ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
31030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบล คูณขุนทด
12
173
8
2
31030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ เอี่ยมไธสง
14
122
9
3
31030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน แรงประโคน
11
64
9
4
31030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์ สาลีพันธ์
8
70
9
5
31030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล อริยะศิริวงศ์
9
95
8
6
31030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกริช นพรัตน์
9
119
9
7
31030007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนตรี แก้วมะเริง
17
181
11
8
31030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโผน คำลอย
26
397
16
9
31030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ อั้นภักดี
7
38
8
10
31030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉรา หรั่งแร่
11
144
8
11
31030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
12
31030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาระพัด มากแสน
6
32
8
13
31030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นมหาชัย นันธิษา
9
67
8
14
31030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี มีแย้มภักดิ์
8
87
8
15
31030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ ฉิมกูล
21
225
14
16
31030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนันท์นภัส หอยมุกข์
19
194
11
17
31030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนูศิลป์ แก้วยก
13
149
8
18
31030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบล ปานงูเหลือม
12
149
8
19
31030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรภัทร ยันละหา
11
106
8
20
31030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราเมษ ลางกระโทก
10
112
9
21
31030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา สอนกระโทก
15
178
9
22
31030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุศลารัตน์ สูรยาวัฒน์สกุล
13
150
8
23
31030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ คนชุม
71
1,649
47
24
31030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ ศรีภักดี
13
153
9
25
31030025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ สายเสน
19
202
11
26
31030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
119
8
27
31030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย ศรีชุม
17
288
13
28
31030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจ คุณวงศ์
14
162
8
29
31030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรจนา มากชุมแสง
7
86
8
30
31030030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริศักดิ์ สัตย์ฌุชนม์
18
220
11
31
31030031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกัณหา โตสกุล
18
172
11
32
31030032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชอบ เจียรัมย์
17
186
11
33
31030033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวลิต วิทย์ศลาพงษ์
19
209
11
34
31030034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายตรีวิทย์ สุทธศรีเมธีชัย
17
174
11
35
31030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
37
8
36
31030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิธร ม่านทอง
12
121
8
37
31030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรณู ประสงค์กูล
10
96
8
38
31030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญสิริ กลิ่นพยอม
10
66
8
39
31030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ลาดนอก
15
184
10
40
31030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัสตร์มงกุฎ มีคม
7
38
8
41
31030041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอลงกต สุขเกษม
24
293
11
42
31030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนอ ไทยแท้
7
68
8
43
31030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย จำเนียรกุล
6
47
8
44
31030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลปกร จุมพิษ
6
42
8
45
31030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิชิตา สืบทอง
7
29
8
46
31030046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชัย สมานชาติ
25
365
13
47
31030047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน พลจังหรีด
24
364
22
48
31030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุฌานี สวนสวรรค์
12
127
9
49
31030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์
16
195
12
50
31030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรสิทธิ์ นุ่มนวลศรี
9
88
8
51
31030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรภาพ นาราช
9
109
8
52
31030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ สหวิริยะสิน
18
214
12
53
31030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
105
8
54
31030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครินทร์ โพธิ์เหมือน
12
121
8
55
31030056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ เมฆะสุวรรณ์
26
287
12
56
31030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงศ์ สาวงค์ตุ้ย
12
134
9
57
31030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์พงศ์ คำพันธ์
8
67
8
58
31030059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา มะไลไธสง
18
144
11
59
31030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอารี ภูมิพันธุ์
16
168
11
60
31030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณภัสนันท์ กิตติอุดมพันธ์
8
76
9
61
31030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
25
7
62
31030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิตร ตาชูชาติ
7
83
8
63
31030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรกช มารอด
8
61
8
64
31030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
59
8
65
31030066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุเทน ระวะใจ
18
142
11
66
31030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ไตรทิพย์
11
142
8
67
31030068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก การเกษ
21
400
18
68
31030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกร กองสุข
19
156
11
69
31030070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย มนุษย์ชาติ
17
186
11
70
31030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา รัตนวิชัย
8
41
8
71
31030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกฤษฎิ์ เทกระโทก
7
53
8
72
31030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจินดา มีแย้มภักดิ์
5
28
8
73
31030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฐภัทร ปองนาน
11
110
8
74
31030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ บุญวงค์
6
52
8
75
31030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงระวี อัครสุขบุตร
48
955
33
76
31030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย สิทธิธรรม
16
303
11
77
31030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระพงษ์ สุขแสวง
10
87
8
78
31030079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุบรรณ หมื่นภักดี
16
190
11
79
31030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
82
8
80
31030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีราวัฒน์ พิมพาสร้อย
19
263
11
81
31030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรากรณ์ ปิวิสาร
10
102
8
82
31030083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาคริต โพธิ์ทา
16
232
11
83
31030084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางดวงใจ มะไลไธสง
21
273
11
84
31030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
102
9
85
31030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดอกรัก อภัยเดช
8
57
9
86
31030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์
12
140
8
87
31030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพล เจียมรัมย์
7
83
8
88
31030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพันธ์ คุ้มไพฑูรย์
9
100
9
89
31030090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ รัตนเวชตระกูล
14
140
11
90
31030091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง
20
258
12
91
31030092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำรอง ศรีสมัคร
20
242
12
92
31030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ กองเงินนอก
11
167
8
93
31030094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิรันดร์รัตน์ ฉันทะกุล
18
179
11
94
31030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลาด โพธิ์ใส
14
150
8
95
31030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณพร ไชยสิทธิ์
9
69
8
96
31030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา ธรรมโกศล
9
93
8
97
31030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ส้มสาย
6
49
8
98
31030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขวัฒน์ นุ่มนวลศรี
8
68
8
99
31030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายวิสิต สุธรรม
16
181
11
100
31030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เมธีนัณท์ วันดี
12
127
8
101
31030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ เกิดแสงรัตน์
31
533
24
102
31030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย สอนกระโทก
11
158
8
103
31030104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายร่มฟ้า บุญรอดรัมย์
19
129
12
104
31030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
208
11
105
31030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชลาลัย ทะลายรัมย์
5
61
8
106
31030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ จันอ่อน
9
104
8
107
31030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด เหมือนพร้อม
129
1,718
56
108
31030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระมานนท์ ผันอากาศ
9
123
8
109
31030110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพาน เบ็ญณรงค์
34
623
23
110
31030111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ ศรีกิมแก้ว
19
177
11
111
31030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัฒนา สันตะพันธ์
7
56
8
112
31030113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรณิชชา อัครพิชากุล
20
196
11
113
31030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวทิน ไกรสูรย์
12
166
8
114
31030115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ศรีขาวรส
9
111
8
115
31030116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ จรเอ้กา
16
191
11
116
31030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระวัฒน์ พัชนี
9
91
8
117
31030118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทิศักดิ์ อินทร์แสง
22
249
14
118
31030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ บำรุงรส
28
407
22
119
31030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิรา ลีแสน
12
205
9
120
31030121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทนงศักดิ์ กุยลอยทาม
20
252
11
121
31030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ ทิพย์ศรีหา
13
183
8
122
31030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิไลวรรณ ใหญ่กระโทก
18
269
11
123
31030124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสหรัฐ ศิริเมฆา
18
187
11
124
31030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา ศรีจันทร์
16
143
11
125
31030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประหยัด แก้วผลึก
18
162
11
126
31030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีราพัชร์ สารคร
9
84
8
127
31030128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพัฒน์ เที่ยงนิล
17
199
11
128
31030129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภาพ เผ่าเวียงคำ
20
309
11
129
31030130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด แตงพรม
18
236
12
130
31030131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธุ์
31
442
21
131
31030132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม เข็มบุปผา
18
251
11
132
31030133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ มะณี
20
217
12
133
31030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
99
8
134
31030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุราชิน พิมพาวัฒนาสุข
9
73
8
135
31030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
63
8
136
31030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวลักษณ์ ทิพย์อักษร
6
33
9
137
31030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
32
8
138
31030139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิมล สารคร
25
391
21
139
31030140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวชุติมา โพธี
19
219
11
140
31030141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา สาลี
28
504
22
141
31030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกรวิวัฒน์ สันโดษขจรพงศ์
27
333
11
142
31030143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ สุขสันต์
20
237
11
143
31030144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ สว่างศรี
21
362
18
144
31030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุติพงษ์ วงษ์อินทร์จันทร์
ชุมช้างบ้านผือ
8
63
8
145
31030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอุ่น มัดถาปะตัง
8
67
8
146
31030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
125
8
147
31030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต พับพิมพ์สัย
10
133
8
148
31030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิธิศักดิ์ วันทอง
34
474
18
149
31030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร เทินสะเกตุ
9
86
8
150
31030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชานนท์ อรัญสาร
7
48
7
151
31030152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติ พงษ์กระโทก
17
112
11
152
31030153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกวิท หาญสมบัติ
17
264
11
153
31030154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย นามปราศัย
18
298
17
154
31030155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ กระจ่างยุทธ
20
261
12
155
31030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเวช เณรเกิด
35
646
20
156
31030157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
160
11
157
31030158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจินดา พลอ่อน
18
160
11
158
31030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ แสงภารา
7
61
8
159
31030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี เกาะโค้ง
5
42
8
160
31030161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบวรศักดิ์ ธาตุสุวรรณ
10
76
11
161
31030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ คุยสูงเนิน
6
30
8
162
31030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
32
8
163
31030164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองยศ สมมาตร์
16
175
11
164
31030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ แสนยศ
8
42
8
165
31030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
47
8
166
31030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ คิดโสดา
18
181
11
167
31030168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินิต ศิริสันติเมธาคม
22
257
11
168
31030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต นาดสะพัด
20
201
11
169
31030170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ระวี พลอยไธสง
19
190
11
170
31030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงฤทธิ์ ทิพย์โภชน์
9
65
8
171
31030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งสุรีย์ ศรีสุวะ
11
170
8
172
31030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรศักดิ์ ซุนเฮงกุล
7
76
8
173
31030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
103
8
174
31030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทิยา คิดโสดา
12
105
9
175
31030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรรธนวิชญ์ คำพันธ์
9
62
9
176
31030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเธียรวิชญ์ เทียบฤทธิ์
10
121
8
177
31030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ งามผักแว่น
11
139
8
178
31030179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีศักดิ์ ตระกูลรัมย์
37
607
22
179
31030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
68
9
180
31030181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนินะพา ชูเชิดเชื้อ
20
274
11
181
31030182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ อ่อนน้ำคำ
22
387
18
182
31030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสิษฐ์ คำสอน
11
133
8
183
31030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิชัย เรืองพงศ์ไพศาล
13
128
8
184
31030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิษฐ์ เจริญพันธ์
33
581
25
185
31030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองอินทร์ บุญทูล
30
446
19
186
31030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.อ.ณัฐพงษ์ อ่อนวาที
7
67
8
187
31030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนีย์ คัชมา
16
210
8
188
31030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสกุณา บุญรอดรัมย์
14
187
8
189
31030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียน ปลื้มกมล
11
151
8
190
31030191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ เหลือหลาย
20
216
11
191
31030192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศราวุธ ขุนนอก
31
527
25
192
31030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัสกร หัสดิน
11
103
8
193
31030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ บุตรศรีภูมิ
10
140
8
194
31030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
115
9
195
31030196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารุณี ก้านแก้ว
10
101
8
196
31030197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย เจริญสุข
20
287
11
197
31030198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย เทียนวรรณ
20
165
12
198
31030199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชวนพิศ ตั้งจิตเจษฎา
13
146
8
199
31030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน อินนอก
7
78
8
200
31030201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีวุฒิ เขื่อนคำ
11
81
8
201
31030202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ปิ่นวิเศษ
22
345
15
202
31030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิตินัย สุขเกษม
10
90
9
203
31030204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประเทือง กันหาทิพย์
13
295
14
204
31030205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ สมานชาติ
17
200
11
205
31030206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง แก้วอำไพ
16
178
11
206
31030207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณชัย สมานชาติ
14
139
9
207
31030208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญลือ เทียนศิริ
6
68
8
208
31030209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ศรีผดุง
13
138
8
209
31030210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมภูมิ สิงห์โตหิน
27
407
20
210
31030211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ สหุนาฬุ
8
73
9
211
31030212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิริยะ นาราช
9
26
8
212
31030213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
97
8
213
31030214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนารี คุณวงศ์
20
288
15
214
31030215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต หลอมประโคน
9
54
8
215
31030216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชัน เรืองมนตรี
14
208
9
รวม
3,216
39,949
2,324

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2