ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
22020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรพรรณ ไชยริปู
9
90
8
2
22020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ทองสุข
5
54
8
3
22020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณี เชยสมบัติ
10
126
8
4
22020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร สุขเลิศ
7
74
8
5
22020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญณรงค์ โตมีศิลป์
22
358
12
6
22020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรพรรณ จันทร
7
116
8
7
22020009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปาริฉัตร เนียมศรี
18
181
11
8
22020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรเพ็ญ กิจพิบูลย์
10
70
8
9
22020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบัวเครือ ออมชมภู
17
106
11
10
22020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธารารัตน์ คงวัฒนา
10
69
8
11
22020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวนีย์ บุญไทย
9
106
9
12
22020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐมพงศ์ ฐาศิริทรัพย์
10
149
8
13
22020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไตรภพ ดาพัวพันธ์
9
83
9
14
22020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเร พัฒนผล
7
60
8
15
22020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ จันทร์ภิรมย์
7
73
9
16
22020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนฤมล พุฒิฤทธิ์
16
241
11
17
22020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิโชค จี๋คีรี
17
145
11
18
22020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกมลรัตน์ จันทโชติ
13
130
8
19
22020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระยุทธ ศรีสุทธา
4
8
6
20
22020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐภัสสร์ โภคพิพัฒน์
8
27
8
21
22020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญยนันท์ อุดนอก
5
49
8
22
22020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภลักษณ์ ผิวผ่อง
17
226
11
23
22020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา วุฒิเกษตรสกุล
18
324
11
24
22020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวภาคย์ อรัญญะ
7
58
9
25
22020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ ยิ่งวงษ์
13
123
9
26
22020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุฑามาศ กาญจนธรรม
11
111
8
27
22020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ศิริ คำรอด
13
145
8
28
22020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมศักดิ์ สุขสำราญ
14
269
8
29
22020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุภรัตน์ ปุ้งข้อ
13
191
11
30
22020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรพีพรรณ สุขสำราญ
10
156
8
31
22020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรพิทักษ์ คำม่วน
11
138
8
32
22020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุล
13
121
8
33
22020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายต้นศักดิ์ ศรีสิทธิ์
15
255
8
34
22020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี
29
543
20
35
22020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโท จินากูล
38
612
22
36
22020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยนุช แสงนาค
9
93
8
37
22020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชูศรี พูลสวัสดิ์
10
177
8
38
22020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตสรา ศรีครินทร์
10
120
8
39
22020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฤทัย สุขเลิศ
11
131
8
40
22020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุเทน ผาภุมมา
12
147
8
41
22020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธำรงค์วิชย์ หล่อนิมิตดี
16
198
11
42
22020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังเวียน มาลาทอง
33
727
21
43
22020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงพร ตากใบ
11
113
8
44
22020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศาล สุดแก้ว
11
148
8
45
22020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปราณี คำรื่น
18
287
11
46
22020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ชยางคานนท์
15
181
12
47
22020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรวัฒน์ วิสุทธิแพทย์
10
126
8
48
22020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
220
8
49
22020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรภรณ์ คงกระจ่าง
12
143
8
50
22020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
138
9
51
22020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพา ทองเรือง
11
149
8
52
22020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
57
8
53
22020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี เข็มทอง
12
122
8
54
22020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิชญา เบี้ยแก้ว
20
360
12
55
22020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนรัตน์ เวชโชติ
ปัทมคีรี
12
149
8
56
22020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูรินทร์ นิยมนา
12
150
9
57
22020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิญดา กิตติพัฒนพงษ์
8
63
8
58
22020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
34
8
59
22020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำไพพรรณ บุญรอด
25
539
16
60
22020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
167
8
61
22020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร ครองศิริ
11
160
8
62
22020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
99
8
63
22020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไปรยา แลกะสินธุ์
10
55
8
64
22020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐพล สร้อยศรี
6
84
8
65
22020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรศิษฎ์ คำรอด
8
56
8
66
22020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนันท์ณภัทร จิตรถวิล
16
189
12
67
22020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรัชญา เพ็ชรรัตน์
12
74
10
68
22020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ภูหลวง
13
125
8
69
22020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกฤษณภัฏ เริ่มรักษ์
10
123
9
70
22020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
54
9
71
22020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิภาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์
18
170
11
72
22020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยชาญ ศรีสังข์
16
325
9
73
22020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
84
8
74
22020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธรรม รัตนชัย
17
203
11
75
22020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวราตรี ศรีโย
10
98
9
76
22020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ
สอยดาวใต้
21
340
12
77
22020093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุวรรณี เจริญนาน
26
473
17
78
22020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัมพาพันธ์ คุ้มทรัพย์
11
103
8
79
22020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ คันถี
53
1,112
33
80
22020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนัณฎา ประจงใจ
11
134
8
81
22020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัคธินี ทองนพคุณ
15
242
10
82
22020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ บัวใหญ่
10
127
8
83
22020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววนิดา ปรียะอนุกูล
35
639
22
84
22020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ศิลสังวรณ์
13
180
8
85
22020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรดีพร เจริญสุข
12
218
8
86
22020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทนิตย์ อริยสัจ
14
246
8
87
22020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ เฉลียวฉลาด
21
312
10
88
22020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ สิงหธนานนท์
13
124
9
89
22020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ ศรีผ่อง
9
76
8
90
22020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพพร อินทร์อ่อน
7
77
9
91
22020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชธนา ประสิทธิผล
12
154
8
92
22020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคมกริช อันทรง
33
643
20
93
22020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรวิชญ์ พันธ์สุโภ
35
678
22
94
22020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนัย ชาติศรี
13
154
8
95
22020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชรินทร์รัตน์ ชมกุล
13
238
9
96
22020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศักดิ์ โปร่งมณี
19
271
11
97
22020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพรินทร์ เกตุแก้ว
15
258
8
98
22020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภา ฉัตรเงิน
15
145
9
99
22020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดนัย คำพระ
38
720
22
100
22020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัณณทัต วลาบูรณ์
8
112
8
101
22020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ส.ต.ท.เทอดนรินทร์ อุปลี
23
395
12
102
22020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัทมา อิ่มผ่อง
10
158
8
103
22020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพจิตร์ วรวาทเวทย์มนต์
16
312
10
104
22020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมฤทัย รอดพูนพงศ์
24
220
8
105
22020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวีร์ บรรจงการ
17
199
9
106
22020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปารีณา ทองตื้อ
12
137
8
รวม
1,506
21,422
1,065

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน