ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครนายก (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
26010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย แก้วสุวรรณ
6
86
9
2
26010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์
7
101
8
3
26010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร พูลศรี
7
71
8
4
26010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
76
11
5
26010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฐมน สุวานิโช
18
175
11
6
26010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
49
8
7
26010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา บานเย็น
7
47
8
8
26010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
41
8
9
26010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ จันทะโชติ
19
194
11
10
26010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรตนพร พนมพร
19
244
11
11
26010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
47
8
12
26010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
85
8
13
26010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายละออง เหนือเกาะหวาย
15
193
8
14
26010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
34
8
15
26010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี
7
57
9
16
26010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพีรภาร์ บุญเพลิง
10
127
9
17
26010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองสิริศักดิ์ โสบ้านบัว
12
115
8
18
26010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง เรียงศรีเจริญพร
64
1,586
46
19
26010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณีต หงษ์ทอง
9
39
7
20
26010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ เครือละม้าย
5
68
8
21
26010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.หญิงศิริพร พันธุ์งาม
6
27
8
22
26010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
38
8
23
26010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง
13
125
8
24
26010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีชานิล
11
99
8
25
26010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.อ.รณกฤต รัตนสีหา
7
67
11
26
26010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวินัย หงษ์ทอง
15
189
8
27
26010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณีชัย ชูราษี
13
161
8
28
26010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดาวัลย์ คำเงิน
7
92
8
29
26010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
85
8
30
26010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
28
489
17
31
26010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย พันธุ์งาม
4
17
7
32
26010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
11
7
33
26010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวลิต สีชัยลา
13
160
8
34
26010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
64
8
35
26010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย คำเงิน
6
81
8
36
26010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร สังออน
20
244
11
37
26010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญญาณัฏฐ พันธ์ผลไร่
15
123
11
38
26010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริวรรณ เสนารักษ์
8
59
9
39
26010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกวรรณ การุญ
10
184
8
40
26010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
136
8
41
26010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรวิภา เชยกลิ่น
17
218
11
42
26010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนกรณ์ชนก พรมมา
9
102
8
43
26010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
74
8
44
26010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
35
8
45
26010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุราช หงษ์ทอง
18
310
11
46
26010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทิยา เชตุพงษ์
4
28
8
47
26010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ โพพิจิตร
10
94
8
48
26010053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนาการ จิตรมิตร
18
131
11
49
26010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญญาณัฏฐ พันธ์พลไร่
6
57
8
50
26010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
62
8
51
26010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทรงศิลป์ สังออน
13
163
8
52
26010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์
9
41
8
53
26010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิ์ประภาน ไทยเขียว
11
98
11
54
26010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์
19
131
11
55
26010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
50
8
56
26010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครเดช จันลา
16
189
11
57
26010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
37
8
58
26010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
68
8
59
26010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหทัยรัตน์ ไพโรจน์
12
178
8
60
26010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
25
8
61
26010072
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
5
40
9
62
26010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก แก่นเผือก
4
46
8
63
26010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรินทร์ พืชสิงห์
5
73
8
64
26010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกุลณัฐ เหมราช
16
200
11
65
26010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนาตยา เวชมุข
14
278
11
66
26010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
57
9
67
26010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรสิทธิ์ ญวนพลอย
7
57
12
68
26010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิลาศ เสมา
8
69
8
69
26010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิยะดา เขาพระจันทร์
11
79
8
70
26010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
78
8
71
26010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
31
8
72
26010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
167
8
73
26010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก แป้นกล่อม
8
34
8
74
26010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ ญาณสุธี
38
720
24
75
26010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมฤทธิ์ อินทรประเสริฐ
10
117
8
76
26010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรมาส มีสุขดิลกพัฒน์
12
138
8
77
26010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรักชนก คำวัจนัง
26
617
20
78
26010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาณัติ แซ่โค้ว
8
80
8
79
26010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ศรีสว่าง
10
92
8
80
26010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย นาคนัด
20
251
11
81
26010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางละอองดาว พรายงาม
15
272
11
82
26010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
59
8
83
26010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ เดชกัลยา
24
415
14
84
26010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
59
8
85
26010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
77
8
86
26010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
58
8
87
26010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ จันทัน
11
148
8
88
26010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรพงษ์ เขตรำพรรณ
11
157
8
89
26010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
69
9
90
26010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
34
8
91
26010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวรภย์ ญาณสุธี
13
270
9
92
26010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวงเดือน คงศิลป์
11
124
8
93
26010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัชรพร เจดีย์
8
87
8
94
26010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตนชัย วิเศษ
17
175
11
95
26010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเริญ พงษ์สมร
10
123
8
96
26010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกฤษ บำรุงจิตต์
11
142
9
97
26010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
90
9
98
26010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิรัชนี สุวรรณ
6
72
8
99
26010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัทยา เจริญศิริ
23
375
15
100
26010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรสิตา กุดแถลง
16
173
11
101
26010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย เกตวัลห์
9
143
8
102
26010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปราณี วาดเขียน
16
228
11
103
26010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุษบา อามีน
10
96
8
104
26010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมศักดิ์ หวานขม
11
87
8
105
26010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสวรรค์ สมสาย
6
27
8
106
26010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัตถามุติ รักสนิทสกุล
13
225
9
107
26010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรวรรณ อยู่ดี
20
278
11
108
26010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
67
9
109
26010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
110
26010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวรรณ สีหาอาจ
19
132
11
111
26010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
123
11
112
26010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมุกดา โชติธรรม
7
64
8
113
26010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
65
8
114
26010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
52
8
115
26010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสน่ห์ นิ่มเรือง
18
142
11
116
26010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ทาสี
19
174
11
117
26010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
120
8
118
26010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณา เฮงน้อย
9
169
8
119
26010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
77
8
120
26010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
85
8
121
26010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
98
8
122
26010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุขสันติ โพสุวัน
16
201
11
123
26010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
134
8
124
26010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสิวุฒิ ป่าโสม
16
304
12
125
26010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติพงษ์ ศิลาอาจ
6
56
8
126
26010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทรหงษ์ วรนุช
7
74
9
127
26010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
168
8
128
26010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเยาวลักษณ์ ชื่นอารมย์
8
63
8
129
26010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
81
9
130
26010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุษณีย์ รักซ้อน
14
214
8
131
26010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย อ่ำประเวทย์
72
1,331
39
132
26010148
ประถมศึกษา
-
9
101
6
รวม
1,502
19,359
1,262

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2