประจงแต่ง
9
130
8
2
16010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรศักดิ์ ภูเจริญ
18
181
11
3
16010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวเดช จารุภัทรภักดี
8
122
8
4
16010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ คำพลึก
10
57
8
5
16010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดารัตน์ แก่นสลุง
4
68
9
6
16010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัลลภา สำเภาทอง
11
123
9
7
16010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสติ สุขชาติ
8
70
9
8
16010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญชัย กัญญพันธ์
9
117
9
9
16010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา วรรณกลาง
12
160
8
10
16010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย ศรีรักษา
9
108
9
11
16010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร คำเที่ยง
18
166
11
12
16010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร ชูจะหมื่น
6
45
8
13
16010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
49
9
14
16010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประชา ป้อมทอง
21
346
12
15
16010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทวัส น้อยดา
5
46
8
16
16010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
38
8
17
16010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย รุ่งเรือง
8
69
8
18
16010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชุติมา พรหมรักษา
18
383
16
19
16010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทอง
16
137
11
20
16010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงลักษณ์ ทุมาภา
14
195
8
21
16010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.อ.บรรเจิด สุกุรา
7
48
8
22
16010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดัสกรณ์ เพชรดี
11
116
9
23
16010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสพ สลุงอยู่
18
177
12
24
16010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนา กางกรณ์
5
41
8
25
16010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายณรงค์ศักดิ์ กินจำปา
8
83
9
26
16010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิดา พาณิชย์กุล
6
37
8
27
16010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย กันทะวงค์
6
37
8
28
16010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย พานิชชอบ
19
265
12
29
16010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน หลิ่มน้อย
19
406
12
30
16010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชิน ตุลาทอง
101
2,427
64
31
16010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจารึก ขึ้นทันตา
112
2,335
63
32
16010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพล พรหมพล
14
178
12
33
16010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ เภากัน
15
166
8
34
16010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนิษา รสฉ่ำ
13
139
8
35
16010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชัน อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
6
82
9
36
16010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชนะ เผือกกรุต
10
103
8
37
16010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชยกฤต กรรณาริก
6
17
5
38
16010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุวดี ปั้นงา
6
49
8
39
16010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
111
9
40
16010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ประชากุล
17
359
11
41
16010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิดาภา ครสวรรค์
8
107
8
42
16010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาณิสรา ศรีเชื้อ
7
56
8
43
16010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิรมณ์ จันทร์โนทัย
15
262
11
44
16010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนภร หอมจันทร์
11
110
9
45
16010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ รสฉ่ำ
10
166
8
46
16010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพรงาม ไกรนรา
8
46
8
47
16010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสารวิน ควรหัตร์
6
56
9
48
16010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวัฒน์ บุญมานำ
12
80
11
49
16010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภารัตน์ เชื่องสุวรณ
5
54
8
50
16010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ธนโชติ หร่ายรา
9
109
9
51
16010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริกุล เพชรพรหม
4
45
8
52
16010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดรุณี นรากรณ์
10
51
9
53
16010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิชุดา หงษ์ทอง
8
110
8
54
16010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำลพ ศิริมากร
37
556
20
55
16010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุกิจกุล กินจำปา
17
171
12
56
16010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณลิตย์ พรมมี
9
141
8
57
16010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชวนพิศ สุวรรณวงษ์
11
87
9
58
16010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนานันณ์ แตงฉ่ำ
12
115
9
59
16010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชาว์ เรืองวัฒกี
13
107
9
60
16010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริลักษณ์ บุญสุวรรณ
10
117
8
61
16010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรลักษณ์ แปลนนาค
8
72
8
62
16010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทิมา ผลอินทร์
7
51
8
63
16010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
43
8
64
16010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธภูมิ ตันติมาลา
5
33
8
65
16010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวผกาวรรณ เอกวัฒน์
9
101
9
66
16010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางช่อทิพย์ สุรโชติ
9
74
9
67
16010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนัญญา มหาภาพ
6
47
8
68
16010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอังกูร อิงคนินันท์
26
464
15
69
16010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิตติมา ธรรมราชา
13
103
8
70
16010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจารุวรรณ พูลฤทธิ์
6
47
9
71
16010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวอง ชื่นชอบ
5
87
9
72
16010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคุณานนท์ เพิ่มพูล
11
125
8
73
16010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภัสสร์ สายกระสุน
8
117
9
74
16010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิทย์ ดวงจิตร
16
200
11
75
16010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอรุณี ดวงแก้ว
17
342
13
76
16010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ พลอยบุตร
17
230
11
77
16010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภาวนา วงศ์เพ็ญทักษ์
9
157
8
78
16010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม สายแสง
7
99
8
79
16010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติมา สง่าโฉม
6
63
9
80
16010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.อ.วีรธนา นรากรณ์
32
608
22
81
16010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
82
8
82
16010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
118
8
83
16010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตติญา นวลจันทร์
5
63
8
84
16010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
76
9
85
16010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์ พิมพา
10
105
8
86
16010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหยด คณโฑทอง
16
281
11
87
16010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิภาพร บุญหนัก
7
75
8
88
16010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปาจรีย์ วิเศษชัย
11
70
11
89
16010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรัญญา งามระยับ
16
153
11
90
16010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมณันญา พลชาอังกูร
7
67
8
91
16010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพชรรัตน์ ละม้ายแข
6
47
9
92
16010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชสิรินันท์ กุลศรพิจิต
12
153
9
93
16010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติ ศรีโยธิน
23
362
14
94
16010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำไพวรรณ เนตรสุวรรณ
13
129
9
95
16010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาลัย สระแก้ว
7
59
8
96
16010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ พงคชาติ
11
103
8
97
16010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุทัย กรอบทอง
7
83
8
98
16010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต เลิศมานพ
12
101
8
99
16010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุง
14
127
8
100
16010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรยาณ์ จันทร์รัตน์
8
94
8
101
16010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย ม่วงจีน
15
261
9
102
16010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงกต เอี่ยมบัว
10
65
8
103
16010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีย์ ปานถม
6
36
8
104
16010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริพงษ์ กลั่นไพฑูรย์
3
5
2
105
16010138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
9
100
11
106
16010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณะ กุดเปล่ง
13
125
8
107
16010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ
8
85
8
108
16010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจีรวรรณ อินทรเพชร
6
34
8
109
16010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอลงกรณ์ งามกุศล
10
85
8
110
16010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงกฤช เพ็งพิมพ์
7
84
8
111
16010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายันต์ ยิ้มแฉ่ง
10
68
8
112
16010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ ศรีงาม
8
74
8
113
16010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสงี่ยม ร้อยแสนศึก
10
149
8
114
16010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรัช ปั้นสอาด
14
160
11
115
16010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุษา หาชอบ
11
141
8
116
16010151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสำอาง พรหมมา
18
191
11
117
16010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
47
8
118
16010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ยศธิศักดิ์
4
48
8
119
16010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสพล แก้วเรือง
17
160
11
120
16010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิศมัย แสวงบุญราศรี
7
47
8
121
16010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตณา สุนันทวนิช
20
201
8
122
16010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฏฐา เเสนยินดี
7
57
8
123
16010158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินิพล ทาชาติ
18
164
11
124
16010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ วงษ์เจริญ
15
165
8
125
16010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
19
7
126
16010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดช
10
117
8
127
16010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัชต์ มาลา
13
111
9
128
16010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล เรืองรุ่ง
7
47
9
129
16010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา กันหาภัย
8
46
8
130
16010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมนึก ศรีโสภณ
9
109
9
131
16010169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรัญญา ทองทาสี
21
247
11
132
16010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยะพร ป้อมเกษตร์
6
61
8
133
16010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพงศ์พันธ์ ประคองใจ
8
77
8
134
16010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัมพวัน กองพันธ์
5
56
8
135
16010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
17
8
136
16010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ มากมี
9
125
8
137
16010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ เพชรรัตน์
6
62
9
138
16010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สุขสด
19
173
12
139
16010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
103
8
140
16010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัณย์นุชิต หัสนีย์ธนเดช
12
127
8
141
16010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนพวรรณ ปามุทา
4
58
8
142
16010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
12
7
143
16010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคณา แมคเฟอร์สัน
4
31
8
144
16010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรีย์ เอมสถิตย์
5
60
8
145
16010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรสวรรค์ พงศ์อัมพรศรี
7
63
8
146
16010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสริมวิทย์ สังวร
13
136
11
147
16010193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรสวรรค์ พงศ์อัมพรศรี
14
148
11
148
16010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์วิทย์ ชั่งใจ
10
60
8
149
16010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุนีย์ ไพรี
18
123
11
150
16010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล บุญมี
10
82
8
151
16010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา อินทจร
19
189
12
152
16010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปภาภัสสร์ กิจจ์โชคธนากุล
11
124
9
รวม
1,799
22,878
1,493

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน