ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ตราด (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
23010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณตา วรรณศิลป์
10
74
8
2
23010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพักตร์วิไล ชำปฏิ
21
371
13
3
23010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ อวยสวัสดิ์
8
87
9
4
23010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันเพ็ญ ศรีประเสริฐ
14
320
11
5
23010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนภดล แสงทองเจริญ
23
286
11
6
23010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวภณ แสงจันทร์
11
109
9
7
23010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงเคราะห์ ปัสนานนท์
11
127
8
8
23010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ แสวงหาทรัพย์
14
123
8
9
23010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก แพทย์พิทักษ์
118
2,008
54
10
23010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกสร สกุลเมือง
9
146
8
11
23010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาริสา พลอยงาม
10
102
8
12
23010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคราวุธ หงษ์วิเศษ
24
425
18
13
23010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
1
1
14
23010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
38
8
15
23010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์จิรา อนัตตา วิภาตนาวิน
7
97
8
16
23010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมยุรา วิจิตรสมบัติ
15
130
11
17
23010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชระ ตราดธารทิพย์
18
156
11
18
23010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชลธิชา อนันต์นาวี
10
81
9
19
23010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรัฎิยา สีมะเดื่อ
15
238
9
20
23010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรพี ศรีโมสาร
8
98
9
21
23010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐ์ วรรณบุตร
15
208
8
22
23010026
ประถมศึกษา
-
2
18
4
23
23010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิการ์ เทียนประชา
9
106
8
24
23010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
63
9
25
23010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุพิชชา โพธิ์จินดา
19
370
11
26
23010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา อนันตศรี
4
74
9
27
23010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพิธ ลุนสะแกวงษ์
11
164
8
28
23010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมะลิวัลย์ นิลบุตร
15
136
8
29
23010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนารี ช้างงาม
10
110
8
30
23010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกนกอร หงษ์วิเศษ
26
398
12
31
23010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมุทิตา แพทย์ประทุม
17
177
12
32
23010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณ
8
89
8
33
23010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรภิมล ศรีโมสาร
10
124
9
34
23010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดศักดิ์ แสบงบาล
11
149
8
35
23010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์
34
676
24
36
23010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ศรีสรวล
17
346
14
37
23010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ยิ่งยง
20
385
12
38
23010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุลัยพร เรืองไชย
6
83
8
39
23010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญชพร ปานเพ็ชร
10
154
8
40
23010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธีมาพร ศรีหะรัญ
15
264
11
41
23010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ โคกคาน
6
88
8
42
23010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
67
9
43
23010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภัทรา วาที
7
66
8
44
23010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพงศ์ บุญวาที
29
552
18
45
23010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประศาสน์ เกตุบรรเทิง
10
130
9
46
23010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธวัลรัตน์ ทองนิล
18
434
16
47
23010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายใจ วิลัยทอง
14
246
9
48
23010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ นามเกียรติ
7
65
8
49
23010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
108
9
50
23010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฉันทนา บุญส่ง
18
153
12
51
23010059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ ผาชลา
19
248
11
52
23010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย สีหะ
8
131
8
53
23010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรวุฒิ สิทธิกุล
15
125
11
54
23010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงมณี กสิพร้อง
16
307
8
55
23010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิพย์วรรณ สังข์ทอง
9
108
9
56
23010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิวัฒน์ อินทสุวรรณ
25
426
13
57
23010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
59
9
58
23010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิลักษณ์ บุสยะพินิจ
6
97
9
59
23010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริพรรณ ศิริวัฒนานนท์
11
142
9
60
23010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนภวัชร มัดถาปะโท
18
194
11
61
23010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอุษา บุญชู
18
313
11
62
23010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ เถียรทิน
14
175
11
63
23010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงศักดิ์ วรวัฒนะ
16
189
12
64
23010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสธรรดร ยอดยิ่ง
13
193
11
65
23010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
64
9
66
23010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส เขียวแก้ว
11
67
9
67
23010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
213
9
68
23010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุศรินทร์ กลีบสุข
8
100
8
69
23010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุญรักษา คุ้มปลี
11
212
8
70
23010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนาภรณ์ วิรุจน์วรชัย
11
111
8
71
23010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทพร บุญเกิด
12
128
8
72
23010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม เสงี่ยมสุข
19
250
11
73
23010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมใจ สุภัคพงศ์
7
150
8
74
23010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิสระพงศ์ ละออภักตร์
15
208
11
75
23010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤต เข็มเพ็ชร
12
117
8
76
23010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพันทิวา กมลรัตนพิสุทธิ์
5
74
8
77
23010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภัสสร สว่างโคตร
10
131
8
78
23010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถสิทธิ์ สุทธิวารี
17
122
12
79
23010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา ต้อยยาตี
20
270
12
80
23010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิษณุกรณ์ ผ่องใส
13
128
8
81
23010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ มณีขำ
23
397
15
82
23010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย เชวงชุติรัตน์
23
437
16
83
23010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพฑูรย์ โชคดีวัฒนา
10
132
8
84
23010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐพล นพเก้า
15
303
14
85
23010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ น้อยสำราญ
21
403
17
86
23010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลือชัย จามลิกุล
12
225
8
87
23010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิ่งแก้ว บริรักษ์ศุภกร
9
71
9
88
23010099
ประถมศึกษา
-
1
0
0
89
23010100
ประถมศึกษา
-
3
21
5
90
23010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
165
8
91
23010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช รัตนวิจิตร
18
184
12
92
23010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
13
5
93
23010105
ประถมศึกษา
-
3
12
5
94
23010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง
6
174
9
95
23010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
69
8
96
23010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเฌอพลอย มนตรี
4
20
7
97
23010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ โภคสมบัติ
13
269
14
98
23010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ถาวรวงษ์
14
139
9
99
23010111
ประถมศึกษา
นายพิภพ นาทองลาย
6
51
8
100
23010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิกร ผงทอง
9
127
8
101
23010113
ประถมศึกษา
นางเพลินตา ตะเวทีกุล
6
65
7
102
23010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังคม จิตนาวสาร
30
783
30
103
23010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์ตรี ลิ้มสุขสันติ์
13
134
8
104
23010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ ผลไธสง
12
116
8
105
23010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเด่นนภา หงษ์วิเศษ
9
82
8
106
23010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนันทิยา บัวตรี
20
253
11
รวม
1,434
20,717
1,081

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน