ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
27010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีรศักดิ์ จะยันรัมย์
ปี่ฆ้องฉลองราชย์
29
512
20
2
27010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ ไชยเจริญ
ปี่ฆ้องฉลองราชย์
11
106
8
3
27010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลำพอง ภาษาเวส
โคกปี่ฆ้องฉลองราชย์
4
74
8
4
27010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนั่น หันทยุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาปี่ฆ้องฉลองราชย์
7
115
8
5
27010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหงษ์คำ หาบุญมี
ปี่ฆ้องฉลองราชย์
16
245
11
6
27010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขันติพงษ์ มีชัย
ปี่ฆ้องฉลองราชย์
13
165
8
7
27010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมนูญ บำรุงธรรม
โคกปี่ฆ้องฉลองราชย์
10
91
8
8
27010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิศากร ศรีสอาด
ปี่ฆ้องฉลองราชย์
5
35
8
9
27010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร เกตุเล็ก
ปี่ฆ้องฉลองราช
7
94
8
10
27010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี บุญสมนึก
บูรพา
14
308
16
11
27010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูล มูลหล้า
บูรพา
5
30
7
12
27010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกเมศ อำนวย
บูรพา
6
55
8
13
27010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ สุวรรณ
บูรพา
16
266
16
14
27010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกวรรณ รอดคง
บูรพา
13
211
9
15
27010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวิตา สังข์อ่อน
ปางสีดา
6
64
9
16
27010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์
ปางสีดา
9
75
9
17
27010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถิตย์ เกตุเล็ก
ปางสีดา
22
388
12
18
27010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต อินทร์พิมพ์
ปางสีดา
6
45
9
19
27010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ เสนีย์ศรีสกุล
ปางสีดา
11
132
8
20
27010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ศรีสุข
ปางสีดา
12
116
8
21
27010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรพงษ์ โฮมแพน
ปางสีดา
18
306
14
22
27010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมร สายใจ
ปางสีดา
6
62
9
23
27010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนีวรรณ จรรยาดี
ปางสีดา
5
61
9
24
27010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิจิตร บำรุงชาติ
บ้านแก้งสัมพันธ์
20
397
16
25
27010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพิศ ปะโสทะกัง
บ้านแก้งสัมพันธ์
6
62
9
26
27010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำนัก อุกระโทก
บ้่านแก้งสัมพันธ์
8
84
9
27
27010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวาวิโรจน์ จันลา
บ้านแก้งสัมพันธ์
18
129
9
28
27010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เจริญสุข
บ้านแก้งสัมพันธ์
11
203
8
29
27010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกอบโชค ศิริรันดร์
บ้านแก้งสัมพันธ์
6
80
8
30
27010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพะเยาว์ อุไรพันธ์
บ้านแก้งสัมพันธ์
9
110
8
31
27010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลี ถามั่งมี
ศาลาลำดวน
11
128
9
32
27010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล สุขเสริม
สระแก้ว
8
95
9
33
27010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล โนนคำภา
ดอกลำดวน
8
93
8
34
27010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพพงศ์ เกิดแจ้ง
ดอกลำดวน
25
428
16
35
27010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ ไชยเจริญ
เครือข่ายดอกลำดวน
5
48
9
36
27010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหฤทัย อมรส่งเจริญ
ดอกลำดวน
12
131
8
37
27010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ พรหมบุบผา
ดอกลำดวน
6
51
8
38
27010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร สิทธิบูรณ์
ดอกลำดวน
9
121
9
39
27010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี พันธ์อิ่ม
ดอกลำดวน
11
63
9
40
27010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ สีประเสริฐ
สระแก้ว
6
35
8
41
27010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรพนา บัวอินทร์
สระแก้ว
8
133
8
42
27010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาร พรหมณา
สระแก้ว
103
2,275
64
43
27010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ ยืนยาว
สระแก้ว
10
130
8
44
27010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย ยืนยง
สระขวัญ
24
357
16
45
27010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญวรา พิชญชานันท์
สพป.สก.เขต 1
7
54
9
46
27010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงทัศษณ์ คงเมือง
สระแก้ว
7
77
9
47
27010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ พูนอาด
สระแก้ว
20
317
12
48
27010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันที บุญตา
สระขวัญ
8
73
9
49
27010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผกาพร พรหมดำรง
สระขวัญ
10
98
8
50
27010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ นันทะเทศ
สระขวัญ
12
95
8
51
27010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลัดดา พงษ์แก้ว
สระขวัญ
13
156
8
52
27010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกร แนวน้ำพอง
สระขวัญ
8
77
9
53
27010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ บุญสมนึก
สระขวัญ
12
125
9
54
27010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต สุปัตติ
บูรพา
13
124
8
55
27010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทิพนารา เกรียงพิริยกุล
บูรพา
10
91
8
56
27010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโชค โพธิ์งาม
บูรพา
9
69
9
57
27010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระ สวัสดิ์ลักษณ์
บูรพา
11
107
9
58
27010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรัช ช่างไม้
คลองอุดมซับ
18
243
11
59
27010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภชัย อัศวอักษร
คลองหาด
21
203
11
60
27010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนทส์ เจือทิน
คลองอุดมซับ
9
73
8
61
27010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจีราภรณ์ อินทรประสพ
หาดไทรทอง
13
201
9
62
27010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำนึง แก้วอนันต์
คุณภาพการศึกษาคลองหาด
11
200
8
63
27010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หาดไทรทอง
3
83
8
64
27010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนนท์ หันทยุง
คลองหาด
25
346
17
65
27010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยา กรมแสง
คลองหาด
11
197
8
66
27010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หาดไทรทอง
5
91
8
67
27010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรินทร์ ถาวรสิน
คลองหาด
13
145
9
68
27010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศ หอมทวน
คลองหาด
11
130
9
69
27010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวริทธิ์นันท์ คันธารราษฎร์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด
10
133
9
70
27010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุวารินี วันชูเสริม
คลองหาด
8
108
9
71
27010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดวงเดือน สายทน
คลองอุดมซับ
18
205
11
72
27010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษยมาส ผาสุข
คลองหาด
8
101
9
73
27010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาร สุขสุคนธ์
คลองอุดมซับ
12
125
8
74
27010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี บรรณสาร
หาดไทรทอง
15
243
8
75
27010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ โชติเสน
หาดไทรทอง
6
64
9
76
27010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ จันกฤษ
หาดไทรทอง
14
209
8
77
27010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิรัฐร์ รอดเกิด
คลองหาด
18
234
11
78
27010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคุณาพัฒน์ เวทย์มนต์
คุณภาพการศึกษาหาดไทรทอง
15
149
11
79
27010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงค์ เสนตา
หาดไทรทอง
7
63
8
80
27010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจียม ศุภพิมล
อำเภอวังน้ำเย็น
19
295
14
81
27010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนางโกสุม ศรีคัทธะนาม
วังน้ำเย็น
11
195
8
82
27010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ ห้วยกัญจน์
วังน้ำเย็น
10
90
8
83
27010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพันทิพย์ กองอ่อนศรี
พัฒนาการศึกษากลุ่มวังน้ำเย็น
8
73
9
84
27010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฐิติพร ภู่มณี
วังน้ำเย็น
26
475
21
85
27010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ สมอาษา
วังน้าเย็น
13
141
9
86
27010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร.ต.นริศ สุ่นศรีเมือง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาหลังใน
23
405
15
87
27010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนพรัตน์ สายบุตร
วังน้ำเย็น
18
202
12
88
27010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิ่นมณี สีหัวโทน
วังน้าเย็น
7
73
9
89
27010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปนัดดา ทิพย์สุข
วังน้ำเย็น
7
113
9
90
27010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร
วังน้ำเย็น
14
193
9
91
27010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว
วังน้ำเย็น
48
918
31
92
27010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิกร เผ่าเผด็จการ
วังน้ำเย็น
6
63
9
93
27010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักพงษ์ วงษ์ธานี
วังน้ำเย็น
9
107
9
94
27010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิระเวก สุขสุคนธ์
วังน้ำเย็น
9
143
8
95
27010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนต์ชัย เกิดกุล
พัฒนาคุณภาพการศึกษามหาเจริญ
20
306
11
96
27010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกวินัย คำภาชาติ
วังน้ำเย็น
10
104
8
97
27010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ เกาะโพธิ์
วังน้ำเย็น
11
157
8
98
27010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท คำสิน
วังน้ำเย็น
12
152
8
99
27010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพล มิ่งขวัญ
วังน้ำเย็น
17
313
12
100
27010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกล่ำ หาโกสีย์
วังน้ำเย็น
33
730
23
101
27010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ สุดใจนิยม
วังน้ำเย็น
5
36
8
102
27010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิตยา แสนใจกล้า
วังน้ำเย็น
18
367
11
103
27010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพลิน พิทักษ์สงคราม
วังน้ำเย็น
6
97
9
104
27010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนั่น มณีสิงห์
เขาฉกรรจ์
41
761
27
105
27010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย เกื้อกูล
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสองขุนเขา
7
70
8
106
27010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรโชติ เจริญยิ่ง
เขาฉกรรจ์
10
126
9
107
27010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอานุชิต แก้วก่า
เขาฉกรรจ์
8
70
9
108
27010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ นิลกิจ
อำเภอเขาฉกรรจ์
9
96
8
109
27010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมุณี สุระสาย
สองขุนเขา อำเภอเขาฉกรรจ์
21
388
14
110
27010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกอบ ถามั่งมี
สองขุนเขา
21
384
15
111
27010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมณี มั่งคั่ง
เขาฉกรรจ์
29
504
22
112
27010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลัย โห่ศิริ
พระเพลิง
7
109
8
113
27010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเปี่ยมศักดิ์ เดชขันธ์
เขาฉกรรจ์
10
75
8
114
27010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรฤทัย พงษ์สนิท
เขาฉกรรจ์
9
76
9
115
27010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ พรมสร
เขาฉกรรจ์
18
452
20
116
27010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักรินทร์ มะปรางอ่อน
อำเภอเขาฉกรรจ์
11
166
8
117
27010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิขรินทร์ สว่างวงศ์
พระเพลิง
10
110
9
118
27010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชูศรี แนวสุข
พระเพลิง
13
198
8
119
27010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันเพ็ญ คำดำ
หนองหว้า
7
81
9
120
27010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังศนา เพียรการ
หนองหว้า
16
363
12
121
27010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววันเพ็ญ หนองตะไกร
หนองหว้า
19
311
11
122
27010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ จรัสทอง
เขาฉกรรจ์
9
106
9
123
27010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสรรค์ สำเภาพันธ์
หนองหว้า
33
551
23
124
27010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์
หนองหว้า
33
481
22
125
27010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายญาณวรุตม์ พิณสาย
หนองหว้า
12
126
8
126
27010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมท อัมรักษ์
เขาฉกรรจ์
16
209
11
127
27010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสินาท จันทร์ขำ
เขาฉกรรจ์
8
77
9
128
27010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ ผาสุข
วังสมบูรณ์
11
121
8
129
27010138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรรักษ์ โชติรัตน์
วังสมบูรณ์
21
329
15
130
27010139
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรณพ ติระวัฒน์
วังทอง
22
325
12
131
27010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิจสุพัฒน์ ครึกกระโทก
วังทอง
10
118
11
132
27010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ดวงภักดีรัมย์
ตำบลวังทอง
8
76
8
133
27010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริยารัตน์ อุดมรัตน์
ตำบลวังทอง
7
66
8
134
27010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ ไผ่ล้อม
วังสมบูรณ์
66
1,296
44
135
27010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพงศ์ โตเจริญ
วังสมบูรณ์
7
83
8
136
27010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ คงเกตุ
วังสมบูรณ์
9
124
8
137
27010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ กลิ่นชาติ
วังสมบูรณ์
9
107
8
138
27010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมพร ฟักแก้ว
วังใหม่
27
437
19
139
27010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารินทร์ โคษา
วังใหม่
8
68
8
140
27010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐวดี มัชฌันติกะ
วังสมบูรณ์
4
68
8
141
27010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ฉาบกังวาล
วังใหม่
15
243
11
142
27010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศนิสา พงษ์ศรี
วังสมบูรณ์
5
46
9
143
27010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาณัต สายโสภา
วังใหม่
12
124
9
144
27010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรภา อินจันทร์สุข
วังทอง
10
93
8
145
27010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันฤดี ปุยะติ
วังทอง
16
255
14
รวม
1,990
29,335
1,598

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน