ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
31010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกิจ อาจจุฬา
15
124
8
2
31010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ศรีคำ
11
126
9
3
31010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ ประวันรัมย์
13
146
8
4
31010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศิษฐ สายจันทร์หอม
12
125
8
5
31010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ วงค์ไธสง
8
67
9
6
31010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมช้างบ้านผือ
7
65
8
7
31010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา สุทธิ
19
142
12
8
31010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุณี นิลสระคู
12
123
9
9
31010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน ทวยมีฤทธิิ์
9
67
8
10
31010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกนก ดีมี
26
426
19
11
31010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง วิเศษนคร
17
132
12
12
31010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ รัตนดี
8
98
9
13
31010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสง แก้วฉวี
15
229
11
14
31010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธาดาพงศ์ แดงงาม
9
69
8
15
31010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวคณิศร ชัยศรีษะ
10
46
9
16
31010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาทิต มะริดรัมย์
9
80
8
17
31010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรมแดน ประทุมเมศ
13
122
11
18
31010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิสยาการณ์ ชนะค้า
11
116
8
19
31010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธันยาภัทร์ สุขเกษม
7
45
8
20
31010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยัต ยืนยิ่ง
9
66
9
21
31010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพงค์ จารุทรัพย์สดใส
32
565
24
22
31010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย ไชยพิศ
77
1,809
48
23
31010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปณิชา คำจันทราช
7
63
6
24
31010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์
7
87
9
25
31010025
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย วงศ์คำ
17
237
10
26
31010026
ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ มโนปราณีต
6
52
6
27
31010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารุณี ประทุมเมศ
13
155
9
28
31010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยา พร้อมโตนด
9
38
8
29
31010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอวยพร ศรีภา
10
61
9
30
31010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหนึ่งฤทัย เที่ยงแท้ (รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน)
9
124
9
31
31010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ท.กัมพล ธิราชรัมย์
7
45
8
32
31010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ ศิลากุล
21
395
15
33
31010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดเขต บำรุงแคว้น
20
382
15
34
31010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไตรรงค์ ชุมสาย
9
81
11
35
31010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธินันท์ โสกงโสด
6
42
8
36
31010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพงษ์ อรุณรัมย์
6
17
8
37
31010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนภัทร สิริวาส
24
352
16
38
31010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประกอบ เพชรสุวรรณ
17
134
11
39
31010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัทยา คำสอน
11
79
11
40
31010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ตันติวัฒน์นิยม
8
60
9
41
31010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศจี เปล่งเมือง
11
45
9
42
31010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ คติพงศ์ธาดา
13
195
8
43
31010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู
13
128
8
44
31010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร
20
312
14
45
31010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ กล้าแข็ง
12
190
9
46
31010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจรรยา กุลสุทธิชัย
18
237
12
47
31010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาคร เปลี่ยนรัมย์
21
304
13
48
31010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส บรรลังก์
19
231
11
49
31010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรปกรณ์ ประชาธรรมากุล
11
144
9
50
31010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน กลมกูล
13
168
8
51
31010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร วณิชชาพัชร
13
219
8
52
31010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เย็นทรัพย์
10
108
9
53
31010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรชัย พิมพ์สันต์
10
118
9
54
31010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐ ทองธนสุข
7
54
8
55
31010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลศิลป์ มีตุวงศ์
19
322
16
56
31010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรวิชญ์ วิเศษ
12
129
12
57
31010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณธพงศ์ ผลแก้ว
10
134
8
58
31010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชตา ทันประเสริฐ
8
106
8
59
31010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิลาวัลย์ กะสินรัมย์
9
117
8
60
31010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง เกรัมย์
18
220
11
61
31010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนายุทธ เติมทรัพย์
11
85
8
62
31010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ ธีระวิทยาภรณ์
10
115
9
63
31010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนพร ทรงรัมย์
8
95
8
64
31010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวิทย์ วงศ์รัมย์
8
103
8
65
31010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์
23
318
14
66
31010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบตำรวจเอกยรรยง ศิลาชัย
19
294
14
67
31010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพ วันสารัมย์
9
76
8
68
31010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงกรานต์ ประเสริฐศรีศักดิ์
18
208
12
69
31010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรยุทธ โปรยไธสง
28
456
19
70
31010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
17
185
11
71
31010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์
16
312
11
72
31010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ เตือประโคน
9
106
8
73
31010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ ทรงรัมย์
11
168
8
74
31010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์
35
551
22
75
31010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
76
31010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถพล ชาติรัมย์
25
379
19
77
31010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณา เผด็จสุริยา
9
85
8
78
31010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิลาวัลย์ รักษาธรรม
11
105
9
79
31010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรยศ จรดรัมย์
10
92
8
80
31010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรินทร์ มีพัฒน์
20
204
11
81
31010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ บุตรคาน
11
124
8
82
31010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภรา จันคลัง
12
126
8
83
31010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย ปัตถา
8
99
8
84
31010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย สมคะเณย์
11
127
8
85
31010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ กุสันเทียะ
8
57
8
86
31010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคารมย์ พลกุล
11
95
8
87
31010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองดี อาจทวีกุล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
19
263
11
88
31010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเด็น สุขผดุง
16
187
12
89
31010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหาญ พิทักษ์สาลี
19
330
11
90
31010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ
5
54
8
91
31010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ เลาลักษณ์จรรยา
7
54
8
92
31010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม
15
104
9
93
31010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒินันท์ บุญคล้อย
5
43
9
94
31010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจวงจันทน์ อาจจุฬา
37
650
21
95
31010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์
กุดบง
12
177
8
96
31010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
146
11
97
31010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนอบ ไชยวงศ์
9
85
8
98
31010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรักษ์เมือง มูลเมือง
16
127
12
99
31010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล แวงวรรณ
15
118
12
100
31010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมทรง แพงคำ
5
32
8
101
31010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชาธิปัตย์ ประภาสะโนบล
18
167
12
102
31010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ โล้เจริญรัตน์
7
87
8
103
31010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เถื่อนแก้ว
10
74
9
104
31010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิเดช กนกแก้ว
7
66
8
105
31010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียรคำ ปะนามะตัง
8
69
8
106
31010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
27
428
22
107
31010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ เทศแก้ว
11
123
8
108
31010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนัส ด้วงเอก
11
81
8
109
31010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปริยากร ปักเกตุ
11
101
8
110
31010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิพจน์ สำเริงรัมย์
9
60
8
111
31010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ เยี่ยมสวน
12
122
8
112
31010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร เชิดสูงเนิน
9
113
8
113
31010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
88
8
114
31010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา โสตถิยาภรณ์
6
58
8
115
31010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ สิรัมย์
10
92
8
116
31010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ไร่ขาม
8
103
8
117
31010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉวีวรรณ อินนอก
10
93
8
118
31010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ พรมทองพันธ์
11
104
8
119
31010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ
21
254
11
120
31010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร์ รู้รักดี
8
84
8
121
31010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑามาศ ประภาสะโนบล
14
107
11
122
31010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยันต์ คะเณวัน
22
301
13
123
31010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม มะธิปิไขย
17
179
12
124
31010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนิน ไทยยิ่ง
14
124
9
125
31010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไวพจน์ ตุพิมาย
4
44
8
126
31010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเร็จ มีคม
15
229
9
127
31010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ศิริ บุตรเกิ่ง
17
201
12
128
31010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันท์ วันล้วน
7
61
9
129
31010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ละอองเอก
9
54
8
130
31010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ สมพร้อม
21
307
13
131
31010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา พลอ่อน
10
80
8
132
31010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน
8
79
8
133
31010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ ชวนรัมย์
10
87
8
134
31010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชัย วันล้วน
7
72
9
135
31010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวิทย์ บุญหนัก
26
516
24
136
31010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์
18
182
11
137
31010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย วิเศษสัตย์
10
74
8
138
31010138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์
18
226
11
139
31010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทรรศนีย์ พลพวก
10
102
8
140
31010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ บำรุงธรรม
9
104
8
141
31010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์
10
72
8
142
31010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวัฒน์ วงศ์เจษฎาวณิชย์
9
70
8
143
31010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจันทา บุญสอน
8
102
8
144
31010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด วรงค์
57
1,173
39
145
31010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวสันต์ ปัดกอง
15
146
9
146
31010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ อินทรศร
11
87
8
147
31010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร
11
106
8
148
31010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติชัย ตุพิมาย
11
113
8
149
31010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเตือนใจ เติมทรัพย์
8
81
9
150
31010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย จะริบรัมย์
7
53
9
151
31010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนอม วีระนันทสิทธิ์
10
71
8
152
31010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ์ แม้นรัมย์
8
51
8
153
31010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีสิทธิ์ โลไธสง
17
194
12
154
31010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ เหลาฉลาด
13
201
12
155
31010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตร การเกษ
11
83
9
156
31010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระศักดิ์ กิตตินพเกล้า
6
56
8
157
31010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเวศ ปิยะวงศ์
7
37
9
158
31010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีทอง วาจาดี
6
78
9
159
31010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุมาศ วงศ์คำ
10
125
9
160
31010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ นามแก้ว
10
101
9
161
31010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนัธทวัฒน์ หาดี
20
336
13
162
31010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์
13
78
8
163
31010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกิจ แฟมไธสง
20
245
11
164
31010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกกาญจน์ ฉวีวงศ์
9
75
8
165
31010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ จันศรี
10
105
8
166
31010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเภา วิเศษนคร
7
75
9
167
31010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียรภัทร์ สมฤทธิ์
20
208
11
168
31010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพร นามไพ
7
49
8
169
31010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี แซ่โซ
11
113
8
170
31010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา พวงมาลัย
19
267
12
171
31010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
375
13
172
31010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบารมี ศรีทะลับ
10
115
9
173
31010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพัน แสนศรี
11
112
8
174
31010174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร
17
212
11
175
31010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ จุระยา
10
69
8
176
31010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย จันทะเมนชัย
22
359
22
177
31010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ กรุมรัมย์
10
119
8
178
31010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล
12
206
11
179
31010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสำรวม คงสืบชาติ
13
183
9
180
31010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกรณ์ ปักกาสาร
12
125
9
181
31010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมพันธ์ นาคนวล
21
324
20
182
31010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมร หล่าดอนดู่
11
142
8
183
31010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิติพัฒน์ ธนโชติกิติพัฒน์
7
63
8
184
31010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาสดิ์ วารินกุฏ
11
140
8
185
31010185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
156
11
186
31010186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา เสาวกูล
24
365
18
187
31010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส วาปีโส
11
105
11
188
31010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภาวีร์ ศรีวีระพันธ์
9
72
8
189
31010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล นันทะชาติ
7
61
8
190
31010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนชัย ชูณรงค์
11
185
9
191
31010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต ชุมพลวงศ์
9
77
8
192
31010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุไรรัตน์ แก้วพลงาม
10
87
8
193
31010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุศย์รินทร์ จะแรมรัมย์
6
25
8
194
31010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ สะอาดรัมย์
26
536
18
195
31010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรพัฒน์ พูลสวัสดิ์
14
145
8
196
31010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐธยาน์ สากระจาย
8
96
8
197
31010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรานนท์ กระสินรัมย์
19
252
12
198
31010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ ชาติรัมย์
17
232
11
199
31010200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ พรมพิลา
19
211
11
200
31010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเครือวัลย์ บัวบุญมา
17
245
11
201
31010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังคม ปาสะกะ
16
162
11
202
31010203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชชา กลิ่นวงศ์
16
200
11
รวม
2,682
33,411
2,084

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน