ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สิงห์บุรี (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
17010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ เอี่ยมสุภา
กลุ่มพระนอน
15
128
11
2
17010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุดมพร ตาระกา
8
92
9
3
17010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธิดาทิพย์ สุดดีพงษ์
6
43
11
4
17010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
5
17010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นเชิงชาย คร้ามแสง
กลุ่มโรงเรียนมิตรภาพ
17
159
11
6
17010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐานวัฒน์ ชินบุตร
-
15
97
11
7
17010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
โรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนมาตรฐานสากล
99
2,138
60
8
17010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศรีรัตน์ บัวใหญ่
พระนอน
53
888
24
9
17010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ไม่มี
5
15
2
10
17010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ประไกลวรรณ
13
105
8
11
17010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติชัย ศรีประเสริฐ
กลุ่มโรงเรียนเจ้าพระยาหัวไผ่
24
344
11
12
17010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์
17
145
8
13
17010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑารัตน์ ปุณยชัยปรีดา
12
74
9
14
17010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธีร์ เครือวรรณ์
กลุ่มโรงเรียนพระนอน
11
61
8
15
17010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย กล้าเอี่ยม
20
147
12
16
17010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิชัย เขาแก้ว
-
6
46
8
17
17010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดร ชื่นกลิ่น
21
203
12
18
17010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบังอร ระย้าย้อย
16
206
11
19
17010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราพร เวชพันธ์
-
7
29
8
20
17010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณพร โพธิ์เวชกุล
17
113
11
21
17010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูลย์ ไม้เลี้ยง
8
43
9
22
17010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชวพร สุวรรณภูมิ
6
52
9
23
17010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
10
75
9
24
17010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชิน ทดแทน
ADSL
10
121
8
25
17010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา ยิ้มถนอม
5
36
8
26
17010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
25
7
27
17010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวลิต บุญอิ่ม
11
53
8
28
17010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอัญชลี สังข์ทอง
15
126
11
29
17010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร ภู่แพร
12
109
11
30
17010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรณัชชา บริบูรณ์
9
45
8
31
17010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงวุฒิ โตโสภณ
-
23
358
11
32
17010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเทิง โนนเปือย
-
16
144
11
33
17010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลกฤษณ์ บุญศรี
9
77
9
34
17010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
4
30
8
35
17010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
33
8
36
17010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถัน ทองดี
-
11
62
9
37
17010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญศรี ชิตสกุล
-
11
72
8
38
17010053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย พลทวี
13
98
11
39
17010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคร สุขโข
10
88
8
40
17010055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ พึ่งน้อย
-
22
262
11
41
17010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร แพรม้วน
-
9
94
8
42
17010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองดี เมืองเจริญ
-
11
59
8
43
17010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพิชญ์ วงษ์ด้วง
-
11
89
8
44
17010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพา บุญอนันต์
โรงเรียนวิถีพุทธ
13
103
8
45
17010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทัศนัย ศรีสุธรรมศักดิ์
-
19
257
11
46
17010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย สิงหา
กลุ่มโรงเรียนวีรชน
24
194
11
47
17010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ร่มโพธิ์
-
11
104
8
48
17010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมสรณ์ สุศิริ
18
121
12
49
17010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงใจ สุขสบาย
6
58
8
50
17010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกมลทิพย์ ใจเที่ยง
22
286
11
51
17010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพงษ์ คล้องการ
-
11
115
8
52
17010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจริยา จันทราสา
14
115
11
53
17010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงศ์ ดำรงขาวโต
พรหมพัฒนา
10
111
8
54
17010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
29
7
55
17010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล จูฑะพันธุ์
สพป.สิงห์บุรี
7
45
8
56
17010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันดี บุ้งทอง
-
10
38
8
57
17010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวเดช จารุภัทรภักดี
11
70
8
58
17010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมุนี พวงดอกไม้
สพฐ.
15
162
8
59
17010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พ.ต.พิสิษฐ์ กลิ่นจันทร์
10
66
8
60
17010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์
11
89
8
61
17010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล เครือทิวา
22
185
11
62
17010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
9
86
11
63
17010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภา พวงดอกไม้
7
44
8
64
17010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกุลธิดา อ่อนมี
-
11
45
11
65
17010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑารัตน์ แสงสว่าง
-
10
49
8
66
17010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนริศรา มาลาศรี
15
171
9
67
17010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกมลพร พูลเพียร
12
56
8
68
17010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.อ.สมพร สุวรรณรังค์
10
50
8
69
17010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพ แก้วบัว
8
58
9
70
17010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอังคนา อินทร์กระวี
10
90
8
71
17010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฐพัชร์ บุญเสริม
15
100
11
72
17010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิธร แพรเจริญ
9
54
8
73
17010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.สห.
7
31
8
74
17010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร ศรีทอง
สพป.สิงห์บุรี
15
147
11
75
17010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
0
11
78
10
76
17010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรุ่งนภา กาญจนสมบัติ
การจัดการความรู้
20
165
11
77
17010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑาทิพ มงคล
13
87
11
78
17010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเนาวรัตน์ ช่างเครื่อง
กลุ่มโรงเรียนทองน้ำงาม
16
165
11
79
17010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพป.สิงห์บุรี
8
42
8
80
17010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธัญญารัตน์ ทับทิม กลับดี
-
19
122
11
81
17010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปาณิสรา น้อยศรี
9
63
8
82
17010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
โรงเรียนดีศรีตำบล
10
150
8
83
17010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพนิดา สุทธิสวัสดิ์
10
55
8
84
17010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ สังสอาด
-
8
42
8
85
17010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิสมัย อินทวาส
-
12
40
8
86
17010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนุชนารถ ยิ้มจันทร์
16
123
11
87
17010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิติภัสร์ อัครโรจน์รวี
17
121
12
88
17010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวบังอร เขียวรอด
17
196
12
89
17010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสิวุฒิ ศรีพุฒ
5
33
9
90
17010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
91
17010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญญู ศิรชินภัทร
13
82
11
92
17010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพพร ล่ำสัน
โรงเรียนดีประจำตำบล,ประชารัฐ
16
124
11
93
17010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชีพ กลิ่นหัวไผ่
สพฐ.
14
126
11
94
17010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
9
53
8
95
17010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทวีป บรรจงเปลี่ยน
15
92
11
96
17010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ นาวีระ
14
81
11
97
17010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิวรัตน์ เพ็ชร์เขียว
ประศุก-ห้วยชัน
13
81
12
98
17010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ จำสนอง
-
12
82
12
99
17010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจิตรา ตื้อมี
-
25
289
9
100
17010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤษณา ขาวใบไม้
11
39
7
101
17010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ณัฐิกานต์ รักนาค
โรงเรียนวิถีพุทธ
45
925
27
รวม
1,391
13,769
1,007

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน