ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครนายก (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
26010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย แก้วสุวรรณ
6
78
9
2
26010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์
6
102
8
3
26010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร พูลศรี
7
72
8
4
26010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
70
11
5
26010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธาตรี อินยะฤทธิ์
16
176
11
6
26010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
55
8
7
26010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา บานเย็น
6
41
8
8
26010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
46
8
9
26010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ จันทะโชติ
16
200
11
10
26010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรตนพร พนมพร
17
252
11
11
26010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงเดือน แก้วปุม
7
55
8
12
26010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนาภรณ์ อินทร์จันทร์
10
72
8
13
26010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายละออง เหนือเกาะหวาย
14
211
8
14
26010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรชุมา หอมจันทร์
4
34
8
15
26010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
62
9
16
26010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพีรภาร์ บุญเพลิง
11
124
9
17
26010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองสิริศักดิ์ โสบ้านบัว
12
127
8
18
26010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพร วงษ์เหรียญทอง
65
1,570
46
19
26010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณีต หงษ์ทอง
6
45
8
20
26010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ เครือละม้าย
4
64
8
21
26010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.หญิงศิริพร พันธุ์งาม
4
27
8
22
26010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนาตยา เวชมุข
9
38
8
23
26010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง
12
140
8
24
26010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีชานิล
10
101
8
25
26010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
81
11
26
26010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวินัย หงษ์ทอง
10
202
8
27
26010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณีชัย ชูราษี
13
170
8
28
26010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดาวัลย์ คำเงิน
8
91
8
29
26010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวลิต สีชัยลา
9
81
8
30
26010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา ย้อยศิริ
36
532
20
31
26010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย พันธุ์งาม
5
24
8
32
26010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
12
8
33
26010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ พวงดอกไม้
14
176
8
34
26010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ
9
70
8
35
26010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย คำเงิน
4
86
8
36
26010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร สังออน
19
250
11
37
26010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศศิธร สาลี
13
139
11
38
26010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริวรรณ เสนารักษ์
8
73
9
39
26010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกวรรณ การุญ
7
183
8
40
26010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกระแส สุขพูล
10
134
8
41
26010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
210
11
42
26010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนกรณ์ชนก พรมมา
11
100
8
43
26010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนภัทร จีรพรชัย
6
90
8
44
26010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
32
8
45
26010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุราช หงษ์ทอง
19
311
11
46
26010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทิยา เชตุพงษ์
4
30
8
47
26010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ โพพิจิตร
8
108
8
48
26010053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนาการ จิตรมิตร
15
137
11
49
26010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญญาณัฏฐ พันธ์พลไร่
6
53
8
50
26010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
66
8
51
26010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทรงศิลป์ สังออน
12
163
8
52
26010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์
6
40
8
53
26010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
86
11
54
26010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์
9
124
11
55
26010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิ์ประภาน ไทยเขียว
8
65
8
56
26010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครเดช จันลา
13
183
11
57
26010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
41
8
58
26010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหทัยรัตน์ ไพโรจน์
8
61
8
59
26010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ธูปเงิน
11
178
8
60
26010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
22
8
61
26010072
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
35
9
62
26010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
47
8
63
26010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรินทร์ พืชสิงห์
5
71
8
64
26010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกุลณัฐ เหมราช
14
207
11
65
26010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย นาคนัด
14
273
10
66
26010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมศักดิ์ หวานขม
8
62
9
67
26010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรสิทธิ์ ญวนพลอย
8
63
11
68
26010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิลาศ เสมา
8
71
8
69
26010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิยะดา เขาพระจันทร์
12
80
8
70
26010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
80
8
71
26010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
44
9
72
26010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวรภย์ ญาณสุธี
9
173
8
73
26010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก แป้นกล่อม
7
49
8
74
26010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง เรียงศรีเจริญพร
28
730
23
75
26010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมฤทธิ์ อินทรประเสริฐ
8
126
8
76
26010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรมาส มีสุขดิลกพัฒน์
12
121
8
77
26010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ สุขชม
25
650
21
78
26010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
86
8
79
26010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ศรีสว่าง
10
96
8
80
26010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสมอพงษ์ บำรุงจิตต์
19
269
11
81
26010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางละอองดาว พรายงาม
19
274
12
82
26010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
60
8
83
26010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ เดชกัลยา
27
430
15
84
26010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรพงษ์ เขตรำพรรณ
6
54
8
85
26010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
90
8
86
26010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี
9
65
8
87
26010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
155
8
88
26010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย โพเทพา
11
150
8
89
26010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรวิภา เชยกลิ่น
5
65
9
90
26010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวงเดือน คงศิลป์
7
41
8
91
26010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ ญาณสุธี
13
272
9
92
26010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
128
8
93
26010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัชรพร เจดีย์
8
88
8
94
26010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนชัย วิเศษ
17
182
11
95
26010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเริญ พงษ์สมร
9
116
8
96
26010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกฤษ บำรุงจิตต์
10
129
10
97
26010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
94
9
98
26010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิรัชนี สุวรรณ
6
80
8
99
26010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัทยา เจริญศิริ
24
392
13
100
26010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.อ.รณกฤต รัตนสีหา
14
170
11
101
26010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย เกตวัลห์
8
136
8
102
26010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปราณี วาดเขียน
16
248
11
103
26010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุษบา อามีน
9
96
8
104
26010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ โคกกระชาย
13
103
8
105
26010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสวรรค์ สมสาย
4
35
8
106
26010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัตถามุติ รักสนิทสกุล
10
199
8
107
26010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรวรรณ อยู่ดี
19
301
12
108
26010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาณัติ แซ่โค้ว
7
70
9
109
26010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
110
26010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ สีหาอาจ
15
135
11
111
26010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรักชนก คำวัจนัง
15
128
11
112
26010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมุกดา โชติธรรม
5
65
8
113
26010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐมน สุวานิโช
9
69
8
114
26010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
46
8
115
26010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสน่ห์ นิ่มเรือง
13
145
11
116
26010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ทาสี
17
183
11
117
26010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญจิรา ชูพันธ์
10
116
8
118
26010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ มินศรี
9
176
8
119
26010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรสิตา กุดแถลง
7
82
8
120
26010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณา เฮงน้อย
5
102
8
121
26010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น
8
99
8
122
26010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุขสันติ โพสุวัน
18
218
11
123
26010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
133
8
124
26010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสิวุฒิ ป่าโสม
18
305
11
125
26010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติพงษ์ ศิลาอาจ
6
56
8
126
26010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทรหงษ์ วรนุช
7
76
9
127
26010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
168
8
128
26010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเยาวลักษณ์ ชื่นอารมย์
9
70
8
129
26010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
86
9
130
26010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุษณีย์ รักซ้อน
12
230
8
131
26010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย อ่ำประเวทย์
75
1,320
41
132
26010148
ประถมศึกษา
-
8
109
6
รวม
1,448
19,839
1,269

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน