ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยนาท (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
18010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัลคุ์ณภัทร โม่ทิม
8
106
8
2
18010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ต.เจษฎาบดินทร์ จำบุญ
8
123
8
3
18010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
50
8
4
18010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร เลื่อนสกุล
6
41
8
5
18010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรเทพ เครืออนันต์
11
137
8
6
18010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกมล จ๋วงพานิช
6
60
9
7
18010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีภูดิศ พันแสน
16
178
11
8
18010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
42
8
9
18010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
124
8
10
18010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมิ่งขวัญ ณัฐรุจาสกุลพงศ์ (รก.ผอ.รร.)
5
46
8
11
18010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเนต เลิศศิริภิญโญ
16
169
11
12
18010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรัตน์ เครือแสง
19
196
11
13
18010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปรางกมล ล้อจงเฮง
24
334
14
14
18010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
85
9
15
18010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
164
2,301
65
16
18010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวษมาภรณ์ ไทยเขียว
6
64
8
17
18010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม สงเคราะห์
14
174
8
18
18010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนภัสวรรณ แจ้งแสง
16
185
11
19
18010026
ประถมศึกษา
-
0
0
0
20
18010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ แสนสีอ่อน
11
151
8
21
18010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
76
8
22
18010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกมลวรรณ แตงฉ่ำ
5
59
8
23
18010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิ่งขวัญ นวลศรี
9
41
8
24
18010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปวัณรัตน์ ท่องแจ้ง
16
161
11
25
18010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
6
3
26
18010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
56
8
27
18010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ เพียรมุ่งงาน
13
218
9
28
18010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิกุล แย้มเจิม
12
145
9
29
18010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจพร เสมา
18
193
11
30
18010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพร กล่ำเพ็ง
7
84
9
31
18010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพิน เที่ยงรอด
4
21
8
32
18010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
33
18010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ทับนิล
8
81
8
34
18010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรเพ็ชร ศรศรี
8
95
8
35
18010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ นิยมธรรม
12
134
9
36
18010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
37
18010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ษมาวิมล
4
30
8
38
18010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน ฟักนุช
11
126
8
39
18010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
40
18010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุญณี ศรีภูธร
9
123
8
41
18010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรี แซ่เล้า
9
89
8
42
18010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิญญู ฉัตรวิริยาวงศ์
5
30
9
43
18010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
9
74
11
44
18010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอธิชญา วันทอง
9
123
8
45
18010064
ประถมศึกษา
นายวิมล มีมุข
4
11
3
46
18010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร เขมทัศน์
11
121
8
47
18010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำสิงห์ เภาพาน
4
71
8
48
18010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย ผิวทอง
18
226
11
49
18010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาวี กุหลาบมงคล
5
44
8
50
18010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจำเนียร นุ้ยปรี
17
165
11
51
18010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ สิงห์คา
7
29
10
52
18010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนะ วสุลีวรรณ์
5
30
8
53
18010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่าง
7
42
8
54
18010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
28
8
55
18010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
3
2
56
18010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติ นิยมศิลป์ชัย
16
160
11
57
18010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
7
84
11
58
18010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
37
7
59
18010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธิดารัตน์ คำบุญมี
15
127
11
60
18010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสาวิตรี จันทร์ควง
15
232
11
61
18010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐชัย จีนบุญ
9
64
8
62
18010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวหา มลัยทิพย์
16
204
11
63
18010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวหา มลัยทิพย์
6
27
8
64
18010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
23
8
65
18010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรมน จงธนวดี
8
78
8
66
18010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
33
8
67
18010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัลลภ สินอำพล
16
123
11
68
18010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาสันต์ จำนงค์
10
93
8
69
18010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์
7
116
8
70
18010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ยอดดำเนิน
6
66
9
71
18010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา โชติภิวัฒน์
14
165
9
72
18010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดรัสวัต เจนวิทย์การ
6
44
8
73
18010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเทพินทร์ พุ่มน้อย
4
21
7
74
18010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
75
18010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรรคพงศ์ นามเทพ
8
53
8
76
18010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ แพร่หลาย
17
162
11
77
18010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัตติวัฒน์ ศรีบุษย์
6
24
7
78
18010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
30
8
79
18010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางราตรี ช้ำเกตุ
14
121
11
80
18010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิญโญ จูสี
16
151
11
81
18010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวงศพัทธ์ จงธนวดี
8
65
8
82
18010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนริสรา ภู่เหล็ก
17
227
11
83
18010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
71
8
84
18010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ นามอยู่
14
121
11
85
18010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชยุต นามอยู่
17
172
11
86
18010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดชัย ช้ำเกตุ
7
83
8
87
18010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
108
8
88
18010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมใจ เพ็ชร์สุกใส
6
67
8
89
18010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
53
10
90
18010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกร บางจั่น
6
27
6
91
18010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิติ กองคูณ
15
161
11
92
18010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ บุญเจิด
19
130
11
93
18010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
43
8
94
18010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎา ศรีฉ่ำ
17
144
11
95
18010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
40
8
96
18010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศกุนตลา วิไลขำ
6
48
8
97
18010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมหมาย เทศขำ
15
140
11
98
18010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
22
22
99
18010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
56
8
100
18010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร เขียวอินทร์
32
528
17
101
18010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
9
6
102
18010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุต กลีบจันทร์
11
101
8
103
18010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ รอดแก้ว
7
51
8
104
18010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา สุดมี
19
161
11
105
18010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสาลิตา เรียนทัพ
12
104
9
106
18010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกมลยุภา มีสุข
7
69
11
107
18010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
106
9
108
18010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฤทัยรัตน์ สุ่มเข็มทอง
13
150
8
109
18010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราภรณ์ นิพล
9
99
8
110
18010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์
11
112
11
111
18010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรัฏฐ์ ฐิติมงคลธรรม
9
76
8
112
18010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสอิ้ง มีเผ่า
23
340
16
113
18010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันทนา มหาสุภาพ
14
152
8
114
18010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนวพรรษ พรมสละ
5
64
11
115
18010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลธิศ พวงเงิน
7
76
9
116
18010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย มาภรณ์
10
145
12
117
18010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธรรม มีผิว
15
150
11
118
18010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเมทินี มั่นนวล
6
45
7
119
18010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก แดงงาม
12
145
8
120
18010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวแสงดาว ดำนิล
10
76
8
121
18010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริกร ศรีเพชรภาภร
7
36
8
122
18010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
54
8
123
18010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ เชื้ออภัย
5
53
8
124
18010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีระศักดิ์ ใจแสน
14
161
11
125
18010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ มหาสุภาพ
14
192
11
126
18010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ม่วงพันธ์
12
182
8
127
18010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ชัยกิจไพบูลย์
7
48
8
128
18010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
66
8
129
18010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
69
8
130
18010159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
6
83
11
131
18010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
68
8
132
18010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบัวลอย ตระกูลอาชาไนย
4
22
8
133
18010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
87
8
134
18010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
78
8
135
18010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัญญ์มณฑ์ ศรีสิทธิหิรัญ
12
132
8
136
18010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกภพ เกิดอ่ำ
8
60
8
137
18010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววัลย์รรินทร์ พูลเพิ่ม
11
83
11
138
18010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชัย นิยมรส
15
196
11
139
18010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตน์บดี สุดมี
16
252
11
140
18010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณฑา อ่อนสระ
10
140
8
141
18010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
15
7
142
18010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ เรืองศรี
12
187
8
143
18010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ ปานเจริญ
5
54
8
144
18010174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถสิทธิ์ รักโสภา
16
162
11
145
18010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรานอม พรหมอินทร์
5
77
8
146
18010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ แสงสิมมา
19
132
11
147
18010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกฐานวัฒน์ โชติจิรธนาศักดิ์
36
717
23
148
18010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
41
8
149
18010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณฐพร ฉิมพาลี
13
203
8
150
18010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ คลังสิน
11
134
12
151
18010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนริศรา ฉลองรัตน์
6
28
8
152
18010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
189
11
153
18010185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
3
80
11
154
18010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกร สุมาลี
7
91
8
155
18010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
100
8
156
18010188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ วังบุญ
19
280
11
157
18010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกชพร วราห์รุนนท์
7
59
9
158
18010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรุ่งระวี บุษบงค์
17
219
11
159
18010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
22
7
160
18010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ คำชมภู
8
75
8
161
18010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพโรจน์ ดีวัน
4
44
11
162
18010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ชนาธิป เทียนวรรณ
12
127
8
163
18010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
57
8
164
18010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ฉ่ำคุ่ย
12
121
8
165
18010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริวรรณ กลิ่นจันทร์
16
208
11
166
18010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญลือ เชียงสิน
10
111
8
167
18010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ สุมาลี
13
188
8
168
18010203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศรัณย์รัชต์ แสงศรี
15
237
12
169
18010204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช พุ่มเข็ม
19
232
11
170
18010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวภา ปานทองคำ
5
71
8
รวม
1,797
20,399
1,567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2