ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
31040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพาพรรณ คะเนวัน
9
88
8
2
31040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกมลลักษณ์ จำปาศรี
8
41
8
3
31040003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกครอง แสนมณี
14
174
8
4
31040004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรี บุญแจด
8
62
8
5
31040005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชูศรี นันตา
31
630
19
6
31040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธิติพันธ์ อะทาโส
8
58
8
7
31040007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนภัทร วีรพัฒน์อนันต์
18
125
11
8
31040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอธิศักดิ์ มณีภาค
9
59
8
9
31040009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรหาญ บุญจันทร์
11
128
8
10
31040010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณพัฐธิกา จำปาทอง
11
98
8
11
31040011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวารี ภาคพรหม
9
90
8
12
31040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิจิตรา พิชญสมบัติ
8
65
8
13
31040013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ ทองเรือง
15
102
11
14
31040014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโพธิญาน ก้านจักร
14
154
8
15
31040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบารมี ศรีรักษา
9
100
8
16
31040016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางช่วงมณี จงเพียร พุฒสุข
12
142
8
17
31040017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ สุภะกรรม
4
45
8
18
31040018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรัชชัย แพนแก้ว
8
43
8
19
31040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายฝน พลอาษา
9
80
8
20
31040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ ประนัดศรี
9
92
8
21
31040021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
94
8
22
31040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราพันธ์ สมาทอง
12
176
8
23
31040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
86
8
24
31040024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต สะโลรัมย์
8
57
8
25
31040025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
84
8
26
31040026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษฎ์พล สุขกำเนิด
12
122
8
27
31040027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ สุดประโคน
20
230
11
28
31040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปภัสรินทร์ คริช
8
88
8
29
31040029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนา โททัสสะ
21
225
11
30
31040030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
25
8
31
31040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ ดวงสำราญ
13
137
8
32
31040032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิท ล้วนกล้า
18
158
11
33
31040033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพรรดิ เดิมทำรัมย์
6
47
8
34
31040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงค์ศักดิ์ พุทธลา
14
196
8
35
31040035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาคภูมิ แก้วกูล
17
145
11
36
31040036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกราช เครือศรี
8
71
8
37
31040037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนั่น ประเสริฐศรี
6
37
8
38
31040038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย พลอาษา
11
102
8
39
31040039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ กั้นไธสง
10
130
8
40
31040040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัวพันธ์ นันตา
20
252
11
41
31040041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีภพ ดวงภักดีรัมย์
10
98
8
42
31040042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิกร มณีเนตร
18
141
11
43
31040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย โขงรัมย์
11
125
9
44
31040044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัษณ สุขเกษม
8
67
8
45
31040045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงศ์ ทับสุลิ
5
51
8
46
31040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาณิสรา เสนาพันธ์
8
50
8
47
31040047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉัตรปวีณ์ พลวงษ์ศรี
12
87
8
48
31040048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ บุญมี
20
192
12
49
31040049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุคนธ์ ไปนาวะดี
23
292
11
50
31040050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา พลพุฒินันท์
17
172
9
51
31040051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิณห์จุฑา ยุวรรณะ
18
153
11
52
31040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
91
8
53
31040053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิษณุ ปิ่นรัตนกูล
9
83
8
54
31040054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรพงษ์ ดูยอดรัมย์
9
83
8
55
31040055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมหมาย ฝ่ายพลแสน
18
149
11
56
31040056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสดศรี สุดเต้
18
154
11
57
31040057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงเกียรติ แสไธสง
7
60
8
58
31040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนปภา สิงโพธิ์ทอง
7
41
8
59
31040059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชญ์ สิทธิ์เสือ
8
74
8
60
31040060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวุธ ภูทองแหลม
13
107
11
61
31040061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชร์จิโรจน์ กระจ่างวงศ์
22
196
11
62
31040062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวละเอียด อาจทวีกุล
8
35
8
63
31040063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญธรรม พงศ์ชนะ
6
41
8
64
31040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาติ ปรึกไธสง
6
74
8
65
31040065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศศิพร รินทะ
19
201
11
66
31040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ พุทธเพาะ
46
1,075
49
67
31040067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ วิศิษฎ์ศิลป์
18
313
14
68
31040068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิมลมาศ ชำนิกล้า
12
102
8
69
31040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
26
7
70
31040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดชัย รักษาอินทร์
11
66
8
71
31040071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล แสนลี
19
195
11
72
31040072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมานิตย์ แสนยะบุตร
12
127
8
73
31040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจันทร์เพ็ง ทาระเวท
20
264
11
74
31040074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ พวงธรรม
16
124
11
75
31040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระ เรียงทอง
8
72
8
76
31040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
61
8
77
31040077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราพร ผนิดรัตนากร
11
182
8
78
31040078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวลิต ชูทรัพย์
20
322
11
79
31040079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนากร การะวิโก
16
160
11
80
31040080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเบญจวรรณ อุไรรัตน์
18
198
11
81
31040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชุม อยู่เกาะ
10
138
8
82
31040082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรรณิกา พันญูเทพ
6
72
8
83
31040083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหาญ แถวนาชุม
27
405
22
84
31040084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสวาณี บ่อศิลป์
10
97
8
85
31040085
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบโทณัฐวัตร โจระสา
5
32
7
86
31040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
87
31040087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธวิน พุทธินันเมธา
9
83
8
88
31040088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพงษ์ สุวรรณ
19
186
11
89
31040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัญจวน อังสนุ
7
50
8
90
31040090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุบรรณ์ จำปาศรี
19
157
11
91
31040091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนีกร ประสาร
8
47
8
92
31040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ โสพันนา
13
138
8
93
31040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
39
8
94
31040094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์
25
401
22
95
31040095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง พวงธรรม
15
112
12
96
31040096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
56
8
97
31040097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ กุลพรม
15
127
11
98
31040098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพลินจิตร นัดกล้า
41
697
24
99
31040099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะพล มะลิเลิศ
15
244
11
100
31040100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม
16
180
11
101
31040101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพร ศาลางาม
10
114
8
102
31040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
89
8
103
31040103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี เชยรัมย์
18
198
13
104
31040104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร อรุณโน
16
203
11
105
31040105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร บุญหวัง
10
98
8
106
31040106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุชา สีหาวัฒน์
22
272
14
107
31040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา สองสีดา
9
83
8
108
31040108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
214
12
109
31040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัทภร เนาว์ประโคน
9
98
8
110
31040110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ สามารถกุล
12
119
8
111
31040111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธินิดา พิลาล้ำ
9
106
8
112
31040112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเพ็ง พิลาล้ำ
18
177
11
113
31040113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
52
8
114
31040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ศรีเจริญ
14
178
8
115
31040115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดาวัลย์ แสงตา
7
71
8
116
31040116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร บุ้งทอง
58
1,335
37
117
31040117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิสมัย อรุณโน
18
180
11
118
31040118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกฤช นามบุดดี
9
108
8
119
31040119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีทัต พุฒิธีรวงศ์
20
203
11
120
31040120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง เจริญศิริ
6
41
8
121
31040121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร เยียวรัมย์
8
52
8
122
31040122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำภี โฉมสุข
6
42
8
123
31040123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพล อ่อนหนองหว้า
17
233
11
124
31040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคูณ สีสิ่ว
11
130
8
125
31040125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนารดี จารุสิทธิกุล
10
100
8
126
31040126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประคองณัฐ แสนสนาม
11
102
8
127
31040127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ สีแดง
12
103
8
128
31040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
49
8
129
31040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลำดวน ชาวไธสง
12
125
8
130
31040130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถพล สระสงคราม
32
519
23
131
31040131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันท ปุผาลา
9
117
8
132
31040132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรรยา กีรตินิตยา
14
156
8
133
31040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเด็ด ผนิดรัตนากร
14
202
9
134
31040134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ ฝาคำ
21
282
15
135
31040135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา
17
159
11
136
31040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
12
4
137
31040137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกฤษณา เกลียววงศ์
17
242
14
138
31040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิภัทร หาญธิติภูวดล
21
267
12
139
31040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
44
9
140
31040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรุติพงศ์ ดังคูณพิพัฒน์
8
52
8
141
31040141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธัญญลักษณ์ เวชกามา
16
131
11
142
31040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ กัลยา
6
46
8
143
31040143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววราอินทร์ ปุผาลา
12
210
8
144
31040144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวราพงษ์ พรมไธสง
19
180
11
145
31040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเชษฐ สุนทรมนูกิจ
10
46
8
146
31040146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
76
8
147
31040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
79
8
148
31040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสกุลเทพ พรหมเอาะ
6
26
8
149
31040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยับ ไชยสง
7
41
9
150
31040150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
9
108
8
151
31040151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกว้าง ไปหนี้
8
84
8
152
31040152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูล รอดโฉม
14
125
8
153
31040153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพร้อม ออมไธสง
17
153
12
154
31040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พิทักษ์ เพ็งศรี
12
122
8
155
31040155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย แก้วน้อย
10
75
8
156
31040156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศวิน ดีมานนท์
8
47
8
157
31040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิศรา ไกรเพชร
8
60
8
158
31040158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพร ธรรมรักษา
22
237
12
159
31040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทานิน จันทะขาล
8
53
9
160
31040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิต วิลาศ
10
107
8
161
31040161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนางสาวปาริศา ทองกาสี
4
29
7
162
31040162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลฎาภา บุญยรัตน์
6
42
8
163
31040163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมลนิตย์ ทาไธสง
16
171
11
164
31040164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิชญ์ชญาภัษณ์ ทิพย์กรรณ
6
52
8
165
31040165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
60
8
166
31040166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอลงกรณ์ มาลีนันท์
9
79
8
167
31040167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง
12
158
8
168
31040168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญยุทธ เทวรัตน์
13
138
8
169
31040169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกษร สมาทอง
8
105
8
170
31040170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิวานนท์ สวยสว่าง
20
141
11
171
31040171
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกทัสนา สุวรรณไตรย์
6
40
8
172
31040172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนงค์ภัทร วรกิจ
7
61
8
173
31040173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
48
8
174
31040174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร ภาสตโรจน์
8
76
8
175
31040175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศพร ปูมสีดา
25
544
24
176
31040176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธาพันธ์ กระสังข์สรสิริ
19
237
11
177
31040177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ประเทืองไทย
13
151
8
178
31040178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเข็มชาติ อนุไพร
17
187
11
179
31040179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญศักดิ์ ศรเสนา
14
199
8
180
31040180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญหนา ศรีลาดเลา
13
134
8
181
31040181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ไพรสินธุ์
13
160
8
182
31040182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอำภาพร วงสาสนธิ์
8
69
8
183
31040183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไข่มุก ลีแสน
10
81
8
184
31040184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเธียรธรรม ศักดิ์วิชชาบูรณ์
9
78
8
185
31040185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี พรมแสง
13
150
8
186
31040186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรจนา ยอดสะเทิ้น
18
194
11
187
31040187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชญาดา วิลัยฤทธิ์
8
53
8
188
31040188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติชณณน์ จิตคติ
9
92
8
189
31040189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ
8
106
8
190
31040191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา แพงวงษ์
8
61
8
191
31040192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาพ กันยายน
19
144
11
192
31040193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสงชัย อธิพัฒน์พลากร
9
68
8
193
31040194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำปา จันทะสอน
25
462
24
รวม
2,411
27,506
1,881

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2