ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
22010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา
13
121
9
2
22010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระริน ทองใบ
14
136
9
3
22010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริพรรณ ประจงกิจ
5
92
8
4
22010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรมล เดชาวุธ
8
75
9
5
22010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
31
8
6
22010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอลิษา สุคุณพันธ์
8
64
9
7
22010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนี บรรเทาวงศ์
14
170
8
8
22010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธี พรมาธิ
11
134
8
9
22010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์
60
436
30
10
22010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดินันท์ ศรีไพร
25
334
20
11
22010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาลินี บูรณโกศล
10
241
8
12
22010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์
45
767
23
13
22010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา วัฒฐานะ
12
226
9
14
22010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณรุจี สะอาด
5
62
9
15
22010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเขมิสรา สีหาราช
8
57
9
16
22010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณี กุลรัตน์
14
184
8
17
22010021
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรภัทร ศรีบุญเรือง
37
555
18
18
22010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญจันทร์ กลิ่นขจร
11
80
9
19
22010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา พูลวงศ์
85
1,921
64
20
22010024
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา
137
3,228
87
21
22010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเนา ชายหาด
8
76
8
22
22010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย แก้วมณี
15
264
10
23
22010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนงลักษณ์ บุญสวัสดิ์
16
169
12
24
22010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอำพร คงเจริญ
6
20
7
25
22010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
61
8
26
22010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมุกดา อนุกานนท์
4
83
9
27
22010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
169
9
28
22010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนิษา การพานิช
8
60
9
29
22010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจงกล คะเชญชาติ
6
61
9
30
22010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุดา ดวงจันทร์
20
290
12
31
22010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต เปลี่ยนไธสง
9
105
9
32
22010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิศาชล สวัสดิสาร
14
191
8
33
22010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
59
9
34
22010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน
17
187
11
35
22010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ งามการ
8
36
8
36
22010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
31
9
37
22010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาภรณ์ คำฤาเดช
7
36
7
38
22010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
41
8
39
22010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต ใจคง
10
68
9
40
22010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
41
8
41
22010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
44
9
42
22010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนตรี วัฒฐานะ
19
193
14
43
22010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
22
8
44
22010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
29
7
45
22010055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน
55
877
35
46
22010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเวศน์ ชาติวุฒ
8
101
8
47
22010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาวดี ลี้สกุล
5
88
8
48
22010059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ กำเลิศทอง
17
165
11
49
22010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ คงสุวิทย์
7
46
9
50
22010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนัสนันท์ เกิดเอี่ยม
8
42
8
51
22010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยะ บุญอยู่
19
137
11
52
22010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้ว
29
471
17
53
22010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตฤณศิษฐ์ ราชนิยม
15
295
9
54
22010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชพล วริศเมธากุล
9
105
9
55
22010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองจันทร์ ชาวไร่
9
102
8
56
22010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เฝ้าไร่
15
126
12
57
22010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา กงบุราณ
25
494
29
58
22010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
91
8
59
22010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ โพธิจักร์
รัตนวาปี
10
128
8
60
22010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.จิรทิปต์ ผาธรรม
17
217
15
61
22010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรายา ปัญจมานนท์
35
585
22
62
22010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย พะโยม
21
374
13
63
22010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีมนตรี กาบตุ้ม
14
138
8
64
22010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิตยา พงษ์พระเกตุ
15
248
13
65
22010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรณา กุลชาติ
23
316
11
66
22010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีคมสันต์ ทะลายรัมย์
12
145
9
67
22010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกอร จุลินทร
9
76
9
68
22010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ อุดม
20
246
11
69
22010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
33
8
70
22010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจงรัก สุวโจ
6
44
9
71
22010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์
เปงจานนคร
7
69
9
72
22010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ บุญสร้าง
12
152
8
73
22010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรุณรัตน์ บุญเริ่ม
12
102
9
74
22010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเนื้อน้อง ไชยโชติ
6
59
8
75
22010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
69
8
76
22010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุกัญญา พูลกสิ
19
170
12
77
22010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประคอง ดอนไพรนุช
27
485
16
78
22010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวุฒิ รสชื่น
เปงจานนคร
22
274
12
79
22010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ แสงผ่อง
15
85
8
80
22010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
34
8
81
22010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชานันท์ รัตนภาค
26
374
16
82
22010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเตือนใจ มีสุข
10
95
8
รวม
1,344
18,908
1,019

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน