ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
31010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมกิจ อาจจุฬา
13
125
8
2
31010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ศรีคำ
12
123
9
3
31010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ ประวันรัมย์
13
142
8
4
31010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์
13
148
9
5
31010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ วงค์ไธสง
8
64
9
6
31010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมช้างบ้านผือ
7
66
8
7
31010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา สุทธิ
18
138
12
8
31010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุณี นิลสระคู
14
131
9
9
31010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน ทวยมีฤทธิิ์
9
62
8
10
31010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกนก ดีมี
27
400
20
11
31010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง วิเศษนคร
18
142
12
12
31010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ รัตนดี
8
98
9
13
31010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณธพงศ์ ผลแก้ว
15
217
11
14
31010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธาดาพงศ์ แดงงาม
10
65
8
15
31010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวคณิศร ชัยศรีษะ
10
50
8
16
31010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาทิต มะริดรัมย์
8
81
8
17
31010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูษิต รัตนะวรรณ์
18
122
11
18
31010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิสยาการณ์ ชนะค้า
10
110
8
19
31010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธันยาภัทร์ สุขเกษม
7
46
8
20
31010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
65
9
21
31010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพงค์ จารุทรัพย์สดใส
32
517
21
22
31010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย ไชยพิศ
79
1,821
48
23
31010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปณิชา คำจันทราช
7
60
6
24
31010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์
9
72
8
25
31010025
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย วงศ์คำ
18
249
12
26
31010026
ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ มโนปราณีต
5
49
6
27
31010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารุณี ประทุมเมศ
13
151
9
28
31010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยา พร้อมโตนด
9
36
8
29
31010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
57
9
30
31010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหนึ่งฤทัย เที่ยงแท้ (รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน)
10
131
9
31
31010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ท.กัมพล ธิราชรัมย์
7
45
8
32
31010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลศิลป์ มีตุวงศ์
23
414
15
33
31010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดเขต บำรุงแคว้น
21
370
18
34
31010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไตรรงค์ ชุมสาย
10
61
10
35
31010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธินันท์ โสกงโสด
4
38
8
36
31010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพงษ์ อรุณรัมย์
6
15
7
37
31010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม
23
347
16
38
31010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประกอบ เพชรสุวรรณ
17
132
11
39
31010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัทยา คำสอน
11
83
11
40
31010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ตันติวัฒน์นิยม
8
55
8
41
31010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศจี เปล่งเมือง
9
49
9
42
31010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปริยากร ปักเกตุ
13
180
11
43
31010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู
13
131
8
44
31010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร
19
319
13
45
31010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติมา ตั้งสกุล
13
198
8
46
31010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเวศ ปิยะวงศ์
18
236
12
47
31010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาคร เปลี่ยนรัมย์
22
316
12
48
31010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส บรรลังก์
22
234
11
49
31010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชญา ภะคะโต
9
126
9
50
31010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
169
8
51
31010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร วณิชชาพัชร
13
221
8
52
31010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เย็นทรัพย์
8
112
9
53
31010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรชัย พิมพ์สันต์
12
122
9
54
31010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
53
8
55
31010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ กล้าแข็ง
19
327
16
56
31010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรวิชญ์ วิเศษ
13
136
12
57
31010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ละอองเอก
7
122
8
58
31010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชตา ทันประเสริฐ
8
97
8
59
31010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิลาวัลย์ กะสินรัมย์
11
127
8
60
31010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง เกรัมย์
19
219
11
61
31010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนายุทธ เติมทรัพย์
11
80
8
62
31010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ ธีระวิทยาภรณ์
9
121
9
63
31010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนพร ทรงรัมย์
8
95
8
64
31010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวิทย์ วงศ์รัมย์
8
109
8
65
31010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติ บำรุงธรรม
21
300
12
66
31010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบตำรวจเอกยรรยง ศิลาชัย
20
291
13
67
31010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพ วันสารัมย์
8
81
8
68
31010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงกรานต์ ประเสริฐศรีศักดิ์
16
211
12
69
31010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์
30
409
17
70
31010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
16
185
11
71
31010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรยุทธ โปรยไธสง
17
302
11
72
31010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ เตือประโคน
7
105
8
73
31010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ ทรงรัมย์
12
162
8
74
31010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์
36
539
22
75
31010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
76
31010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรมแดน ประทุมเมศ
23
365
18
77
31010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
90
8
78
31010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิลาวัลย์ รักษาธรรม
9
95
8
79
31010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรยศ จรดรัมย์
10
83
8
80
31010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชรินทร์ มีพัฒน์
20
203
11
81
31010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ บุตรคาน
12
127
8
82
31010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภรา จันคลัง
14
116
8
83
31010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย ปัตถา
8
98
8
84
31010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย สมคะเณย์
12
130
8
85
31010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ กุสันเทียะ
9
70
8
86
31010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคารมย์ พลกุล
10
81
8
87
31010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองดี อาจทวีกุล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
18
265
11
88
31010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเด็น สุขผดุง
13
193
12
89
31010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหาญ พิทักษ์สาลี
20
312
11
90
31010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ
5
60
8
91
31010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ เลาลักษณ์จรรยา
7
53
8
92
31010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ โพธิ์นอก
12
102
9
93
31010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒินันท์ บุญคล้อย
5
40
9
94
31010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจวงจันทน์ อาจจุฬา
39
544
22
95
31010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์
13
157
8
96
31010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
147
11
97
31010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนอบ ไชยวงศ์
9
82
8
98
31010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรักษ์เมือง มูลเมือง
16
124
12
99
31010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
103
12
100
31010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
34
8
101
31010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประชาธิปัตย์ ประภาสะโนบล
16
150
12
102
31010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ โล้เจริญรัตน์
6
87
8
103
31010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เถื่อนแก้ว
12
70
9
104
31010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิเดช กนกแก้ว
7
62
8
105
31010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียรคำ ปะนามะตัง
7
59
8
106
31010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
22
413
21
107
31010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ เทศแก้ว
9
120
8
108
31010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนัส ด้วงเอก
11
82
8
109
31010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภีรพร แพงคำ
10
107
8
110
31010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิพจน์ สำเริงรัมย์
8
66
8
111
31010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ เยี่ยมสวน
9
115
8
112
31010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร เชิดสูงเนิน
8
112
8
113
31010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
89
8
114
31010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา โสตถิยาภรณ์
8
66
8
115
31010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ สิรัมย์
10
97
8
116
31010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ไร่ขาม
8
107
8
117
31010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉวีวรรณ อินนอก
9
87
8
118
31010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ พรมทองพันธ์
10
99
8
119
31010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ
22
261
11
120
31010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัคร์ รู้รักดี
8
82
8
121
31010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑามาศ ประภาสะโนบล
14
101
11
122
31010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยันต์ คะเณวัน
24
283
12
123
31010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม มะธิปิไขย
18
162
12
124
31010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนิน ไทยยิ่ง
14
124
9
125
31010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
41
8
126
31010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเร็จ มีคม
16
232
9
127
31010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ศิริ บุตรเกิ่ง
17
179
12
128
31010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันท์ วันล้วน
7
58
8
129
31010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ ชุมพลศักดิ์
9
62
8
130
31010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์
21
312
13
131
31010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริกาญจน์ ธัญโรจน์วรภัทร
9
83
8
132
31010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา วงศ์แหล้
7
87
8
133
31010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ ชวนรัมย์
10
95
8
134
31010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชัย วันล้วน
7
71
9
135
31010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวิทย์ บุญหนัก
23
495
23
136
31010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์
16
175
11
137
31010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย วิเศษสัตย์
10
81
8
138
31010138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
226
11
139
31010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว ปะกิระคะ
10
89
8
140
31010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ เทพศัทธา
9
98
8
141
31010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชญานินทร์ อินทอง
9
65
8
142
31010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวัฒน์ วงศ์เจษฎาวณิชย์
8
66
8
143
31010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจันทา บุญสอน
7
98
8
144
31010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์
54
1,079
39
145
31010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวสันต์ ปัดกอง
11
151
9
146
31010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ อินทรศร
11
85
8
147
31010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไวพจน์ ตุพิมาย
11
98
8
148
31010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติชัย ตุพิมาย
12
126
8
149
31010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรดา อ้อมวิหาร
11
82
9
150
31010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย จะริบรัมย์
8
52
9
151
31010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนอม วีระนันทสิทธิ์
9
75
8
152
31010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ์ แม้นรัมย์
8
48
8
153
31010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปราณี แซ่โซ
17
184
12
154
31010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ เหลาฉลาด
15
193
12
155
31010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตร การเกษ
10
76
9
156
31010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระศักดิ์ กิตตินพเกล้า
5
55
8
157
31010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิเวศ ปิยะวงศ์
7
32
9
158
31010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีทอง วาจาดี
6
74
9
159
31010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุมาศ วงศ์คำ
10
140
9
160
31010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ นามแก้ว
9
109
9
161
31010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนัธทวัฒน์ หาดี
20
328
11
162
31010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์
13
78
8
163
31010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกิจ แฟมไธสง
19
237
11
164
31010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกกาญจน์ ฉวีวงศ์
8
69
8
165
31010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ จันศรี
10
98
8
166
31010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเภา วิเศษนคร
8
76
9
167
31010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียรภัทร์ สมฤทธิ์
18
200
11
168
31010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพร นามไพ
7
44
8
169
31010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
122
8
170
31010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา พวงมาลัย
19
270
12
171
31010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชษฐ จันศรี
18
355
15
172
31010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบารมี ศรีทะลับ
11
134
9
173
31010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ไชยศรีรัมย์
9
120
8
174
31010174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย รินทะ
16
218
11
175
31010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ จุระยา
11
70
8
176
31010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย จันทะเมนชัย
19
364
22
177
31010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ กรุมรัมย์
11
128
8
178
31010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล
12
196
11
179
31010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสำรวม คงสืบชาติ
12
169
9
180
31010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกรณ์ ปักกาสาร
10
116
9
181
31010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัมพันธ์ นาคนวล
21
321
20
182
31010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมร หล่าดอนดู่
10
161
8
183
31010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิติพัฒน์ ธนโชติกิติพัฒน์
7
65
8
184
31010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาสดิ์ วารินกุฏ
11
143
8
185
31010185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระพล เสาวโร
16
147
11
186
31010186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา เสาวกูล
22
350
18
187
31010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส วาปีโส
11
108
11
188
31010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภาวีร์ ศรีวีระพันธ์
9
73
8
189
31010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
68
8
190
31010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนชัย ชูณรงค์
13
187
8
191
31010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต ชุมพลวงศ์
10
71
8
192
31010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุไรรัตน์ แก้วพลงาม
10
84
8
193
31010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
23
8
194
31010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ สะอาดรัมย์
29
549
20
195
31010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจรรยาพร นครแสน
13
138
138
196
31010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐธยาน์ สากระจาย
8
86
8
197
31010197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรานนท์ กระสินรัมย์
18
239
12
198
31010199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ ชาติรัมย์
16
226
11
199
31010200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสราวุธ ดำริห์
20
213
11
200
31010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเครือวัลย์ บัวบุญมา
15
238
11
201
31010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังคม ปาสะกะ
16
150
11
202
31010203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชชา กลิ่นวงศ์
19
172
11
รวม
2,641
32,733
2,204

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2