ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
31030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ จีนประสพ
11
182
8
2
31030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ พงศ์พิพัฒน์ชัย
11
128
9
3
31030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ เอี่ยมไธสง
11
77
9
4
31030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริศักดิ์ สัตย์ฌุชนม์
8
84
9
5
31030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี แก้วมะเริง
11
101
8
6
31030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกริช นพรัตน์
10
120
9
7
31030007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงัด เหมือนพร้อม
17
201
11
8
31030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโผน คำลอย
28
418
16
9
31030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารุณี ก้านแก้ว
6
45
8
10
31030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉรา หรั่งแร่
10
134
8
11
31030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
12
31030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาระพัด มากแสน
7
39
8
13
31030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นมหาชัย นันธิษา
9
63
8
14
31030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี มีแย้มภักดิ์
9
93
8
15
31030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ ฉิมกูล
20
242
14
16
31030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนันท์นภัส หอยมุกข์
16
204
11
17
31030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนูศิลป์ แก้วยก
11
156
8
18
31030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบล ปานงูเหลือม
11
134
8
19
31030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรภัทร ยันละหา
11
99
8
20
31030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราเมษ ลางกระโทก
10
124
9
21
31030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา สอนกระโทก
14
202
9
22
31030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุศลารัตน์ สูรยาวัฒน์สกุล
9
143
8
23
31030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ คนชุม
70
1,650
48
24
31030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ศรีภักดี
11
161
9
25
31030025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ สายเสน
20
213
11
26
31030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมวิเชียร ปลาโพธิ์
7
123
8
27
31030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย ศรีชุม
16
312
16
28
31030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจ คุณวงศ์
11
167
8
29
31030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรจนา มากชุมแสง
7
69
8
30
31030030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา ขำเอนก
15
235
11
31
31030031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกัณหา โตสกุล
18
190
11
32
31030032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชอบ เจียรัมย์
19
205
11
33
31030033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวลิต วิทย์ศลาพงษ์
20
220
11
34
31030034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายตรีวิทย์ สุทธศรีเมธีชัย
16
178
11
35
31030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกริช แสงสุระ
9
51
8
36
31030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิธร ม่านทอง
11
118
8
37
31030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรณู ประสงค์กูล
10
105
8
38
31030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญสิริ กลิ่นพยอม
10
75
8
39
31030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ลาดนอก
17
207
12
40
31030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัสตร์มงกุฎ มีคม
7
35
8
41
31030041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอลงกต สุขเกษม
24
313
11
42
31030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนอ ไทยแท้
9
72
8
43
31030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์พงศ์ คำพันธ์
7
55
8
44
31030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลปกร จุมพิษ
7
45
8
45
31030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุณี พวงประโคน
6
27
8
46
31030046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชัย สมานชาติ
23
378
16
47
31030047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน พลจังหรีด
20
375
19
48
31030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุฌานี สวนสวรรค์
10
125
9
49
31030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์
13
198
11
50
31030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรสิทธิ์ นุ่มนวลศรี
11
91
8
51
31030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
52
31030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรภาพ นาราช
11
101
8
53
31030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบตำรวจโทนพกร พุทธา
19
240
12
54
31030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
97
8
55
31030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครินทร์ โพธิ์เหมือน
11
129
8
56
31030056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ เมฆะสุวรรณ์
25
334
13
57
31030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิราภา เตสะ
12
123
9
58
31030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบล คูณขุนทด
8
72
8
59
31030059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา มะไลไธสง
14
161
11
60
31030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอารี ภูมิพันธุ์
16
160
11
61
31030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณภัสนันท์ กิตติอุดมพันธ์
7
63
9
62
31030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์ สาลีพันธ์
5
23
7
63
31030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร ตาชูชาติ
9
90
8
64
31030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรกช มารอด
8
71
8
65
31030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ โพธิ์นอก
6
55
8
66
31030066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุเทน ระวะใจ
14
137
11
67
31030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ไตรทิพย์
11
153
8
68
31030068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช แพงไธสง
22
386
16
69
31030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกร กองสุข
18
187
11
70
31030070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย มนุษย์ชาติ
17
186
11
71
31030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา รัตนวิชัย
8
50
8
72
31030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ งามผักแว่น
8
51
8
73
31030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนีกร ประสาร
5
43
8
74
31030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฐภัทร ปองนาน
12
125
8
75
31030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ บุญวงค์
5
60
9
76
31030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงระวี อัครสุขบุตร
49
1,037
33
77
31030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย สิทธิธรรม
12
307
10
78
31030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระพงษ์ สุขแสวง
10
85
8
79
31030079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุบรรณ หมื่นภักดี
21
198
11
80
31030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก การเกษ
9
84
8
81
31030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีราวัฒน์ พิมพาสร้อย
21
279
11
82
31030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรากรณ์ ปิวิสาร
10
94
8
83
31030083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาคริต โพธิ์ทา
17
236
11
84
31030084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชานนท์ อรัญสาร
20
294
11
85
31030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ยิ่งยง
10
95
9
86
31030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ แสนยศ
8
53
9
87
31030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์
11
147
8
88
31030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ยุทไธสง
7
87
9
89
31030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิชัย เรืองพงศ์ไพศาล
11
92
9
90
31030090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ รัตนเวชตระกูล
19
150
11
91
31030091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง
19
245
12
92
31030092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำรอง ศรีสมัคร
21
272
12
93
31030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ กองเงินนอก
9
167
8
94
31030094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิรันดร์รัตน์ ฉันทะกุล
20
186
11
95
31030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด โพธิ์ใส
15
149
8
96
31030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณพร ไชยสิทธิ์
11
66
8
97
31030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ มะณี
12
98
8
98
31030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ส้มสาย
7
54
8
99
31030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรณิชชา อัครพิชากุล
9
75
8
100
31030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายวิสิต สุธรรม
17
190
11
101
31030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เมธีนัณท์ วันดี
11
126
8
102
31030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ เกิดแสงรัตน์
31
538
20
103
31030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย สอนกระโทก
11
162
8
104
31030104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายร่มฟ้า บุญรอดรัมย์
21
140
12
105
31030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ วงค์สาลี
13
208
10
106
31030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชลาลัย ทะลายรัมย์
5
69
8
107
31030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ จันอ่อน
9
103
8
108
31030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด เหมือนพร้อม
132
1,739
56
109
31030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระมานนท์ ผันอากาศ
9
107
8
110
31030110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพาน เบ็ญณรงค์
35
682
23
111
31030111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ ศรีกิมแก้ว
16
173
11
112
31030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัฒนา สันตะพันธ์
8
59
8
113
31030113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
198
11
114
31030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวทิน ไกรสูรย์
12
162
8
115
31030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ศรีขาวรส
10
107
8
116
31030116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ จรเอ้กา
16
195
11
117
31030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระวัฒน์ พัชนี
10
85
8
118
31030118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทิศักดิ์ อินทร์แสง
20
264
12
119
31030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ บำรุงรส
25
419
22
120
31030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิรา ลีแสน
12
208
10
121
31030121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทนงศักดิ์ กุยลอยทาม
18
241
11
122
31030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐนันท์ ปราบริปู
11
198
8
123
31030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิไลวรรณ ใหญ่กระโทก
18
263
11
124
31030124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสหรัฐ ศิริเมฆา
20
184
11
125
31030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา ศรีจันทร์
18
149
11
126
31030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประหยัด แก้วผลึก
19
163
11
127
31030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณชัย สมานชาติ
7
86
8
128
31030128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพัฒน์ เที่ยงนิล
17
208
11
129
31030129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภาพ เผ่าเวียงคำ
20
307
12
130
31030130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา สาลี
18
271
13
131
31030131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธุ์
30
425
21
132
31030132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม เข็มบุปผา
18
253
11
133
31030133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจารึก กมลมา
19
225
12
134
31030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายยนต์ หาญวารี
11
92
8
135
31030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุราชิน พิมพาวัฒนาสุข
7
86
9
136
31030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดใจ ผาสุขสม
9
57
8
137
31030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวลักษณ์ ทิพย์อักษร
8
42
9
138
31030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
32
8
139
31030139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิมล สารคร
24
393
21
140
31030140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบตรีอุดม วรรณวิเศษ
20
239
11
141
31030141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเร็จ จบสัญจร
23
529
22
142
31030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกรวิวัฒน์ สันโดษขจรพงศ์
25
343
11
143
31030143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ สุขสันต์
22
231
11
144
31030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ สว่างศรี
25
387
18
145
31030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุติพงษ์ วงษ์อินทร์จันทร์
ชุมช้างบ้านผือ
9
47
8
146
31030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอุ่น มัดถาปะตัง
8
73
8
147
31030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปุณยนุช ดวงศรี
13
123
8
148
31030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต พับพิมพ์สัย
12
133
8
149
31030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิธิศักดิ์ วันทอง
34
506
19
150
31030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร เทินสะเกตุ
8
85
8
151
31030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงใจ มะไลไธสง
5
56
8
152
31030152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติ พงษ์กระโทก
16
124
11
153
31030153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกวิท หาญสมบัติ
20
281
11
154
31030154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย นามปราศัย
20
328
14
155
31030155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ กระจ่างยุทธ
20
266
11
156
31030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเวช เณรเกิด
32
641
18
157
31030157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติพงศ์ การเกษ
19
168
11
158
31030158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญจิตร หนูหล่า
19
159
11
159
31030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ แสงภารา
8
62
8
160
31030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัทมา เกรัมย์
5
31
8
161
31030161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองยศ สมมาตร์
12
88
11
162
31030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
29
8
163
31030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชญา ภะคะโต
5
28
8
164
31030164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพัฒน์ ภาษี
19
189
11
165
31030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวรศักดิ์ ธาตุสุวรรณ
7
32
8
166
31030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงศ์ สาวงค์ตุ้ย
6
50
8
167
31030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ คิดโสดา
18
193
11
168
31030168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินิต ศิริสันติเมธาคม
22
269
11
169
31030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต นาดสะพัด
19
209
11
170
31030170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเบญจมาศ วรสีหะ
19
203
11
171
31030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปณิธาน แจ่มแจ้ง
6
63
8
172
31030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งสุรีย์ ศรีสุวะ
10
175
8
173
31030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภีรพร แพงคำ
10
80
8
174
31030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์ฉาย สนิท
6
116
8
175
31030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทิยา คิดโสดา
14
107
9
176
31030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรรธนวิชญ์ คำพันธ์
9
59
9
177
31030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเธียรวิชญ์ เทียบฤทธิ์
7
124
8
178
31030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารี คุณวงศ์
9
146
8
179
31030179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีศักดิ์ ตระกูลรัมย์
33
617
22
180
31030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
73
9
181
31030181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ แสวง
21
287
11
182
31030182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ อ่อนน้ำคำ
23
396
17
183
31030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสิษฐ์ คำสอน
14
133
8
184
31030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนินะพา ชูเชิดเชื้อ
10
113
8
185
31030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ เจริญพันธ์
31
630
25
186
31030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอินทร์ บุญทูล
33
505
23
187
31030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.อ.ณัฐพงษ์ อ่อนวาที
10
69
8
188
31030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนีย์ คัชมา
12
226
8
189
31030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสกุณา บุญรอดรัมย์
12
187
8
190
31030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียน ปลื้มกมล
10
156
8
191
31030191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ เหลือหลาย
18
234
11
192
31030192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศราวุธ ขุนนอก
37
540
25
193
31030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัสกร หัสดิน
12
105
8
194
31030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ บุตรศรีภูมิ
10
144
8
195
31030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด แตงพรม
13
112
9
196
31030196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชุติมา โพธี
10
104
8
197
31030197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย เจริญสุข
20
284
11
198
31030198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย เทียนวรรณ
19
160
12
199
31030199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชวนพิศ ตั้งจิตเจษฎา
11
146
8
200
31030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน อินนอก
8
62
8
201
31030201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีวุฒิ เขื่อนคำ
9
84
8
202
31030202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ปิ่นวิเศษ
25
360
17
203
31030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิตินัย สุขเกษม
11
89
9
204
31030204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประเทือง กันหาทิพย์
13
277
15
205
31030205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ สมานชาติ
20
239
13
206
31030206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง แก้วอำไพ
18
184
11
207
31030207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส คลองข่อย
12
141
9
208
31030208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญลือ เทียนศิริ
6
69
8
209
31030209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ศรีผดุง
13
143
8
210
31030210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมภูมิ สิงห์โตหิน
29
417
21
211
31030211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ สหุนาฬุ
11
75
9
212
31030212
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
28
8
213
31030213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายองอา รักษา
11
103
8
214
31030214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุคนธ์ เครือบคนโท
22
304
14
215
31030215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต หลอมประโคน
9
61
8
216
31030216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชัน เรืองมนตรี
14
198
9
รวม
3,221
41,265
2,330

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน