ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
30070001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ ดวงมาลัย
ชุมช้างบ้านผือ
10
107
11
2
30070002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงศักดิ์ เกษทองมา
ชุมช้างบ้านผือ
17
117
11
3
30070003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ พงศ์พัชรางกูร
ชุมช้างบ้านผือ
8
100
8
4
30070004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ สมน้อย
12
95
8
5
30070005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต บาลไธสง
9
77
8
6
30070006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ภูสำเภา
6
45
8
7
30070007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยะกานต์ นาเมืองรักษ์
7
48
9
8
30070008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน จันทร์มณี
9
59
8
9
30070009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติศาสตร์ เจริญเนาวกุล
8
49
8
10
30070010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย จันทพรม
จุมพล
23
199
14
11
30070011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฐพร ธรรมโส
จุมพล
17
171
12
12
30070012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภัสดล ปุ้งปูน
7
33
9
13
30070013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
143
8
14
30070014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
99
8
15
30070015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวริฬพิชญ์ ค้าขาย
8
58
8
16
30070016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกุลศักดิ์ นนตานอก
10
88
8
17
30070017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุธ เปล่งปลื้ม
15
100
11
18
30070018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบัณฑิตา กลุ่มจันทึก
6
95
8
19
30070019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบำรุง ฉาไธสง
7
39
7
20
30070020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสรร วรรณสุข
15
207
11
21
30070021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกสรรค์ บุญฮวด
ชุมช้างบ้านผือ
10
47
9
22
30070022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศตพล จอดนอก
8
31
6
23
30070023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมุจรินทร์ พันธ์แก้ว
8
59
9
24
30070024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเริง การบรรจง
17
214
11
25
30070025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี พนารินทร์
8
27
8
26
30070026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรทิปด์ พลภูงา
20
164
11
27
30070027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมควร ศิลป์ประกอบ
10
32
8
28
30070028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตณา นมัสการ
4
41
8
29
30070029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธวัช เพ็งพินิจ
15
125
11
30
30070032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ จันทจร
12
89
11
31
30070033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชัย สีหานอก
8
65
8
32
30070034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ หมีทอง
40
869
35
33
30070035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย เทพศรี
12
107
9
34
30070036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิระพงษ์ จันทีนอก
จุมพล
7
45
9
35
30070037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
80
8
36
30070038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธารินทร์ ลครพล
9
62
9
37
30070039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศวิน แสงปาก
จุมพล
9
68
9
38
30070040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธศักดิ์ ส่งเสริม
7
39
9
39
30070041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ทะชาดา
เซิมโพธิ์
7
51
9
40
30070042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒพงษ์ อัคขะรา
17
158
12
41
30070043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ เรืองแก้ว
10
55
9
42
30070044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทราภรณ์ เรืองแก้ว
10
81
9
43
30070045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิงชาย เอี่ยมชัยภูมิ
7
45
8
44
30070046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชร โฉมไทยสง
12
102
8
45
30070047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนริศรา วงษ์จันลา
11
61
8
46
30070048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจีรภา เจริญวงค์
12
113
9
47
30070049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
54
9
48
30070050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสรรค์ ทีทา
15
95
11
49
30070051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสว่าง แว่นไธสง
9
79
8
50
30070052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรษา เนาวคุณ
10
48
8
51
30070053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรภรณ์ ส่งเสริม
7
44
8
52
30070054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเวียงแก้ว ธรรมสาร
18
171
11
53
30070055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปฐมา เทพามาตย์
ชุมช้างบ้านผือ
18
126
11
54
30070056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล เซ็นนอก
10
50
9
55
30070057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปิ่นมุก สมน้อย
18
125
11
56
30070058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรพันธ์ อัยลา
ชุมช้างบ้านผือ
7
55
9
57
30070059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ ชานอก
9
46
8
58
30070060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิพล พลเดชา
9
75
10
59
30070061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพงศ์ มะปะโท
15
112
11
60
30070062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ รมณ์ชิต
8
45
8
61
30070063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
104
11
62
30070064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยพล จันทีนอก
7
27
8
63
30070066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ สงึมรัมย์
8
52
8
64
30070067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ชนากลาง
8
31
8
65
30070068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายรุ้ง ไม้กลาง
9
57
8
66
30070069
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติวุฒิ ตู้จำนงค์
12
116
8
67
30070070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม สมมาตย์
21
309
11
68
30070071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางผกากรอง สืบค้า
20
275
13
69
30070072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ จตุพรม
นาหนัง
13
154
8
70
30070073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติมา บุไธสง
9
41
8
71
30070074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตระกูล เสนานอก
8
79
8
72
30070075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณ กิตติทองวิรักษ์
8
56
8
73
30070076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นาหนัง
18
229
12
74
30070077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
38
8
75
30070078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญยัง จันทร์แก้ว
24
365
13
76
30070079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภณัฐ กัณนอก
19
249
11
77
30070080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุชิต แก้วคูนอก
17
160
11
78
30070081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล พรศักดิ์หาญ
10
81
8
79
30070082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววนิดา สุนพคุณศรี
16
205
11
80
30070083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
53
8
81
30070084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัชชา ชาญชัยภูวดล
16
132
8
82
30070085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมะลิวรรณ ระฆังทอง
7
52
8
83
30070086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิสมัย ขวัญมา
19
185
12
84
30070087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาหนัง
8
73
8
85
30070088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย อริยะเดช
18
256
11
86
30070090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศ ทองน้อย
14
127
8
87
30070091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย เยี่ยงเสือ
10
94
8
88
30070092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิศักดิ์ ถนัดค้า
17
158
11
89
30070093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐชาญ ยางเครือ
รัตนวาปี
12
111
8
90
30070094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมพ์ญาดา นาชัยฤทธิ์
รัตนวาปี
10
100
8
91
30070095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย ปานสาลี
รัตนวาปี
15
142
11
92
30070096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครเดช ไชยโยราช
รัตนวาปี
16
222
9
93
30070097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
46
814
28
94
30070098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกิตติมา งามจันทร์
20
233
13
95
30070099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรี ค้าขาย
7
52
9
96
30070100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรช โพธิสม
นาหนัง
58
1,205
34
97
30070101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประคอง ลัดกลาง
13
199
8
98
30070102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล อินทร์ทอง
13
136
8
99
30070103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัวโฮม โพธิพันไม้
22
264
11
100
30070105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาณัชร์ ศรีทอง
21
333
11
101
30070106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภินันท์ บุญศรี
18
197
11
102
30070107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ เยี่ยมรัมย์
11
78
8
103
30070108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฉันทนา โรจน์บูรณาวงศ์
25
357
18
104
30070109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชยุททร ชูหนู
25
353
13
105
30070110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรากร วรสาร
18
223
11
106
30070111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณพล รุ่งเรืองศักดิวงศ์
10
95
8
107
30070112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัส ภูบุญศรี
17
325
16
108
30070113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางขวัญใจ กาศก้อง
36
562
18
109
30070114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล สุขสุมนต์ศิลป์
12
124
8
110
30070115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ถนัดค้า
13
147
8
111
30070116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
51
8
112
30070117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร
19
186
11
113
30070118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยะพร ถนัดค้า
7
45
8
114
30070119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิภาพร สอบเหล็ก
นาหนัง
19
218
11
115
30070120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ กะตะศิลา
19
323
11
116
30070121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริยา มานอก
8
75
8
117
30070122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล เดือนกระจ่าง
8
76
9
118
30070123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐชญา ดาโม้
รัตนวาปี
10
62
8
119
30070124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปนารีย์ เทนอิสสระ
8
49
8
120
30070125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุทัย ชารัญจ่า
27
480
21
121
30070126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนาดุลย์ รถเพ็ชร
28
501
22
122
30070127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติภพ สระสงครามภู
22
293
15
123
30070128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันศักดิ์ อ่อนหนองหว้า
13
136
8
124
30070129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชูศรี บุญเที่ยง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
10
103
8
125
30070130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี
13
149
8
126
30070131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนีย์ สมรูป
9
86
8
127
30070132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธานินทร์ สุขมา
16
162
11
128
30070133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะ ประกอบผล
19
189
11
129
30070134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริชัย ปิ่นศิริ
10
123
8
130
30070135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
108
8
131
30070136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทรงศิลป์ ธรรมวิภารัตน์
35
494
25
132
30070137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแสงเดือน สาสีดา
19
247
11
133
30070138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
36
7
134
30070139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุญญานันท์ นิลศิริ
9
78
9
135
30070140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยุทธ ผลาทิพย์
14
133
11
136
30070141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล สง่าศรี
2
37
8
137
30070142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล ชัยวงษ์
17
235
12
138
30070143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไตรภพ พุฒนอก
17
134
11
139
30070144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาภรณ์ บุญศรี
8
52
8
140
30070145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา เมยมงคล
วังหลวงหนองหลวง
13
140
8
141
30070146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธเนศ พรมโชติ
5
41
8
142
30070147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย เจริญรัมย์
17
181
11
143
30070148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกยูร ศิริคุณ
วังหลวงหนองหลวง
10
82
9
144
30070149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวหนูเดือน พาแกดำ
18
238
12
145
30070150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมุทร อินทลี
18
224
11
146
30070151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัคเดช รูปสูง
10
55
8
147
30070152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐพล กล้าหาญ
28
391
15
148
30070153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชยพล ระดมผล
20
287
12
149
30070154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา มีศิลป์
เฝ้าไร่
29
530
23
150
30070155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรภัทร มูลเทพ
10
92
8
151
30070156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ อนุวรรณ์
19
232
11
152
30070157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมวล ผาสุข
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
19
271
13
153
30070158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประเทืองศรี บุญล้อม
7
62
9
154
30070159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณพิชญา จันทมนตรี
9
97
8
155
30070160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปฐมาวดี ศรีคราม
7
73
8
156
30070161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา ขันแข็ง
16
202
11
157
30070162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิศาล ลาภยิ่งยง
20
234
12
158
30070163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมพ์ใจ จอดสันเทียะ
9
82
9
159
30070164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรี บุญเที่ยง
13
126
9
160
30070165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเพชร กล้าหาญ
28
334
16
161
30070166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส ร่มสุข
25
411
22
162
30070167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ไพราม
13
130
9
163
30070168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ นวลประเสริฐ
5
64
8
164
30070169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนมิกา ผาดไธสง
9
63
9
165
30070170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทิปกา ระดมผล
24
177
12
166
30070171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
77
8
167
30070172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิริวิชัย มีระหันนอก
20
109
12
168
30070173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา สิทธิจันทร์เสน
16
161
11
169
30070174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกันยารัตน์ เกษรเทียน
8
41
9
170
30070175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิริทธิ์พล พลสม
11
75
11
171
30070176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล รัตนพร
กุดบง
36
631
23
172
30070177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ จอดนอก
10
68
9
173
30070178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยวัตร เลิศนา
18
148
12
174
30070179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญยก งานฉมัง
กุดบง
9
50
9
175
30070180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ แก้วไพทูรย์
7
82
9
176
30070181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สิทธิจันทร์เสน
8
45
8
177
30070182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญยก งานฉมัง
22
272
14
178
30070183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจนุวัตร จงเจือกลาง
8
48
8
179
30070184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ พลดงนอก
10
73
8
180
30070185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
55
9
181
30070186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิธาร ช่างทอง
22
253
12
182
30070187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมฆพร เกษนอก
10
84
9
183
30070188
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีธรณินทร์ ชมภู่
7
30
8
184
30070189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองพูน จอดนอก
9
75
8
185
30070190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอนก สังมาตร
21
168
14
186
30070191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพัฒน์ พรมศิริ
กุดบง
6
63
8
187
30070192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล พลึกรุ่งโรจน์
11
144
8
188
30070193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรจนา สุรินทร์
9
112
8
189
30070194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติศักดิ์ ประชุม
18
145
11
190
30070195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเปมิกา ฟูกระโทก
11
88
8
191
30070196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทวน ด่านแก้ว
22
213
11
192
30070197
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
26
8
193
30070198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชัย หาญศึก
14
190
11
194
30070199
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
74
9
195
30070200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมส่วน ภูวงษ์ยางนอก
12
110
8
196
30070201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพล นาเลาห์
10
70
9
197
30070202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐมสุข สีลาดเลา
วัดหลวงสร้างนางขาว
22
251
12
198
30070203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรินทร เอี่ยมวัชรปาณีกุล
15
147
9
199
30070204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ประชุม
8
42
9
200
30070205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแทน ด่านแก้ว
8
85
8
201
30070206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำรวล คำแสน
6
19
9
202
30070208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
วัดหลวงสร้างนางขาว
20
243
11
203
30070209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยงค์ สารภูมิ
19
178
11
204
30070210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิวัฒน์ เฉลิมวรวงศ์
ทุ่งหลวงต่างคำ
18
130
12
205
30070211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ บุบผาสุข
18
221
11
206
30070212
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
115
8
207
30070213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
59
8
208
30070214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมวล สุขโน
22
162
11
209
30070215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนเดช โภคินชุติวัต
10
79
8
210
30070216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรัญญา สุขโน
13
139
8
211
30070217
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
10
100
10
212
30070218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพล พัฒนพานิช
15
138
9
213
30070219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิวกานท์ ศักดานุศาสน์
19
312
13
214
30070220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย นิยังตัง
14
174
8
215
30070221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพทาย คำวิจิตร์
ทุ่งหลวงต่างคำ
13
132
8
216
30070222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูล ถาวร
ทุ่งหลวงต่างคำ
8
34
9
217
30070223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ สีใส
9
59
8
218
30070224
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิลักษณ์ จรไธสง
27
325
14
219
30070225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายต้องตระการ ดีรบรัมย์
ทุ่งหลวงต่างคำ
12
107
11
220
30070226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรศักดิ์ สีลา
8
59
8
221
30070227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรินทร์ ศรีษะเนตร
13
110
8
222
30070228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพงษ์ วรรณกุล
13
126
8
223
30070229
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเด่น ประคองสุข
16
147
12
224
30070230
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
78
8
225
30070231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปณิพล นานา
24
212
14
รวม
3,079
33,357
2,311

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2