ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
24020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิติกานต์ ระเบียบ
7
42
8
2
24020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวยุวดี ตันไพบูลย์กุล
14
124
12
3
24020004
ประถมศึกษา
-
1
0
0
4
24020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลัญฉกร ภูธา
9
39
8
5
24020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
79
10
6
24020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
7
24020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
129
11
8
24020009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดินันท์ เดชพงษ์
16
117
11
9
24020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญเพ็ชร สุนทรโชติ
10
88
8
10
24020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
41
8
11
24020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย เฑียรกุล
7
103
8
12
24020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
128
8
13
24020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์
11
109
10
14
24020017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวขวัญศิริ บุญสรรค์
16
251
11
15
24020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
62
8
16
24020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
87
9
17
24020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
78
9
18
24020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปุณณยลักษณ์ อมรชัยสิน
8
53
8
19
24020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
121
8
20
24020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล วุ่นหนู
12
221
8
21
24020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมนัสนันท์ พิพัฒน์ดิษยา
18
251
11
22
24020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวคนธ์ นิรมล
8
114
8
23
24020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมหวัง รักษาราษฎร์
11
147
8
24
24020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
81
8
25
24020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภูษณิศา สุภกุล
9
82
8
26
24020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
58
8
27
24020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ลำดวน
6
79
8
28
24020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ประการะสังข์
11
147
8
29
24020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกลวัชร หม่อนตะคุ
6
74
9
30
24020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววราณิดา ผาสุขชีวัน
7
84
9
31
24020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหวัง เบ็ญมาศ
7
82
9
32
24020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร เนียมบุญเจือ
10
134
8
33
24020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งทิพย์ สวมไธสง
3
26
8
34
24020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
35
8
35
24020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ ศิริเมือง
10
173
8
36
24020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปวริศา พลบุญ
3
0
0
37
24020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัญธเมษย์ เลิศอริยะกูล
4
63
8
38
24020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
125
8
39
24020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววารุณี นาคคล้าย
12
171
8
40
24020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
56
8
41
24020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิบูลย์ วัฒนศฤงฆาร
10
116
8
42
24020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์งาม
12
189
8
43
24020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุกัญญา เรืองเกษตร
18
260
12
44
24020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปวริศา พลบุญ
11
171
8
45
24020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภาวิณี ทุ่งไธสง
6
72
8
46
24020052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา เปี่ยมเต็ม
38
605
22
47
24020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์ ตุลารักษ์
13
163
8
48
24020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี บุญดี
106
2,578
69
49
24020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.วีรชน บัวพันธ์
18
302
12
50
24020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
87
8
51
24020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพายัพ นิชเปี่ยม
19
259
12
52
24020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัชชาพร ทองดี
8
150
8
53
24020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทองสุข เตียรักษา
12
130
8
54
24020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละอองดาว หยุดรัตน์
8
87
8
55
24020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย น้อยจินดา
9
127
9
56
24020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิต นพเกียรติ
12
149
8
57
24020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
242
9
58
24020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐนันท์ หันยี่ไล้
12
142
8
59
24020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
73
8
60
24020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสยุมพร อินทศรี
18
294
11
61
24020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ บุญช่วย
10
187
9
62
24020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
46
8
63
24020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัชสุ บุญประกอบ
5
43
8
64
24020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัชสุ บุญประกอบ
8
107
8
65
24020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปาณภัช ยันตะพลา
10
94
8
66
24020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์
7
55
8
67
24020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจงรักษ์ เสาวรักษ์
3
0
0
68
24020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
134
8
69
24020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนิษฐา ใหม่จันดี
8
69
8
70
24020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดวงพร สุขสำราญ
6
92
9
71
24020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิชยา โฉมจุ้ย
5
80
9
72
24020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
43
8
73
24020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิต บุญพิทักษ์
36
619
23
74
24020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์
17
198
11
75
24020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ยอดตระกูลชัย
10
134
8
76
24020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
113
9
77
24020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเรือน โถปัญญา
9
205
8
78
24020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลักขณา ไชยฤทธิ์
9
158
8
79
24020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ์
26
505
19
80
24020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรศักดิ์ เปี่ยมเจริญ
24
370
12
81
24020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยโทวันชิง กูลหกูล
16
203
11
82
24020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิไกร จันสามารถ
19
426
19
83
24020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
60
8
84
24020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
86
8
85
24020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช
10
101
8
86
24020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล บริสัย
15
236
11
87
24020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัฐพงษ์ มีพงศ์
13
183
11
88
24020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสยาม เสาวกุล
6
48
8
89
24020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
264
11
90
24020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิชนันท์ หลุยใจบุญ
22
381
19
91
24020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาคม ยิ้มเจริญ
20
318
11
92
24020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล
11
206
8
93
24020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ขวัญศิริ
7
106
8
94
24020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ไว สีประสงค์
8
66
8
95
24020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา ผลบุภพ
8
135
8
96
24020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิลาศ คำภาวงษ์
17
269
11
97
24020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญหา สิทธิพล
18
253
12
98
24020106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร เกียรติสถิตกุล
13
180
11
99
24020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
140
11
100
24020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย ผมทอง
18
237
12
101
24020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร ชูชื่น
13
271
11
102
24020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรดล สกุลวลีธร
12
204
9
103
24020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรักษ์ ทองจรัส
6
154
8
104
24020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมณฑน์ โชครวย
11
132
8
105
24020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนะ เอี่ยมสุโร
9
126
8
106
24020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร วรังษี
28
771
23
107
24020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนิต เยี่ยมรัมย์
9
119
8
108
24020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ พัลวัล
5
62
8
109
24020120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข
20
266
11
110
24020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
36
9
111
24020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไวภพ สุขกระโทก
11
264
11
112
24020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข
12
183
8
113
24020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวแสงอรุณ ชิวปรีชา
6
93
8
114
24020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชิดชัย อมรกิจบำรุง
15
198
11
115
24020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย เรเรือง
14
218
8
116
24020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุภรัฏฐ์ ฉิมวงษ์
21
376
14
117
24020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองสุข ริ้วทอง
8
75
8
118
24020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
56
8
119
24020130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ เมฆอรุณ
19
447
13
120
24020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
99
8
121
24020132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอัมพิกา สิริพรม
24
466
12
122
24020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกวรรณ ตั้งเทียมพงษ์
7
106
8
123
24020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดใจ ศรีทอง
37
815
30
124
24020135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจำลอง สุขแก้ว
15
321
13
125
24020136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร์ เรือนอินทร์
13
240
11
126
24020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ ผลบุภพ
16
260
11
127
24020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัชชัย โพธิ์งาม
23
401
16
128
24020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญ
19
352
11
129
24020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
217
11
130
24020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
17
269
11
131
24020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจริญญา สระโกฎิ
16
184
11
132
24020143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายซันโย สังวรดี
15
268
11
133
24020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรัชญา ภัทรกำจร
27
535
22
134
24020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมภพ ดวงชอุ่ม
17
308
11
135
24020146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ขวัญนอน
14
214
11
136
24020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกธัญชน เสวครบุรี
9
120
8
137
24020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย มะลิซ้อน
25
564
22
138
24020149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสิริพร ทองสุวรรณ
18
238
11
139
24020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
63
8
140
24020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวแววดาว ทับลา
11
259
8
141
24020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนวลจันทร์ พูลสวัสดิ์
9
94
9
142
24020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรดล สกุลวลีธร
9
57
8
143
24020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา เจริญวัฒนะ
11
133
8
144
24020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำราญ ไทยนิยม
8
120
8
145
24020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชัน เทวัน
3
42
8
146
24020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
41
8
147
24020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิรพงศ์ สาระโชติ
9
111
8
148
24020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพิชฌาย์ นิยุตรานนท์
8
82
8
149
24020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
122
8
รวม
1,818
28,352
1,506

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2