ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
32010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต วงศ์เหิม
7
57
8
2
32010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริวิมล ทองเชิด
8
102
8
3
32010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาชีวัฒน์ พรหมลิ
16
129
11
4
32010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุญญาภา คำผาง
11
127
8
5
32010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาติ ขอร่ม
22
377
17
6
32010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลา สะอาดเอี่ยม
12
126
8
7
32010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มพูน
11
140
8
8
32010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริกานต์ เรืองจิต
9
103
8
9
32010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเกศินี ชมเกียรติกุล
29
483
19
10
32010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกระแสร์ อิ่มใจ
13
199
11
11
32010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนววิธ ควรดี
17
214
11
12
32010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาวีณี คงนุรัตน์
12
113
9
13
32010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจษฎา เสาทอง
18
251
12
14
32010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท พันแสน
9
134
8
15
32010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิฤทธิ์ สูรยาวัฒน์สกุล
6
94
8
16
32010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
27
6
17
32010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
41
7
18
32010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงศ์ มังกร
9
78
8
19
32010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอู่ทอง ประดาสุข
7
96
8
20
32010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุรีศรี วิศิษฎ์ศิลป์
20
296
11
21
32010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา สุขยืน
13
89
8
22
32010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
9
59
8
23
32010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรพล วรธงไชย
8
67
9
24
32010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพียร ว่องไว
12
141
8
25
32010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ต.หญิงรัตนาพร คงวิริยะศิลป์
7
85
8
26
32010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
80
11
27
32010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ สาคร
10
83
8
28
32010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม
9
58
8
29
32010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิติศักดิ์ ประดับ
6
44
8
30
32010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์
11
107
8
31
32010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมณีรินทร์ ธรรมกฤษดา
18
237
11
32
32010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศิษฏ์ นรานุต
8
91
8
33
32010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงศักดิ์ นวลศิริ
16
281
11
34
32010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
115
8
35
32010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
65
8
36
32010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศรีธาตุ เพียรภูเขา
7
44
8
37
32010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวิชิต ขำคม
8
96
8
38
32010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง สุขสิน
4
36
7
39
32010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลพรรณ แข่งขัน
10
119
8
40
32010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล สายสุข
34
562
22
41
32010043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรทิพย์ จันทน์หอม
16
344
12
42
32010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร จันทร์ไทย
16
230
12
43
32010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกพงษ์ วรโพธิ์
7
68
9
44
32010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ บุญสมวงศ์
9
103
8
45
32010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง พวงมณี
12
161
8
46
32010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ จันทน์หอม
7
79
8
47
32010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยัน สุยคง
14
247
8
48
32010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลทรรศน์ ใสสูงเนิน
12
132
8
49
32010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปารมี นามโสม
7
72
8
50
32010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลลิต จรทผา
8
117
8
51
32010053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสวี รักษ์ศรี
16
252
11
52
32010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันทแสง แผ่นใหญ่
18
328
16
53
32010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกลิ่น ภาสดา
9
50
8
54
32010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐา เงินศรี
10
65
9
55
32010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์พันธ์ พันธ์พงศ์
11
81
9
56
32010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสงี่ยม วงค์พล
97
1,871
56
57
32010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุฬา มันธุภา
11
97
8
58
32010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ อุ่นคำ
12
184
8
59
32010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร พริ้งเพราะ
9
78
9
60
32010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ เหลือสนุก
12
169
8
61
32010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชนาฎ จิตขาว
13
256
12
62
32010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
95
8
63
32010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยเดช จินดาศรี
18
248
11
64
32010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปารดา ฤกษ์ศรี
7
41
8
65
32010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ ครึ่งมี
7
87
8
66
32010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจขจร สุนทรสวัสดิ์
11
61
8
67
32010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์ฉาย มาลัยหอม
9
103
8
68
32010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส
11
176
8
69
32010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทยากร หาญเสมอ
13
228
15
70
32010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา บุตรดา
11
157
8
71
32010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ อินทรามะ
140
2,525
70
72
32010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด รักษ์รอด
265
3,216
81
73
32010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช ศรีไสว
12
138
8
74
32010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภเดช พิมพ์ดี
13
139
9
75
32010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาย ฉิมกูล
13
126
9
76
32010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ ใจเพียร
16
203
9
77
32010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
81
8
78
32010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติศักดิ์ สุขสนิท
11
147
8
79
32010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมาน บูรณ์เจริญ
12
169
8
80
32010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล อุ่นคำ
12
222
9
81
32010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิศารัศม์ บุญโภค
11
167
8
82
32010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งทิพย์ สมานรักษ์
14
125
9
83
32010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธันญพฤกษ์ ก้อนทอง
9
83
9
84
32010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกายสิทธิ์ มุตะโสภา
10
125
8
85
32010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ สิงคเสลิต
12
139
9
86
32010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิทธิศักดิ์ กิ่งรัตนเศรษฐ์
29
391
17
87
32010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
90
8
88
32010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม ชายสำอางค์
9
261
9
89
32010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครองรัฐ ชมบุญ
11
153
8
90
32010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมูล วิเวกวินย์
6
83
8
91
32010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.ท.ศักดิธัช หฤทัยถาวร
10
88
8
92
32010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตติยา สมทิพย์
13
175
8
93
32010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย สระอินทร์
10
146
8
94
32010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ คำชาย
12
128
8
95
32010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ พันนุรัตน์
13
218
8
96
32010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพนารัตน์ หาญมานพ
18
241
11
97
32010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ชื่อมี
39
755
25
98
32010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรจนา ทองประดับ
20
249
8
99
32010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ ชมหอม
12
136
8
100
32010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเร็จ เกิดกล้า
21
316
15
101
32010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวี งามมาก
13
156
8
102
32010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐ มุ่งมี
8
111
8
103
32010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ เกิดกล้า
10
86
9
104
32010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศักดิ์ ยืนยาว
19
259
14
105
32010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเติม ดวงดี
14
129
8
106
32010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสบ ค้ำชู
17
121
11
107
32010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงษ์ ยิ่งมีมา
9
84
9
108
32010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพุทธพร วงศ์รุจิโรจน์
8
71
8
109
32010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชีวิน ทองศรี
43
692
24
110
32010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีสุดา เจริญยิ่ง
8
75
8
111
32010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย จารุวงศ์
33
637
24
112
32010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชรินทร์ หาสุข
18
144
11
113
32010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
55
8
114
32010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฏฐวี สุขแสวง
18
227
11
115
32010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิวัฒน์ สอาดยิ่ง
17
208
11
116
32010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเอมอร ชื่นชม
10
68
8
117
32010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ สุขเกษม
4
20
8
118
32010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภัทรวดีพ์ สิงจานุสงค์
14
134
11
119
32010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนำพล แสงกระจ่าง
16
133
12
120
32010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐกฤตา สุขแสวง
4
60
9
121
32010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพจน์ ดาศรี
14
195
8
122
32010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรารักษ์ เนตรทวี
4
76
8
123
32010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอาทิตย์ฐาน จันทร์หอม
7
70
8
124
32010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
87
8
125
32010130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางดรุณี สดับสาร
17
152
11
126
32010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวนาถ จินดาศรี
14
210
11
127
32010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ บุญเศษ
13
153
11
128
32010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิรุธ พลชัย
7
58
8
129
32010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
42
8
130
32010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกร กระจายศรี
10
146
8
131
32010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงศ์ธร จิตรแม้น
14
192
11
132
32010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงใจ พันงาม
9
146
8
133
32010138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญยศ เป็นเครือ
20
128
11
134
32010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ จินดาศรี
9
109
8
135
32010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดใจ กล้าหาญ
11
127
8
136
32010141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงษ์ มูลศิริ
18
192
11
137
32010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชาย ทองศรี
16
123
11
138
32010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิธร คงวัน
8
91
8
139
32010144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญชอบ สายยศ
16
113
11
140
32010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมทบ โสภา
6
72
8
141
32010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวาล สืบมี
8
75
8
142
32010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก กระแสเทพ
14
175
8
143
32010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน แก้วเกิด
12
155
8
144
32010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพสาร สูตรตันติ
13
104
8
145
32010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย คุรุศาตร์ไพศาล
21
275
11
146
32010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐดนัย ดวงใจ
13
121
8
147
32010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ โอษฐงาม
8
111
8
148
32010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนตรี เตียวเจริญกุล
19
241
11
149
32010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
70
8
150
32010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
33
6
151
32010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงค์ลักษ์ ชุบสุวรรณ
7
78
8
152
32010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว เที่ยงธรรม
8
66
8
153
32010158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ ศรียะนัย
14
173
11
154
32010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า บุญสุข
11
207
8
155
32010160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.จำลอง ทิ้งสุข
15
186
11
156
32010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ดุจจานุทัศน์
14
264
14
157
32010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต ชมโพธิ์สอน
14
124
8
158
32010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประจวบ บุญพอก
10
70
8
159
32010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
58
8
160
32010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอนก หม้อทอง
19
213
11
161
32010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล สมานทอง
23
181
11
162
32010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต ทีอุปมา
10
93
8
163
32010169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ ตลับทอง
20
228
11
164
32010170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิตยา เพ่งพิศ
19
243
11
165
32010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก้องเทพ ตุ้มทอง
8
37
8
166
32010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ หงษ์สูง
5
18
7
167
32010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิตร วรรณดี
10
82
8
168
32010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอินทิรา ภูมิสูง
7
41
8
169
32010175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกชัย บุญพอก
23
393
17
170
32010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพูนสวัสดิ์ ทีอุปมา
13
159
8
171
32010177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชินวงศ์ ดีนาน
22
187
11
172
32010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบัญฑิตา จงปัตนา
9
40
8
173
32010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ แก่นแก้ว
13
163
12
174
32010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวรัตน์ เพ็งกระจ่าง
8
62
7
175
32010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย แข่งขัน
10
114
8
176
32010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ หนุนชู
7
67
8
177
32010183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวีศักดิ์ แป้นแก้ว
43
566
26
178
32010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาท พันธ์เพชร
12
172
11
179
32010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ใคร่นุ่นกา
12
112
8
180
32010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณฑิรา หลักคำ
16
227
8
181
32010187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกสินทร์ ศรีพรหม
23
290
12
182
32010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.สุวัฒนา จิตต์รัตนอรุณ
12
147
8
183
32010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ ชาวนา
7
60
8
184
32010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทน ดีพร้อม
9
58
8
185
32010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรณภัส บุญแก้ว
7
33
8
186
32010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ทองนำ
6
69
8
187
32010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจิตร แพงชารี
7
60
8
188
32010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภาวดี บุญเยี่ยม
10
151
8
189
32010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรัญ เพ็งกระจ่าง
21
300
13
190
32010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศวิน นารี
12
139
8
191
32010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรทิพย์ เกษรอินทร์
11
165
10
192
32010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติรัตน์ จินพละ
13
96
8
193
32010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐภณ เต็งสกุล
11
159
8
194
32010200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเริงศักดิ์ หาญมานพ
19
272
12
195
32010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง รัตนาวิวัฒน์
7
161
8
196
32010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาณิศา ร่วมจิตร
9
165
8
197
32010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุผา สมัครสมาน
13
184
8
198
32010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทิศ อุ้มบุญ
10
121
8
199
32010205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประคองศักดิ์ โอษฐงาม
23
187
11
200
32010206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพัตร หลักคำ
20
332
16
201
32010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหลักเขต มุ่งสันติ
66
1,137
38
202
32010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชมณ ยงเพชร
8
104
8
203
32010209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก บุญประกอบ
20
306
12
204
32010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภัตตรา แสนคม
10
82
8
205
32010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกิจ แก้วสุจริต
7
101
8
206
32010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
28
8
207
32010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
104
8
208
32010214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐกร เชื้ออินทร์
18
159
11
209
32010215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ หอมเนียม
7
68
8
210
32010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม สวยไธสง
7
45
9
211
32010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภัทร ทะเกิงลาภ
8
109
8
212
32010218
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพงษ์ แก้วงาม
19
198
11
213
32010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ บุตรดี
10
169
8
214
32010220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจษฎา บุญสอน
22
313
14
215
32010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรชยา เสียงสนั่น
9
51
8
216
32010222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ วรรณศิริ
18
198
11
217
32010223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายก่อเกียรติ จงปัตนา
16
223
12
218
32010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมศักดิ์ เส้นศูนย์
11
113
8
219
32010225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐม อินทร์ปรุง
10
183
8
220
32010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ อินขาว
12
182
8
221
32010227
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดุสิต สาลี
18
179
11
222
32010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมศักดิ์ กระแสโสม
13
174
8
223
32010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระพินทร์ มหัทธนศักดิ์
16
218
8
224
32010230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมศักดิ์ สายแก้ว
17
237
11
225
32010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุมาภรณ์ ตุงตระกูล
7
69
8
226
32010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิโลบล ุพุทธานุรักษ์
11
173
9
227
32010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมาลิสา เพชรนอก
11
134
8
228
32010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชชชาติ ยิ่งยงยุทธ
12
141
8
229
32010235
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัชนี สายพรหม
19
204
11
230
32010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลัยลักษ์ ภูเขียว
7
64
8
231
32010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมร กะการดี
12
94
8
232
32010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเชิญ กุูลรัตน์
18
382
16
233
32010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติภัสร์ ประจวบสุข
11
171
8
234
32010240
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอมรเดช ดีนาน
18
186
11
235
32010241
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน บุญร่วม
14
116
8
236
32010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยภัทร ห่อทอง
12
156
9
237
32010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกกานต์ คิดดี
10
117
8
238
32010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ แก้วละมุล
7
60
8
239
32010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ จันทราคา
7
86
8
240
32010246
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภัตรา สุดาจันทร์
20
213
11
241
32010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมิต แสนคำภา
11
168
8
242
32010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ แปลงทับ
9
124
8
243
32010249
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธัญสรณ์ ไหมทอง
14
196
11
244
32010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี จำปาดี
8
102
8
245
32010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศศิพงค์ อินทรศรี
12
152
8
246
32010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชานนท์ ผมงาม
7
107
8
247
32010253
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอานนท์ วาปีทะ
25
416
19
248
32010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษติศักดิ์ สวัสดี
9
46
8
249
32010255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพศวัต สาระอาวาส
9
68
8
250
32010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมิตร สาลีบุตร
10
187
8
251
32010257
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยาภรณ์ สร้อยระย้า
17
242
11
252
32010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรพีพร รักเดช
7
74
8
253
32010259
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุกิจ วันสุดล
23
354
17
254
32010260
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตรีบุญจร บุราคร
19
307
14
255
32010261
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยัน พูนชัย
18
154
11
256
32010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
121
8
257
32010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา งอกงาม
12
143
8
258
32010264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ โมรา
6
53
9
259
32010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตรา สาลีบุตร
13
156
8
260
32010266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ สุจริต
8
76
8
261
32010267
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนันต์พร สิงห์โตทอง
6
136
8
262
32010268
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิทธิศักดิ์ เจือจันทร์
20
255
11
263
32010269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปลั่งศรี ศรียะนัย
7
48
8
264
32010270
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย อนุพันธ์
16
154
11
265
32010271
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ บุญคำ
7
54
8
266
32010272
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ไหมทอง
8
93
8
267
32010273
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิรพงษ์ สิงจานุสงค์
21
170
11
268
32010274
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนาวิทย์ ผาธรรม
11
102
11
269
32010276
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจุไรรัตน์ สุภาวหา
28
407
19
270
32010277
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงค์ ดวงรัตน์
7
82
8
271
32010278
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนธัญ คันชั่งทอง
20
309
10
272
32010279
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัส สังข์น้อย
12
105
8
273
32010280
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญชู กิ่งจันทร์
20
275
12
274
32010281
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรัช มีพร้อม
21
265
11
275
32010282
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภคพล ยืนยิ่ง
19
167
11
276
32010283
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุกันยา พนารินทร์
9
92
9
277
32010284
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญคุ้ม ขาวงาม
20
274
11
278
32010285
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญญาอร รัตนะธีรากร
11
129
8
279
32010286
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ หลวงยี
11
153
8
280
32010287
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด
8
61
8
281
32010288
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล
18
305
12
282
32010289
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล ผิวทวี
9
64
8
283
32010290
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา สงวนชื่อ
10
86
8
284
32010291
อนุบาล-ประถมศึกษา
ผอ.อณัญญา คำสิน
8
41
8
285
32010292
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ สุดตลอด
10
59
9
286
32010293
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิณี หาสุข
10
73
8
287
32010294
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกวิทย์ มั่นยืน
9
116
11
288
32010295
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุรักษ์ สมัครสมาน
7
51
8
289
32010296
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภชัย ทองนำ
28
383
17
290
32010297
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพิชฌาย์ สวายสมสีกุล
8
53
8
291
32010298
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรรถ อุดมทรัพย์
12
139
8
292
32010299
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรานนท์ ถือชาติ
10
63
8
รวม
4,170
53,003
3,001

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2