ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
30020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมพิมุก ผดุงฐิติพันธุ์
9
94
9
2
30020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเวช ช่างทำ
14
189
11
3
30020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเซีย นิเรียงรัมย์
5
27
9
4
30020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสำราญ เถกระโทก
17
121
11
5
30020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย บุราณรมย์
14
153
9
6
30020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพฤทธิ์ พงษ์สีดา
12
112
8
7
30020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติณรงค์ หงษ์แปลง
38
771
22
8
30020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรัญญา หงษ์แปลง
14
139
8
9
30020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ ธีระกุล
7
88
8
10
30020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกเมน แตงกระโทก
13
116
8
11
30020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสราญรัตน์ ชิโกศรี
11
118
9
12
30020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ นันกระโทก
10
110
9
13
30020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกงไกร สง่าเนตร
18
315
11
14
30020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
32
9
15
30020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา โพธินา
13
229
8
16
30020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ ยศกลาง
11
110
8
17
30020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
101
8
18
30020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
64
8
19
30020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.สัญญา เขียวปาน
17
259
11
20
30020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจงกล อาจหาญ
9
66
8
21
30020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาน อรพิมพ์
8
119
8
22
30020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
28
7
23
30020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ ธรรมไธสง
5
15
6
24
30020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิติญา นิเรียงรัมย์
11
107
8
25
30020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
85
8
26
30020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา สุปัญญเดชา
12
145
8
27
30020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์ใจ พืชทองหลาง
12
118
8
28
30020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิณกร เกษศิริ
7
77
9
29
30020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปุณณรัตน์ ธำรงพัฒนารักษ์
21
344
13
30
30020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ พึ่งจันดา
16
252
8
31
30020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
39
8
32
30020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สังข์สูงเนิน
12
141
8
33
30020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิสิทธิ์ สมาน
20
142
11
34
30020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวริศรา แก้วแกมเกษ
8
44
7
35
30020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนิกูล สว่างพล
7
34
8
36
30020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภคนิตย์ นาสมศรี
6
57
8
37
30020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
103
12
38
30020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ จันทีนอก
18
247
11
39
30020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหนูชวน มุงคุณคำชาว
12
112
9
40
30020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤชฐา ดอนกระโทก
5
82
9
41
30020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ นาคศิริ
13
198
8
42
30020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมรงค์ ทองสุข
7
63
8
43
30020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปิยะกุล พัวอมรพงศ์
18
140
12
44
30020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพร ทวรรณกุล
23
305
13
45
30020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี รูปจันทร์
8
84
8
46
30020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.ต.กุลศิริ อะโน
9
74
8
47
30020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล สายยศ
9
57
10
48
30020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส บุญเชื่อง
91
1,741
49
49
30020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฐกร แสงจันทร์
10
58
8
50
30020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
82
6
51
30020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์
17
304
9
52
30020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทูล เฉียบกระโทก
26
374
14
53
30020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร เพ็งลี
6
109
8
54
30020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรีย์พร พรมยกบัตร์
16
144
11
55
30020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย พงษ์ศรี
20
226
11
56
30020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ เฟืองสกุลโรจน์
18
301
12
57
30020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอังคณา ภิญโญยาง
21
245
12
58
30020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติพงศ์ ลันวงษ์สา
11
93
8
59
30020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริชัย โอมฤก
10
79
11
60
30020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฆณภัส ชีใหม่
6
50
8
61
30020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
140
9
62
30020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรวัลย์ ขยายวงศ์
20
190
12
63
30020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง ฝ่ายโชคชัย
19
146
11
64
30020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหนึ่งฤทัย ปานอริยะนันท์
9
94
8
65
30020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเหลือ บ่อเพ็ชร
6
63
9
66
30020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเหลือ บ่อเพ็ชร
19
202
11
67
30020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ รุณชัยศรี
6
42
8
68
30020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ บรรจงรอด
8
103
8
69
30020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาทิต นวนกระโทก
6
79
8
70
30020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา อุตสาหพงษ์
10
74
8
71
30020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพล มาจันทึก
6
30
8
72
30020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ ชวนสุข
14
133
9
73
30020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา เปลี่ยนกระโทก
7
34
8
74
30020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำเกิง เงินพลับพลา
21
290
11
75
30020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
10
98
11
76
30020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล ประสงค์ทรัพย์
7
67
8
77
30020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ วันทากุล
7
37
9
78
30020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีเมือง อ่างลี
10
62
8
79
30020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองไทยแท้ ทองดีนอก
6
72
9
80
30020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีวิทย์ ยังทินนัง
6
64
9
81
30020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ครึกกระโทก
5
55
8
82
30020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ สุวิวัฒนานันท์
14
286
11
83
30020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรายุทธ สุวรรณพัฒน์
8
64
8
84
30020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร
10
126
8
85
30020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
36
8
86
30020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
37
9
87
30020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจงจิตต์ จงปัตนา
18
172
11
88
30020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
35
8
89
30020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมดี พรหนองแสน
20
257
15
90
30020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอง จันทร์ลอย
19
110
11
91
30020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรทิน โตหมื่นไวย
9
63
9
92
30020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
68
9
93
30020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอ้อย สงึมรัมย์
16
108
12
94
30020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรยุทธ์ พันธ์ใย
11
117
8
95
30020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร จุฬารมย์
7
96
8
96
30020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ จงสูงเนิน
14
103
8
97
30020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรชัชช์ นิลทวี
21
168
11
98
30020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิริพร วีระชัยรัตนา
14
128
11
99
30020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ท่าทอง
8
78
9
100
30020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท แป้นนางรอง
7
62
8
101
30020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ฝากไธสง
15
249
9
102
30020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ บุญซำ
6
54
9
103
30020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวัฒน์ จตุรวงค์
9
74
8
104
30020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล หมื่นโยชน์
13
151
8
105
30020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
63
9
106
30020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ ขวัญใจ
10
97
8
107
30020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ เทือกเถาว์
9
105
8
108
30020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ต.อุดม สกิจขวา
15
155
8
109
30020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสินประเสริฐ เวหา
19
200
11
110
30020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะอาด ระติเดช
13
147
9
111
30020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ จำปาหล้า
7
79
8
112
30020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล พันธ์สวัสดิ์
11
168
8
113
30020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
93
8
114
30020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิภาวดี ปัจจัยโก
17
181
11
115
30020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
46
8
116
30020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
45
8
117
30020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์จิรา วาปีทะ
7
54
9
118
30020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภนิตา เศรษฐคุณากุล
18
129
12
119
30020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาริยะ วาทไธสง
35
831
30
120
30020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนิตพงษ์ ฉวีพัฒน์
9
91
8
121
30020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดร พนมศรี
19
113
11
122
30020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายระติเดช ทับแสนลี
19
243
11
123
30020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
9
7
124
30020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนิต แทนสูงเนิน
12
140
8
125
30020130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสหพันธ์ เปาจันทึก
19
332
12
126
30020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักชาติ พันธ์ศรี
9
92
8
127
30020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัตน์ วิวัตรชัย
5
79
8
128
30020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนิตา ปัดตาเทสัง
7
85
8
129
30020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณิชนันท์ นิติสิทธิ์
7
91
8
130
30020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาณัฐพล อุปวงศ์
10
114
8
131
30020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภู่เพชร บุญดี
5
24
8
132
30020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมหัศวินอภิญญา บุญอยู่
20
183
11
133
30020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย เหตุผล
5
33
7
134
30020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ พรมสู
9
83
9
135
30020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา แสนท้าว
20
323
14
136
30020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรนณี วิมลธรรม
5
32
8
137
30020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภดิษฐ์ บุญเรือง
21
213
12
138
30020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
19
8
139
30020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนากรณ์ ปะเสทะกัง
20
342
11
140
30020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร พานอิ่มมะเริง
23
345
14
141
30020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพล รักษา
5
65
8
142
30020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวน มูลนิธิธรรม
19
417
14
143
30020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาลี แดงหล้า
22
351
16
144
30020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤชา ดุจจานุทัศน์
6
61
9
145
30020150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ดีประเสริฐ
23
370
20
146
30020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเด็จ ภิญโญยาง
20
315
11
147
30020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุชิต ป่วงกระโทก
16
201
11
148
30020153
ประถมศึกษา
-
3
43
6
149
30020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
101
9
150
30020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญณรงค์ มากพันธ์
19
139
12
151
30020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรมิตา สีมาพล
17
266
11
152
30020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ ชาติประสพ
9
100
9
153
30020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.อภิสรา สธนเสาวภาคย์
5
34
8
154
30020159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุพรรนณี วิมลธรรม
22
208
12
155
30020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวละเอียด แซ่คู
45
1,116
38
156
30020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรวัฒน์ เกตศิลา
13
101
9
157
30020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนัย บรรจงรอด
13
122
8
158
30020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ วัชรินทร์รัตน์
8
92
8
159
30020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิรักษ์ ชวนขุนทด
7
49
8
160
30020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุฒิเกียรติ ก่อศรีจันทร์
7
42
8
161
30020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา จิตเงิน
13
314
16
162
30020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวาล สุดเวียง
9
79
8
163
30020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์
10
103
9
164
30020169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายยนต์ อ่อนคำสี
17
125
12
165
30020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเศรษฐเมธ พรมวัง
11
56
9
166
30020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
21
8
167
30020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ เดชครอง
17
289
8
168
30020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ ปั่นพิมาย
10
188
8
169
30020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน
6
55
9
170
30020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัชกร ธนาวุฒิพรกุล
13
174
8
171
30020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทวินทร์ แจ้งไพร
7
64
9
172
30020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพิชญ์ชญา จิตรลักษมีกานต์
11
120
8
173
30020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐณัฐ เกรัมย์
10
133
8
174
30020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธรรมรัตน์ รัตนกระจ่าง
8
76
8
175
30020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งโรจน์ พรหมมีชัย
10
177
8
รวม
2,144
26,495
1,731

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2