ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
30060001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ อิ่มกมล
6
117
9
2
30060002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภาณุมาศ ฉิมนอก
8
37
9
3
30060003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
40
8
4
30060004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพูลศักดิ์ บุตรแก้ว
18
161
12
5
30060005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโชติกา ลัทธิธรรม
11
92
8
6
30060006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรักษ์ หาญประชุม
11
96
9
7
30060007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริวงศ์ เลี้ยงวงษ์
14
136
11
8
30060008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปานรดา ฟังสันเทียะ
14
170
11
9
30060009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรศักดิ์ พวงสมบัติ
16
139
11
10
30060010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ สุทธิ
9
101
8
11
30060011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ ดงอุเทน
6
56
8
12
30060012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมิ่งขวัญ บูรณปรีชา
5
39
9
13
30060013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า ทองสวัสดิ์
19
144
12
14
30060014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจารุวรรณ ด้วงนอก
6
42
8
15
30060015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพัศ แก้ววงษา
13
119
9
16
30060016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย นาดี
6
76
9
17
30060017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญลือ พันธุ์เสนีย์
19
179
12
18
30060018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแทนไท กุดหินนอก
9
60
9
19
30060019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญนคร สังขรัตน์
19
202
11
20
30060021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถานุ เกตุคัมธิวัตร์
18
106
11
21
30060022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพโรจน์ เนตรกลาง
18
233
11
22
30060023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชชวัลลภ ทองนอก
11
79
9
23
30060024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจ่าสิบเอกสมนึก กล้าหาญ
17
199
11
24
30060025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ค้ากระบือ
5
45
9
25
30060026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหทัยชนก ทำสันเทียะ
9
81
8
26
30060027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนภัทร ศรีสุขวัฒนกิจ
21
157
11
27
30060028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรวุฒิ สว่างเมือง
7
43
9
28
30060029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำพี ตรงกลาง
21
296
14
29
30060030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริพร ศรีอภัย
13
122
8
30
30060031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุสรณ์ ควรขุนทด
15
169
11
31
30060032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพันธ์ รัตนปราการ
6
48
8
32
30060033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฐานิต นิลโท
15
145
11
33
30060034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมศักดิ์ สุทธิรักษา
18
204
9
34
30060036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงศักดิ์ ขอร่วมกลาง
9
83
8
35
30060037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี แนบกลาง
10
103
9
36
30060038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ นวนกลาง
13
157
10
37
30060039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล สายปาน
10
109
9
38
30060040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันท์ ยิ่งนอก
44
867
26
39
30060041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำนวณ ปะพล
8
62
9
40
30060042
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบโทชิษณุพงศ์ ถ้ำกลาง
5
53
9
41
30060043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ หล้าเพชร
17
215
12
42
30060044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาภรณ์ เวทย์จรัส
4
38
9
43
30060045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ โพธิ์นอก
16
179
11
44
30060046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมุทร หมั่นกิจ
8
84
9
45
30060047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษ สมศิลา
10
77
8
46
30060048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ จันทศร
6
82
9
47
30060049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัวพิตร ลาดนอก
6
42
8
48
30060050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรไกร พลอยไธสง
8
69
8
49
30060051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
100
8
50
30060052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธนิดา โรงชัยภูมิ
14
91
11
51
30060053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ ใจเอื้อ
20
134
11
52
30060054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย มาลำโกน
17
200
11
53
30060055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
106
11
54
30060056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ดา ศรีศักดิ์นอก
17
153
11
55
30060057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมุทร หมั่นกิจ
12
122
9
56
30060058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีรวัฒน์ วิชัยวัฒนา
15
135
11
57
30060059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชัย ชินรัตน์
17
189
11
58
30060060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูเกียรติ เกษมสุข
23
342
12
59
30060061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด โด่งพิมาย
5
22
9
60
30060062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงค์ เกิดไพร
22
260
12
61
30060063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประโชติ แสงงาม
8
64
8
62
30060064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
63
8
63
30060066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิสิทธิ์ จันณรงค์
20
192
11
64
30060067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิษณุพงศ์ ทวีเสริญมีเหง้า
5
47
8
65
30060068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีราณุวัติ จันทร์แจ้ง
16
283
16
66
30060069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ ดาสม
4
42
8
67
30060070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
104
9
68
30060071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาริชาติ ขอนค้างพลู
4
65
8
69
30060072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนชัย รัตนมาลา
9
74
8
70
30060073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทิพย์วัลย์ ต้นทับไทย
2
47
9
71
30060074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
69
7
72
30060075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศรีวณา โพธิ์ชัยเลิศ
9
68
7
73
30060076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางโศภนิศ นาดี
19
147
11
74
30060077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์
10
123
8
75
30060079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ ยศพล
22
210
11
76
30060080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเทือง รูขะจี
9
74
9
77
30060081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ เที่ยงน้อย
5
30
9
78
30060082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ ผดุงโชค
14
160
8
79
30060083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลย เทพเรียน
9
68
9
80
30060084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทรากรณ์ นาดี
4
18
8
81
30060085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะพงษ์ สิทธิพา
7
45
9
82
30060086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุษณีย์ ศรีเชียงหา
4
27
8
83
30060087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา พิมพ์ชารีย์
7
51
8
84
30060088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทิพวรรณ์ เทพเรียน
18
125
11
85
30060089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
5
46
8
86
30060090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
0
87
30060091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทิวากร มีระหันนอก
17
141
11
88
30060092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรวิสุดา สารนอก
8
48
9
89
30060093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชัย เพ็งผ่อง
11
125
11
90
30060094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภาพรรณ นาดี
5
58
8
91
30060095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญช่วย สังแก้ว
14
145
11
92
30060096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
42
8
93
30060097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพาสันติ์ เวทย์จรัส
5
41
8
94
30060098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ บารมี
10
71
10
95
30060099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกระเสิม มงคุณ
16
166
11
96
30060100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมงคล ดีมาก
6
31
8
97
30060101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรทัย พลวิเศษ
7
60
8
98
30060102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงค์นุช มีระหันนอก
7
31
8
99
30060103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ แสงภักดี
6
56
9
100
30060104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพ็ญพิศ โคตร์คันทา
13
74
12
101
30060105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปวีณา นราพงษ์
6
61
8
102
30060106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายหยุด ประกิคะ
12
121
9
103
30060107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรินทร์ ศรีวุฒิพงศ์
8
41
8
104
30060108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรวิสรา กลจังหรีด
10
59
8
105
30060109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรารถนา แสงสุด
16
123
11
106
30060110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์พิพัฒน์ ประถมพงษ์
6
93
8
107
30060111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ไก่แก้ว
6
27
8
108
30060112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย รัตรองใต้
9
147
8
109
30060113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรรัตน์ ทิพยเนตร
4
44
8
110
30060114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงศ์ ศรีศาลาแสง
8
45
9
111
30060115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ โยศรีคุณ
4
66
9
112
30060116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูเบศ เทียนศรี
8
133
8
113
30060117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเทียม โทแหล่ง
18
200
11
114
30060118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติโชค เกศศรีพงษ์ศา
14
150
8
115
30060119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรพจน์ พันธ์วิริยากุล
7
49
8
116
30060120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ นาดี
11
104
8
117
30060121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิรัตน์ นาดี
20
160
11
118
30060122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
59
9
119
30060123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุจิตรา ผดุงโชค
18
161
11
120
30060124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเทศก์ ประภาสอน
9
108
8
121
30060125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ อาพัดนอก
16
127
12
122
30060126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุนันท์ นาคุณทรง
7
65
9
123
30060127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาภรรัตน์ เกศศรีพงษ์ศา
8
58
9
124
30060128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาติ เตี้ยไธสง
6
85
8
125
30060129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรักชนก กัณหะสุต
14
186
8
126
30060130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร มะธิปะโน
6
84
8
127
30060131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเนตร ลาสิทธิ์
12
148
8
128
30060132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
27
8
129
30060133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสายพิน บุษย์ศรี
20
174
11
130
30060134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยพล จำชาติ
6
82
8
131
30060135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล จำปามูล
5
51
8
132
30060136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวงศกรณ์ จรัสแสง
5
45
8
133
30060137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงคราญ ชนะเคน
4
21
8
134
30060138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิภูมิ เหล่าเมืองเพีย
12
91
11
135
30060139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ บุษย์ศรี
15
198
8
136
30060140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิศรานุวัฒน์ วังหอม
12
131
11
137
30060141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดศักดิ์ แก้วมะดัน
16
236
12
138
30060142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงฤทธิ์ ผาผง
12
176
10
139
30060143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสูตร ไร่ดี
4
30
8
140
30060144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวงามนิตย์ ทุมา
7
76
8
141
30060145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐา ปัทมสีแก้ว
14
166
8
142
30060146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย ปาสาจันทร์
17
198
11
143
30060147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
56
8
144
30060148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัษฎางค์ ทองดี
10
107
8
145
30060149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
42
9
146
30060150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล สืบสำราญ
15
127
8
147
30060151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทนีย์ ปัตตังเวสา
8
72
8
148
30060152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย แทนลา
19
121
11
149
30060153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธพล รักษาชนม์
20
242
11
150
30060154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
119
8
151
30060155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกษณีย์ แสนตรี
4
31
8
152
30060156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑารัตน์ ดวงเพ็ชรแสง
5
44
8
153
30060157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางละเอียด เอี่ยมศรี
17
137
12
154
30060158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธารา ประทีปรัตน์
12
126
9
155
30060159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา สิงหาภู
6
45
8
156
30060160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ เมินขุนทด
6
37
9
157
30060161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยรรยงค์ บุรีมาศ
8
22
6
158
30060162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกาศิต ศรีโคตร
18
161
12
159
30060163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณ์พิมล แสนศรี
9
88
9
160
30060164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล กล้าหาญ
6
30
9
161
30060165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ รวยกระบือ
6
45
8
162
30060166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบล คิดการ
5
16
8
163
30060167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิทธิ์ อามาตย์
6
54
8
164
30060168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมฤกษ์ แสนศรี
9
88
8
165
30060169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดัชนี ยศพล
5
44
7
166
30060170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา ประโพทัง
9
92
8
167
30060171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบล คิดการ
6
78
8
168
30060172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสำอางค์ รัตนเจริญ
8
54
8
169
30060173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ เจริญวงษ์
17
127
11
170
30060174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ไพรงาม
15
249
9
171
30060175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศลิษา ลาน้ำเที่ยง
13
142
8
172
30060176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ ชาวดง
6
67
8
173
30060177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
43
8
174
30060178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพีรกานดา ภานุสิทธิ์กุล
11
91
8
175
30060179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญแข วิศวเลิศทรัพย์
8
48
8
176
30060180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงจิตร์ ไพรงาม
11
63
8
177
30060181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย สุราษฎร์
11
125
8
178
30060182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ศรีชุม
7
90
8
179
30060183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร คิดการ
4
27
7
180
30060184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาติ ศิริพยัคฆ์
11
138
11
181
30060185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ โต๊ะไธสง
8
44
8
รวม
1,910
19,076
1,670

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2