ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
25010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันดี พวงมาลีประดับ
7
56
8
2
25010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวชิระ สมจิตต์
18
262
11
3
25010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
5
4
4
25010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร แผ่พร
4
100
8
5
25010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
3
3
6
25010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ คนเสงี่ยม
5
64
8
7
25010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ หมั่นการ
15
194
8
8
25010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ จำปาเพชร
15
203
11
9
25010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
28
455
18
10
25010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
66
8
11
25010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
51
9
12
25010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววารี ลิ้มเส็ง
5
43
9
13
25010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ พิลาโท
7
56
8
14
25010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ศรีทน
4
44
8
15
25010055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชวาลย์ คำมะนารถ
17
125
11
16
25010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประติภา วงค์ชมภู
6
50
8
17
25010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศักดิ์ บุญสา
6
45
8
18
25010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
44
8
19
25010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงใจ ธรรมมา
11
93
8
20
25010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
17
8
21
25010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจารณ์ อากาศ
10
129
8
22
25010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
57
8
23
25010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
152
11
24
25010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติธนา พิชญชานันท์
6
44
8
25
25010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เก้าลิ้ม
7
91
8
26
25010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพาน ภูครองทุ่ง
5
44
8
27
25010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย ไพรหาญ
15
183
11
28
25010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกสิณศิษฎ์ เงินนา
16
309
11
29
25010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ แววพิลา
12
163
11
30
25010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ โนนเภา
15
251
11
31
25010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสริมพิสิฎฐ์ ใจศรี
10
150
11
32
25010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาลี กิตติวีราพัชร์
8
96
8
33
25010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนมณฑน์ เดชอนันทวิทยา
10
109
8
34
25010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ สุริรัมย์
20
252
11
35
25010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาลี กองแก้ว
21
375
13
36
25010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ปาประกอบ
10
108
8
37
25010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงคาร จิตชู
12
177
8
38
25010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
28
8
39
25010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
40
7
40
25010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิลัยพร ขาวพิมาย
7
48
8
41
25010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงชัย คงเงิน
13
153
8
42
25010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามาศ สำราญกิจ
11
155
8
43
25010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนางลักษณ์ ใจกระจ่าง
5
48
8
44
25010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
12
7
45
25010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญยืน ลิตตา
14
220
11
46
25010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ดีสมสกุลกาญจน์
17
228
11
47
25010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนาธิป จันทร์หอม
6
111
9
48
25010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย สังขะวินิจ
26
465
19
49
25010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย อินทร์ปัญญา
4
57
8
50
25010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนทยา อาษารอด
6
98
9
51
25010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ นวลสนิท
17
121
11
52
25010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทอิทธิพัทธ์ พรมเขียว
12
131
9
53
25010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพูนศรี สุพล
4
42
8
54
25010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณสุดา พิโมกข์ภูชนา
9
81
8
55
25010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเปรมฤทัย ข่ายทอง
8
59
8
56
25010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.อ.เมฆ อาจสมพงษ์
6
60
8
57
25010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต บุญศิริ
6
58
8
58
25010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ คำไกร
10
138
8
59
25010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ทองคูณ
5
70
8
60
25010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร คำเปียง
4
56
8
61
25010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติชัย กิตติวีราพัชร์
9
106
8
62
25010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
105
8
63
25010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุกฤตา ทะเรรัมย์
9
123
8
64
25010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
94
8
65
25010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพิศ ประสารกก
7
94
8
66
25010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญลือ เอี่ยมแสง
12
137
9
67
25010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
94
8
68
25010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรจิตร วัคจันทร์
16
166
11
69
25010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา มีชัย
20
344
14
70
25010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนคร เหมนาค
20
319
12
71
25010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
83
9
72
25010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรพร อะพรรัมย์
11
114
8
73
25010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผดุงพล ปิดทรัพย์
13
192
11
74
25010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุนันทา มีชัย
22
430
21
75
25010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรสสุคนธ์ ปาณะวร
9
66
9
76
25010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
64
8
77
25010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
30
8
78
25010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยรัตน์ แก้วเมฆ
19
230
11
79
25010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
99
8
80
25010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันต์ จันทรา
7
95
8
81
25010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภัคพล นามจิรโชติ
20
366
16
82
25010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรรษา ไพรเลิศ
17
148
9
83
25010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
7
5
84
25010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัตน์ นาคทอง
6
50
9
85
25010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนัชพร โนนกงกาง
6
70
9
86
25010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายละออง สีดำ
11
167
8
87
25010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยณรงค์ นาถิม
18
174
11
88
25010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
125
8
89
25010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารึก สงวนศรี
8
87
8
90
25010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพงษ์ ใครวงษ์
11
136
8
91
25010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา ชมภู
11
141
8
92
25010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำผึ้ง ศิริรันดร์
13
132
8
93
25010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชอบ ปิ่นทะเล
18
213
11
94
25010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหนึ่งฤทัย งามวงศ์
6
53
8
95
25010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ ช่วงเปีย
25
708
22
96
25010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
90
8
97
25010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญพิมล อริย์ธัชดิษยา
10
116
8
98
25010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ นาดี
7
78
9
99
25010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติศักดิ์ ทัศคร
18
245
11
100
25010141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชา พันเรือง
19
251
11
101
25010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัชราพร สุวรรณเตมีย์
11
127
8
102
25010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระวัฒน์ สุวรรณ
6
87
8
103
25010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิดนภา บุญเพ็ง
14
126
9
104
25010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรุฬห์ นาคำภา
6
80
8
105
25010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุพงษ์ พุทธาธรรม
26
472
20
106
25010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ถึกไทย
14
296
11
107
25010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิราวรรณ เสนาะวาที
14
241
8
108
25010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิพัฒน์ กล้าผจญ
18
206
11
109
25010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ เหลืองวิมล
3
42
8
110
25010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ โดยคำดี
10
140
9
111
25010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา เกตุแก้ว
11
127
9
112
25010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย มาตา
6
41
9
113
25010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภรณ์ เสียงฆ้อง
9
93
9
รวม
1,160
15,565
1,056

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2