ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
20010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริลักษณ์ เส็งมี
25
436
12
2
20010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนฤมล พอดี
33
758
20
3
20010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิโรจน์ บุญชู
89
1,743
46
4
20010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรรินทร์ แจ่มใส
16
219
8
5
20010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรนิพา ปรีหะจินดา
13
155
9
6
20010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจำเรียง ไพบูลย์เบ็ญจะ
17
242
11
7
20010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุทธินี สุขอยู่
14
306
8
8
20010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภาพักตร์ วงศ์มณีนิล
15
185
8
9
20010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทีป ศรีรักษา
196
3,107
86
10
20010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธีรยา กฤษวงศ์
10
224
9
11
20010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญเรือน ชนะสัตรู
17
230
9
12
20010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพรรณ แก้วกัณหา
9
125
9
13
20010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลธาวิน วัชรทรธำรงค์
59
1,125
35
14
20010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหวัง จำนงค์ผล
10
98
8
15
20010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ทวีเหลือ
14
202
8
16
20010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤตยา เวชพันธ์
11
120
8
17
20010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาลินี มังคะโล
11
164
8
18
20010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเชษฐ์ พินิจกิจ
19
228
12
19
20010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวุฒิ เกตุจำนงค์
7
161
8
20
20010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวไปรมา เที่ยงทางธรรม
17
296
15
21
20010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงสมร ราวุธกุล
47
949
32
22
20010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณกฤต ใบดำรงศักดิ์
32
490
17
23
20010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญนภัส บุญไทร
17
254
10
24
20010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาลัยพร ทองสีเข้ม
11
150
8
25
20010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเปรมยุดา รัถยประภาพร
9
130
9
26
20010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์
68
1,222
64
27
20010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนู วุฒิเกียรติไพบูลย์
11
79
8
28
20010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต
41
676
23
29
20010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ไพรินทร์
8
102
8
30
20010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัศมี ฉิมขันธ์
19
370
16
31
20010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงเดือน วินิจฉัย
19
263
8
32
20010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล ปิ่นมั่น
43
760
24
33
20010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฏฐกานต์ โกจันทึก
11
122
8
34
20010037
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาณุ ภาณุพินทุ
46
879
27
35
20010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ ชลนำสุวรรณ
13
147
9
36
20010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิการ์ สิทธิโสภณ
14
243
9
37
20010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์
14
196
9
38
20010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมณเฑียร เดชจินดา
19
230
12
39
20010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนุตม์ จันทร์สุวรรณ
12
125
9
40
20010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรพัฒน์ พรรัตนกิจกุล
11
122
9
41
20010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณภัทร ก่อนกี้
15
296
12
42
20010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
91
9
43
20010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยาภรณ์ อยู่กลัด
30
456
15
44
20010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์
71
1,210
41
45
20010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ แสงจันทร์
15
229
9
46
20010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
21
209
12
47
20010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปาณญดา ตั้งรุจวัฒนา
9
103
9
48
20010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราพร แสงมาศ
9
109
9
49
20010053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเกศินี สันจะโป๊ะ
18
255
11
50
20010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล สิทธิแพทย์
13
109
8
51
20010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทิมา ศรีเมือง
9
89
9
52
20010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอารีรัตน์ แสงหิรัญ
19
403
12
53
20010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ พอดี
16
384
13
54
20010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ สงพอ
11
224
9
55
20010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิ่งกาญจน์ ฟูเกษม
10
107
8
56
20010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีภณภพ บุญญานิตย์
20
337
12
57
20010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาควัชร จันทร์กุล
10
69
7
58
20010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเจตน์ วโรกร
19
265
13
59
20010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทเตชพัฒน์ พงษาปาน
13
230
11
60
20010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภิญญาภัทร ธนชัยโภคิน
20
526
22
61
20010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรวรรณ พงษ์บุตร
12
146
8
62
20010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมพิศ ใช้เฮ็ง
33
666
24
63
20010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ บังคม
14
181
9
64
20010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
278
11
65
20010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรมิดา ภูพิลา
7
78
8
66
20010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
98
8
67
20010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรี กลั่นดอกไม้
13
131
8
68
20010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสันธยา อาแพงพันธ์
7
133
8
69
20010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิสรา แซ่เตียว
8
60
9
70
20010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีสมาน ศรีมงคล
22
309
12
71
20010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเรนทร์ ภูทองวิจิตร
9
161
9
72
20010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปรีชญา สังขพัฒน์
17
194
11
73
20010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์
19
212
12
74
20010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิกร บุญมาก
20
379
11
75
20010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งทวี พรรณา
15
225
9
76
20010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปราณีต มารคทรัพย์
16
151
11
77
20010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเรนทร์ ภูทองวิจิตร
15
130
8
78
20010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปนัดดา เฮ็งเจริญ
12
100
9
79
20010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง
32
621
21
80
20010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
62
9
81
20010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนันทพัทธ์ อินธรรม
8
101
9
82
20010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทร์กร ศรีเมือง
12
121
8
รวม
1,750
27,871
1,139

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2