ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
25010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
92
8
2
25010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุศักดิ์ สังสะโอภาศ
6
54
9
3
25010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ อรัญญิก
37
728
24
4
25010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์ มาสุวัตร์
17
275
11
5
25010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลจันทร์ บุนประสิตร์
13
198
9
6
25010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงพล ทรัพย์เจริญ
16
254
12
7
25010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัชชา มุขศรี
15
223
11
8
25010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต จังพานิช
11
93
8
9
25010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
19
8
10
25010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะวุฒิ สมจรรยา
10
127
8
11
25010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
22
9
12
25010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคเรศ เอกปัญญานุวัฒน์
7
50
8
13
25010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระวุฒิ สาบัว
15
151
11
14
25010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัลลิกา แก้วขจร
5
64
8
15
25010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด บุญมา
19
273
12
16
25010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมัณฑนา โหรสกุล
7
81
8
17
25010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุวนีย์ ทับศรีรักษ์
5
51
8
18
25010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฐาปนีย์ จำปา
13
149
11
19
25010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
30
8
20
25010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
55
9
21
25010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันต์ สงวนสุข
29
443
21
22
25010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ แสงบุราณ
4
84
8
23
25010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ ขุมทอง
7
69
8
24
25010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
11
5
25
25010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
12
5
26
25010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรทิพย์ ก้องอุบล
13
138
12
27
25010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวราตรี เทียนดำ
69
1,758
50
28
25010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภา นาคพงษ์
12
152
8
29
25010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาลักษณ์ ศิริโท
11
151
8
30
25010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนันททัศน์ ถึงลาภ
4
55
9
31
25010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญนา ตรีวิเศษ
8
85
9
32
25010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัมพล แช่มสา
12
168
8
33
25010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุ๊ต เสนาะ
14
298
14
34
25010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุประกิจ ทับทิมทอง
6
52
8
35
25010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมา สุทธโส
4
40
9
36
25010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราเชนฐ์ สิขิวัฒน์
7
43
9
37
25010165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัฐพงษ์ สุวรรณา
30
466
19
38
25010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญญาดา ต่อแต้ม
7
54
9
39
25010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววราภรณ์ ยืนทน
4
63
9
40
25010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสมพร ติบรรณ์
15
206
11
41
25010172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ ฟักสอาด
17
128
11
42
25010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
34
8
43
25010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชลิต โห่ศิริ
5
29
8
44
25010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวพร อนุฤทธิ์
7
63
8
45
25010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
2
2
46
25010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ สวัสดิกุล
6
50
8
47
25010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
79
8
48
25010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
49
25010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา วรวิทย์วัฒนะ
10
93
9
50
25010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
69
9
51
25010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
17
6
52
25010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
5
3
53
25010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวประไพ คำดำ
14
140
11
54
25010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
61
8
55
25010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
33
8
56
25010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญฤทธิ์ ตระกูลธรรมชาติ
5
37
8
57
25010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุส์ภัทร ลิลากุล
11
132
8
58
25010193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรเชษฐพัชญ์ ปราณี
10
87
11
59
25010194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจรัสศรี ฮะฮวด
15
125
11
60
25010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววินา มัธยม
15
142
11
61
25010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์เทพ ทับทิม
10
141
8
62
25010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
83
9
63
25010198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวชัญญ์ชญา มุ้งบัง
14
169
11
64
25010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญสงค์ เจริญวงค์
12
111
11
65
25010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประนอม มานะกิจ
6
88
8
66
25010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ พรมวิเศษ
31
499
20
67
25010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
8
4
68
25010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรารัตน์ การงาน
39
684
27
69
25010204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย มานะกิจ
13
147
11
70
25010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
7
5
71
25010206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญญัติ กุญชร
19
267
12
72
25010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิธินาฏ ลือคำงาม
6
67
9
73
25010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรประสิทธิ์ พันสอาด
6
83
9
74
25010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
43
8
75
25010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยาใจ ใยสุ่น
6
41
9
76
25010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารีรัตน์ เสาะด้น
7
54
8
77
25010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธุวานนท์ บัวจันทร์
8
86
8
78
25010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ พระชนะสงคราม
6
70
9
79
25010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมนึก ทับทิม
5
55
8
80
25010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกวิน รสชุ่ม
35
698
24
81
25010217
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์เดช พูนนาค
44
789
25
82
25010218
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเมือง
24
405
15
83
25010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุลธิดา ภูวนเจริญ
12
140
8
84
25010220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุกัลยา กุระธรรม
14
201
11
85
25010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระวัฒน์ เทียมสกุล
11
122
8
86
25010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภัค ธีรัชสกุล
17
455
18
87
25010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรักษ์ ธรรมวิจิตร
9
123
8
88
25010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรายุทธ์ นวลงาม
4
44
8
89
25010225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังเวย พรมอินทร์
28
515
21
90
25010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนัตติยา จาตุรนต์
5
54
8
91
25010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
91
8
92
25010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพชรพล เปี่ยมเต็ม
16
342
14
93
25010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายยิ่น วัฒนศฤงคาร
11
142
8
94
25010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูมินทร์ เจริญสุข
6
76
8
95
25010232
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจุฑามาศ เปี่ยมจิตต์
15
161
12
96
25010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเทิง บุญเกิด
10
103
8
97
25010234
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววารุณี พยายาม
42
654
23
98
25010235
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุดา พันธ์ธรรม
17
268
11
99
25010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทไชยากฤษฎ์ กำลังดี
15
157
9
100
25010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวริศ เคนสมศรี
7
112
9
101
25010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
35
8
102
25010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกันพิเชฐษ์ มลิเกตุ
9
149
8
103
25010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิไลรัตน์ จันธิมา
6
66
9
104
25010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
100
9
105
25010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเอื้อใจ ซื่อตรง
9
101
9
106
25010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายใกล้รุ่ง แย้มโอษฐ
15
153
11
107
25010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดาวัลย์ ทัพกิฬา
12
193
9
108
25010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรรฐธนพล ปะจีน
9
110
9
109
25010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรพิมล แม้นญาติ
6
93
9
110
25010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัมไพ บุญสรรค์
6
61
8
111
25010249
ประถมศึกษา
นางสาวปิยะพร วงษ์อุดม
5
59
6
112
25010251
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรรณชัย ฉิมไทย
16
376
11
113
25010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัฐพร เพียรกิจ
11
125
8
114
25010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชรี พิพัฒศรี
8
71
8
115
25010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงนิตย์ สังขภิญโญ
13
171
8
116
25010255
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
33
8
117
25010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกริช ทัพกิฬา
18
298
11
118
25010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
42
8
119
25010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินทร์ตระพล ไสยรส
12
104
8
รวม
1,355
19,358
1,218

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2