ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
19020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิทธิรัตน์ ควรชม
25
421
21
2
19020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาธิต รื่นเริงใจ
17
193
11
3
19020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณีต จีนบุญมี
11
140
8
4
19020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ ประมวลรัมย์
9
80
8
5
19020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพงษ์ อินทนิจ
13
250
8
6
19020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภกร เทพภูมี
21
253
11
7
19020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิตชัย บุปผาโท
9
63
8
8
19020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกชกร รุ่งหัวไผ่
18
298
15
9
19020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพร บุญน้อม
16
230
10
10
19020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสบ โชติกวิรัตน์
14
223
8
11
19020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูษา ชาติชนะ
9
58
8
12
19020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเมธา ติยะบุตร
23
292
11
13
19020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีนวน เมยขุนทด
14
174
9
14
19020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
79
8
15
19020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมะลิวรรณ บุญนะฤธี
13
172
9
16
19020017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวาสนา สุขธนู
31
520
20
17
19020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก
36
658
24
18
19020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศรีนวน เมยขุนทด
33
508
19
19
19020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
95
8
20
19020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงไกร โมราบุตร
21
312
11
21
19020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปองภพ ศรีนาดี
6
97
8
22
19020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุธาลักณ์ สุวรรณศรี
12
78
9
23
19020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสม ปัญญาเหลือ
7
62
9
24
19020027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร
19
156
11
25
19020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
217
8
26
19020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริงฤทธิ์ บุญพร
9
87
8
27
19020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤต ใจผ่องพุฒิ
15
180
9
28
19020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร อัมเรศ
10
57
8
29
19020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพล นวลมะณีย์
7
83
8
30
19020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิวัฒน์ วงศ์สวาสดิ์
20
300
11
31
19020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร์ พิกุลทอง
15
253
8
32
19020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเฉลิมรัตน์ หนูปาน
7
81
8
33
19020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัทชนันธรณ์ แก้วเจิม
10
113
8
34
19020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
92
8
35
19020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ วงศ์อนันต์
7
80
8
36
19020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบล
16
167
11
37
19020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
77
8
38
19020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริจินดา แก้วมณี
12
128
8
39
19020043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล
18
141
11
40
19020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกันตนา จิตรบรรจง
8
64
8
41
19020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์
21
403
15
42
19020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติธัช มะลิวงษ์
8
98
9
43
19020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช โตบารมีกุล
8
144
8
44
19020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรัฐยา โพธิ์เงิน
28
420
21
45
19020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรินทร จูปรางค์
13
141
8
46
19020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
70
9
47
19020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย รักญาติ
22
366
13
48
19020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย กุลชูศักดิ์
13
179
8
49
19020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุโณทัย ชัยมงคล
7
61
8
50
19020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกศินีย์ จุลพันธ์
8
114
8
51
19020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนพวรรณ ชุบไธสง
7
48
8
52
19020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
32
8
53
19020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิชญ์ คำพุ่ม
10
162
8
54
19020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรวัฒน์ ศิลาชัย
6
35
8
55
19020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย สังข์วงษ์
14
136
8
56
19020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัจฉรา ลุนภูงา
18
183
11
57
19020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญพนัส ชมภูเลิศ
9
40
8
58
19020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
79
8
59
19020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ จันขุนทศ
9
90
8
60
19020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมคิด จันขุนทศ
11
134
8
61
19020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญรวม สังข์น้อย
17
334
16
62
19020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี สุวรรณเนตร
12
136
8
63
19020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปวีณา พิเชฐสินธ์ุ
10
119
8
64
19020072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววรนิษฐา จำปา
14
131
11
65
19020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา ศรีดาพันธ์
11
103
9
66
19020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร
8
76
8
67
19020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
126
8
68
19020076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวียงชัย ลุนภูงา
19
205
11
69
19020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ สุคตะ
12
173
8
70
19020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
104
8
71
19020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย พรหมบุตร
6
80
9
72
19020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธัญญริญญ์ จิรกุลธนศิริโชติ
6
65
8
73
19020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดัสสนี สังข์วงษ์
7
55
8
74
19020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพรรณวดี ปามุทา
54
984
31
75
19020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์กมล ทิพย์มนตรี
11
152
8
76
19020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนพ สภาพสวัสดิ์
12
229
9
77
19020086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิวัติ จันทร์ทิพย์
38
743
22
78
19020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
57
9
79
19020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย กวางโตน
7
42
8
80
19020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์สัน บัวภา
19
172
12
81
19020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา สุรินยา
8
80
9
82
19020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเภา พาราพิชัย
13
194
8
83
19020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดัชณี ปานหงษ์
12
111
8
84
19020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์
6
71
8
85
19020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตพนต์ จันทร์เขียว
10
159
9
86
19020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคมสัน แจ้งมรคา
19
139
12
87
19020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช บัวสุวรรณ
14
170
9
88
19020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล ปิลกศิริ
9
107
8
89
19020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรองทิพย์ ทวีสุข
15
301
12
90
19020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรุติชัย เกิดบุญ
6
52
9
91
19020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา เต็งชัยภูมิ
8
45
9
92
19020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรุต หนองหงอก
11
61
9
93
19020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาณัติ พิกุลแก้ว
17
282
9
94
19020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ คงศิลป์
37
774
24
95
19020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเธียร์รัตน์ ศรีริ
8
68
8
96
19020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัญญารัตน์ เกตุสุวรรณ์
7
51
8
97
19020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ สุขเอิบ
9
79
9
98
19020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพัฒน์ อรรถจินดา
15
182
11
99
19020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
56
9
100
19020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรพงษ์ ไชยหงษ์
28
494
19
101
19020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเล็ก ชนะชัย
15
122
12
102
19020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
109
9
103
19020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์นันท์ โตมะนิตย์
19
202
11
104
19020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ วาดเขียน
21
263
11
105
19020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนพวรรณ ชูกะสิ
15
137
9
106
19020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรี ต้นแก้ว
11
66
8
107
19020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม เปียสกุล
41
900
32
108
19020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรกาล ดวงแก้ว
7
78
9
109
19020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตติกาล ตรีปัญญา
15
211
9
110
19020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกูล
12
167
9
111
19020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
80
8
112
19020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิดาภา อิศวมงคล
13
144
9
113
19020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ อ่อนสำอางค์
19
167
11
114
19020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชุ่ม อรรคพันธุ์
19
191
12
115
19020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรพร บุราณคำ
10
140
8
116
19020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
80
8
117
19020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ วิจารจิตต์
14
275
11
118
19020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา ทุมพัง
5
92
8
119
19020132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ สุมาลย์
19
249
12
120
19020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเกศรินทร์ ชูหมื่นไวย
7
83
9
121
19020134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทองเลิศ บุญเชิด
15
157
11
122
19020135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปรัญญา แก้วละมุล
15
131
11
123
19020136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.สมชาย โกจินอก
22
367
14
124
19020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทนงฤทธิ์ มะณีแสง
18
277
12
125
19020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
67
9
126
19020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย สุริอาจ
12
141
9
127
19020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร โมราบุตร
7
40
8
128
19020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
36
8
129
19020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววินิจฉัย สีหา
9
58
8
130
19020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพโรจน์ เงินวิเศษ
53
1,109
35
131
19020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐชยา บุญด้วยลาน
6
47
9
132
19020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
10
6
133
19020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่พันตรีวชิรโรจน์ โคตะคาม
11
97
9
134
19020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ ฉิมมา
7
44
9
135
19020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต ราญฎร
13
160
8
136
19020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร หว่างกล่อม
19
426
12
รวม
1,859
24,952
1,419

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน